Афанасий епископ ковровский

Святитель Афана́сий (Сахаров), епископ Ковровский

Минея дополнительная. 15-е октября. Священноисповедника Афанасия, епископа Ковровскаго

Служба священноисповеднику Афанасию (Сахарову), епископу Ковровскому

Текст утвержден Священным Синодом
Русской Православной Церкви
4 октября 2012 года
(журнал № 97)

Ме́сяца окто́вриа в 15-й день
Священноиспове́дника Афана́сия, епи́скопа Ковро́вскаго, песнопи́сца

На вели́цей вече́рни

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 8.

Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:

Святи́телю Афана́сие досточу́дне,/ печа́льнику земли́ Ру́сския,/ преподо́бному Се́ргию ревну́я,/ я́ко еди́н от учени́к о́наго яви́лся еси́,/ и любве́ ра́ди Христо́вы/ ду́шу за Це́рковь Правосла́вную положи́л еси́,/ я́ко сла́вий добропе́снивый,/ святы́х сро́дников на́ших прославля́я,// с ни́миже ны́не воспева́еши Тро́ицу Единосу́щную.

Святи́телю Афана́сие богому́дре,/ страда́нием за Христа́ очи́стив се́рдце твое́,/ стяжа́л еси́ дерзнове́ние необори́мое,/ во е́же обличи́ти отсту́пники,/ преда́ния церко́вная отверга́ющия/ и нововведе́ния льсти́вая вводя́щия,/ те́мже Не́бо благода́рственно прия́т тя,/ иде́же ны́не дре́ва жи́зни наслажда́ешися,// Христу́ моля́ся, дарова́ти нам мир и ве́лию ми́лость.

Святи́телю Афана́сие блаже́нне,/ благоуха́ние Христо́во яви́лся еси́ в Це́ркви на́шей,/ я́ко сладкопе́вец но́вый,/ святы́я, в земли́ Росси́йстей просия́вшия, пе́сньми велича́я,/ и я́ко па́стырь до́брый,/ ду́шу твою́ за о́вцы полага́я,/ у́зы и го́рькия рабо́ты Христа́ ра́ди претерпе́л еси́,/ те́мже, вене́ц пра́вды стяжа́в,// моли́ся дарова́ти нам мир и ве́лию ми́лость.

Сла́ва, глас 6:

По вся дни Бо́га ра́ди умерщвля́емь был еси́,/ Це́ркве Ру́сския сла́во, святи́телю Афана́сие,/ вмени́лся еси́ я́ко овча́ заколе́ния,/ ско́рби и тесноты́, гоне́ния и глад претерпева́я,/ и испове́дал еси́, я́ко ничто́же тя возмо́же разлучи́ти от любве́ Бо́жия,// я́же о Христе́ Иису́се, Го́споде на́шем.

И ны́не, Богоро́дичен.

Вход. Проки́мен дне. И чте́ния.

Прему́дрости Соломо́новы чте́ние (главы́ 4, 6, 7 и 2):

Похваля́ему пра́веднику, возвеселя́тся лю́дие./ Безсме́ртие бо есть па́мять его́,/ я́ко от Го́спода познава́ется и от челове́к/ и уго́дна Го́сподеви душа́ его́./ Возлюби́те у́бо, о му́жие, му́дрость и поживете́,/ восхощи́те ея́ и нака́зани бу́дете./ Нача́ло бо ея́ любы́ и соблюде́ние зако́на./ Почти́те прему́дрость, да во ве́ки ца́рствуете./ Возвещу́ вам и не скры́ю от вас та́ин Бо́жиих:/ я́ко Той му́дрости Наста́вник есть,/ и му́дрых Испра́витель, и вся́кому смы́слу и де́лу Хитре́ц,/ и всем смы́слом научи́т му́дрость./ Есть бо в ней Дух разу́мен и Свят,/ и сия́ние Све́та Присносу́щнаго,/ и о́браз бла́гости Бо́жия./ Та дру́ги Бо́жия и проро́ки устроя́ет./ Благоле́пнейши же есть со́лнца и па́че вся́каго сотворе́ния звезд,/ све́ту сосужда́ема, обрета́ется пе́рвейши./ Та угожда́ющих ей от боле́зней изба́ви/ и наста́ви на стези́ пра́выя./ Даде́ им ра́зум име́ти свят, и сохрани́ я́ от ловя́щих,/ и по́двиг кре́пок подаде́ им./ Да разуме́ют вси, я́ко си́льнейши всего́ есть благоче́стие./ И никогда́же премо́жет зло́ба му́дрости,/ ниже́ пре́йдет злы́я, облича́ющи суд./ Реко́ша же в себе́, помы́сливше непра́ведно:/ наси́льствуем пра́ведному, и не пощади́м преподо́бства его́,/ ни усрами́мся седи́н ста́рости многоле́тны./ Бу́дет бо нам кре́пость зако́н,/ и улови́м пра́веднаго, я́ко неуго́ден нам есть,/ и проти́вится дело́м на́шим,/ и поно́сит нам отпаде́ние зако́на,/ и облича́ет нам согреше́ния наказа́ния на́шего./ Возвеща́ет нам ра́зум име́ти Бо́жий/ и о́трока Госпо́дня себе́ имену́ет./ Бысть нам на обличе́ние помышле́нием на́шим,/ и тя́жек нам есть,/ и ви́димь, я́ко неподо́бно ины́м житие́ Его́/ и изменены́ стези́ Его́:/ в поруга́ние вмени́хомся Ему́,/ и удаля́ется от путе́й на́ших, я́ко от нечисто́т,/ и блажи́т после́дняя пра́ведных./ Уви́дим у́бо, а́ще словеса́ Его́ и́стинна суть:/ искуси́м, я́же сбыва́ются Ему́./ Руга́нием и му́кою истя́жем Его́,/ да разуме́ем кро́тость Его́, и искуси́м беззло́бство Его́:/ сме́ртию безобра́зною осу́дим Его́, бу́дет бо посеще́ние от слове́с Его́./ Сия́ помы́слиша и прельсти́шася:/ ослепи́ бо я́ зло́ба их, и не разуме́ша тайн Бо́жиих,/ и не разсуди́ша, я́ко Ты еси́ Бог Еди́н, живота́ име́яй и сме́рти власть,/ и спаса́яй во вре́мя ско́рби, и избавля́яй от вся́каго зла,/ Щедр и Ми́лостив, и дая́ преподо́бным Свои́м благода́ть,/ и Свое́ю мы́шцею го́рдым противля́яся.

Прему́дрости Соломо́новы чте́ние (главы́ 5 и 6):

Пра́ведницы во ве́ки живу́т, и в Го́споде мзда их,/ и попече́ние их у Вы́шняго./ Сего́ ра́ди прии́мут Ца́рствие благоле́пия/ и вене́ц добро́ты от руки́ Госпо́дни,/ зане́ десни́цею покры́ет я́ и мы́шцею защити́т их./ Прии́мет всеору́жие рве́ние свое́/ и вооружи́т тварь в месть враго́м./ Облече́тся в броня́ пра́вды/ и возложи́т шлем, суд нелицеме́рен./ Прии́мет щит непобеди́мый, преподо́бие,/ поостри́т же напра́сный гнев во ору́жие,/ спобо́рет же с ним мир на безу́мныя./ По́йдут праволу́чныя стре́лы мо́лниины/ и, я́ко от благокру́гла лу́ка облако́в, на наме́рение полетя́т,/ и от каменоме́тныя я́рости испо́лнь паду́т гра́ды./ Вознегоду́ет на них вода́ морска́я,/ ре́ки же потопя́т я́ на́гло./ Сопроти́в ста́нет им Дух Си́лы/ и, я́ко ви́хор, разве́ет их,/ и опустоши́т всю зе́млю беззако́ние,/ и злоде́йство преврати́т престо́лы си́льных./ Слы́шите у́бо, ца́рие, и разуме́йте,/ навы́кните, судии́ конце́в земли́./ Внуши́те, держа́щии мно́жества,/ и гордя́щиися о наро́дех язы́к,/ я́ко дана́ есть от Го́спода держа́ва вам/ и си́ла от Вы́шняго.

Прему́дрости Соломо́новы чте́ние (глава́ 3):

Пра́ведных ду́ши в руце́ Бо́жией,/ и не прико́снется им му́ка./ Непщева́ни бы́ша во очесе́х безу́мных умре́ти,/ и вмени́ся озлобле́ние исхо́д их,/ и е́же от нас ше́ствие – сокруше́ние,/ они́ же суть в ми́ре./ И́бо пред лице́м челове́ческим а́ще и му́ку прии́мут,/ упова́ние их безсме́ртия испо́лнено./ И вма́ле нака́зани бы́вше, вели́кими благоде́тельствовани бу́дут,/ я́ко Бог искуси́ я́ и обре́те их досто́йны Себе́./ Я́ко зла́то в горни́ле, искуси́ их/ и, я́ко всепло́дие же́ртвенное, прия́т я́./ И во вре́мя посеще́ния их возсия́ют/ и, я́ко и́скры по сте́блию, потеку́т./ Су́дят язы́ком и облада́ют людьми́,/ и воцари́тся Госпо́дь в них во ве́ки./ Наде́ющиися Нань разуме́ют и́стину/ и ве́рнии в любви́ пребу́дут Ему́,/ я́ко благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́/ и посеще́ние во избра́нных Его́.

На лити́и стихи́ры, глас 2.

Подо́бен: Егда́ от Дре́ва:

Измла́да правосла́вному благоче́стию прилепи́вся,/ Афана́сие, о́тче свяще́нный,/ от си́лы в си́лу ше́ствовал еси́,/ орга́н быв Свята́го Ду́ха,/ Его́же де́йствием све́тло укра́шен/ и песнопе́нии Це́рковь Ру́сскую обогати́в,// па́стырь до́брый яви́лся еси́.

Сла́ва, глас 8:

Святи́телю и испове́дниче Христо́в Афана́сие,/ поне́же не от ми́ра сего́ был еси́,/ сего́ ра́ди возненави́де тя мир,/ но, дерза́я на премно́гую бла́гость Победи́вшаго мир,/ испове́довал еси́ Его́, я́ко и́стиннаго Бо́га, Го́спода Иису́са,/ Ему́же даде́ся вся́кая власть на Небеси́ и на земли́.// Те́мже сонасле́дник Ца́рствия Небе́снаго яви́лся еси́.

И ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже, самогла́сен:

Сра́дуются с на́ми у́мная вся чинонача́лия,/ духо́вный совоку́пльше лик,/ ви́дяще Цари́цу и Влады́чицу всех,/ многоиме́нне ве́рными сла́виму:/ ра́дуются же и ду́си пра́ведных,/ су́щии зри́телие виде́ния, — / на возду́се моле́бно простира́ющу всечестне́и Свои́ ру́це,/ прося́щи умире́ния ми́ру,/ и земли́ Ру́сской утвержде́ния// и спасе́ния душ на́ших.

На стихо́вне стихи́ры, глас 2.

Подо́бен: До́ме Евфра́фов:

Земле́ Ру́сская,/ гра́де святы́й,/ велича́й святи́теля твоего́,/ и́же пе́сньми боже́ственными // ве́лий сонм святы́х просла́ви.

Стих: Бог мой еси́ Ты,// и испове́мся Тебе́.

Це́рковь Ру́сская,/ красу́йся и лику́й,/ се бо Афана́сий святи́тель/ Престо́лу Влады́чню// во сла́ве предстои́т, ра́дуяся.

Стих: Отве́рзите мне врата́ пра́вды,// вшед в ня, испове́мся Го́сподеви.

Святи́телю о́тче Афана́сие,/ архиере́ю честне́йший,/ моли́ся ко Го́споду/ о земно́м оте́честве твое́м// и о почита́ющих тя любо́вию.

Сла́ва, глас и подо́бен то́йже:

Но́вый до́ме Евфра́фов,/ уде́ле избра́нный,/ Русь Свята́я,/ храни́ ве́ру Правосла́вную,// в не́йже тебе́ утвержде́ние.

И ны́не, Богоро́дичен, глас 8.

Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:

О, пресла́внаго чудесе́!/ Небесе́ и земли́ Цари́ца,/ от святы́х сро́дников на́ших умоля́емая,/ доны́не зе́млю Ру́сскую покрыва́ет/ и ли́ка Своего́ изображе́нии ми́лостивно обогаща́ет./ О, Влады́чице Держа́вная!/ Не преста́ни и на бу́дущее вре́мя/ во утвержде́ние на Руси́ Правосла́вия// ми́лости и чудеса́ излива́ти до ве́ка. Ами́нь.

Тропа́рь, глас 4:

Сла́вы Бо́жия ревни́теля/ и благоле́пия церко́внаго блюсти́теля,/ те́сным житие́м и мно́гими по́двиги/ вели́кому иера́рху Александри́йскому подо́бника,/ святи́теля Афана́сия, испове́дника Росси́йскаго,/ усе́рдно восхва́лим, ве́рнии./ Сей бо при́сно мо́лится/ о спасе́нии земна́го Оте́чества своего́/ и о всех, живу́щих в нем,/ велегла́сно с любо́вию взыва́я:/ Русь свята́я,/ храни́ ве́ру Правосла́вную,// в не́йже тебе́ утвержде́ние.

На у́трени

На Бог Госпо́дь: тропа́рь то́йже. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.

По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 5:

Се́рдце ми́лующее име́л еси́, святи́телю о́тче Афана́сие,/ расточа́я и дая́ убо́гим ску́дная име́ния твоя́,/ ни еди́ному же гоня́щему тя зла за зло воздая́,/ сего́ ра́ди ми́лости от Бо́га сподо́бился еси́/ и пра́вда твоя́ пребыва́ет в век ве́ка.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен, глас 4:

Я́ко многоце́нное сокро́вище храни́т град Шу́я,/ чуде́сне напи́санную ико́ну Твою́,/ Пресвята́я Влады́чице Де́во Богоро́дице,/ во исцеле́ние лю́тыя я́звы и во утеше́ние правосла́вным Тобо́ю дарова́нную,/ от нея́же исто́чники благода́тныя ми́лости и утеше́ния и доны́не оби́льно излива́ются./ Проба́ви, Пречи́стая, и на бу́дущее вре́мя ми́лости Твоя́ ве́дущим Тя,/ храни́ град Твой и всю зе́млю Ру́сскую/ и спаса́й лю́ди, к Тебе́ с ве́рою и любо́вию притека́ющия. (Тропарь Шуйской-Смоленской иконе Богоматери, написанный cвятителем Афанасием)

По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 7:

Прии́м вся ору́жия Бо́жия и обле́кся в броню́ пра́вды,/ не пло́тию, но ду́хом вои́нствовал еси́, святи́телю о́тче Афана́сие,/ и благода́тию Бо́жиею испове́дал еси́ Иису́са Христа́, я́ко Го́спода и Спаси́теля./ Его́же моли́ поми́ловати нас в день лют.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен, глас 4:

Днесь све́тло красу́ется богохрани́мый град Ковро́в,/ я́ко свяще́нный дар восприи́м, Влады́чице, святу́ю Твою́ ико́ну Смоле́нскую,/ к не́йже мы притека́ем и вопие́м:/ прибе́жище и си́ла на́ша, Богоро́дице,/ держа́вная по́мощь рабо́м Твои́м!/ Покры́й град Твой и окре́стныя ве́си от вся́каго зла,/ зе́млю Ру́сскую в ми́ре сохрани́,/ люде́й Твои́х в Правосла́вии утверди́,/ и к Сы́ну Твоему́ моли́тву вознеси́ о спасе́нии душ на́ших. (Тропарь Ковровской-Смоленской иконе Богоматери, написанный святителем Афанасием)

Велича́ние:

Велича́ем тя,/ священноиспове́дниче Афана́сие,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас// Христа́, Бо́га на́шего.

И́но велича́ние (пое́м пременя́юще):

Велича́ем тя,/ святи́телю и испове́дниче Христо́в Афана́сие,/ богодохнове́нными пе́сньми Це́рковь Ру́сскую украси́вшаго/ и святы́х сро́дников на́ших// любо́вию воспе́вшаго.

Псало́м избра́нный:

Испове́мся Тебе́, Го́споди, всем се́рдцем мои́м о ми́лости Твое́й и и́стине Твое́й.

Госпо́дь Помо́щник мой, на Него́ упова́ се́рдце мое́, и испове́мся Ему́.

Глаго́лах о свиде́ниих Твои́х пред цари́, и не стыдя́хся.

Испове́мся и́мени Твоему́, Го́споди, я́ко бла́го, я́ко от вся́кия печа́ли изба́вил мя еси́.

На Бо́га упова́х, не убою́ся, что сотвори́т мне челове́к.

Изведи́ из темни́цы ду́шу мою́, испове́датися и́мени Твоему́.

Поноше́ния понося́щих Ти нападо́ша на мя.

От бездн земли́ па́ки возве́л мя еси́, и́бо аз испове́мся Тебе́ в лю́дех, Го́споди.

Весели́теся, пра́веднии, о Го́споде, и испове́дайте па́мять святы́ни Его́.

Да испове́дятся Тебе́, Го́споди, вся дела́ Твоя́.

По полиеле́и седа́лен, глас 4:

Прииди́те, празднолю́бцы и по́стницы,/ воспои́м благоче́стия ревни́теля, Афана́сия богоглаго́ливаго,/ и́же, я́ко труба́ та́инственная, к духо́вному пе́нию вся воздви́же,/ святы́х земли́ Ру́сския восхваля́я/ и пе́нии моле́бных слове́с Це́рковь Ру́сскую напая́я.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

К Засту́пнице страны́ на́шея/ Присноде́ве Богоро́дице притеце́м,/ и к первопи́санней ико́не Ея́ ны́не припаде́м,/ с ве́рою зову́ще из глубины́ души́:/ О, Ма́ти Бо́жия, спаси́ зе́млю Ру́сскую,/ исцели́ сокруше́ние ея́ и ве́рныя лю́ди уте́ши. (Тропарь Владимирской иконе Богоматери из Службы Собору святых, в земли Российстей просиявших)

Степе́нна 1-й антифо́н 4-го гла́са.

Проки́мен, глас 4: Честна́ пред Го́сподем// смерть преподо́бных Его́. Стих: Что возда́м Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми. Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 64.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:

Прие́м си́лу, наше́дшу Свято́му Ду́ху на тя,/ святи́телю о́тче Афана́сие,/ свиде́тель Христо́в во вре́мя безбо́жных гоне́ний/ в земли́ Росси́йстей был еси́,/ о́браз покая́ния и испове́дания явля́я/ и богодохнове́нными песнопе́нии ве́рныя укрепля́я./ Моли́ Христа́ Бо́га, па́стырю наш до́брый,// поми́ловати ду́ши на́ша.

Кано́н,
его́же краегране́сие: Претерпе́вый до конца́, той спасе́н бу́дет.
Глас 8.

Песнь 1

Ирмо́с: Колесницегони́теля фарао́ня погрузи́,/ чудотворя́й иногда́/ Моисе́йский жезл, крестообра́зно порази́в,/ и раздели́в мо́ре,/ Изра́иля же беглеца́, пешехо́дца спасе́,// песнь Бо́гови воспева́юща.

Приими́ пе́ние и хвале́ние на́ше, святи́телю Афана́сие,/ ты бо, поноше́ния и ра́ны, заточе́ние и изгна́ние, и го́рькия рабо́ты Христа́ ра́ди претерпе́в,/ в Ца́рствие Небе́сное вшел еси́,/ иде́же о нас мо́лиши и взыва́еши:/ Русь Свята́я, храни́ ве́ру правосла́вную,/ в не́йже тебе́ утвержде́ние.

Ре́вностию по Бо́зе распала́емь, святи́телю Афана́сие,/ мо́ре неве́рия и злоче́стия проше́л еси́/ и земли́ обетова́нныя, рая́ сла́дости, дости́гл еси́,/ иде́же со все́ми святы́ми земли́ Росси́йския взыва́еши:/ Русь Свята́я, храни́ ве́ру правосла́вную,/ в не́йже тебе́ утвержде́ние.

Егда́ даде́ся ти, святи́телю, благода́ть,/ не то́чию во Христа́ правосла́вно ве́ровати, но и по Нем страда́ти и Его́ испове́дати,/ о́браз ве́рным сыново́м Росси́йским яви́л еси́, взыва́я:/ Русь Свята́я, храни́ ве́ру правосла́вную,/ в не́йже тебе́ утвержде́ние.

Богоро́дичен: Тебе́, Пречи́стая Де́во, возопи́ Арха́нгел:/ благослове́н Плод чре́ва Твоего́, Богоневе́сто,/ те́мже и мы, раби́ Твои́, я́ко и́стинную Богома́терь, правосла́вно Тя велича́ем.

Песнь 3

Ирмо́с: Утвержде́й на ка́мени ве́ры,/ на сем сози́жду Мою́ Це́рковь, реки́й, Го́споди,/ спаси́ мя, вопию́ща:/ Ты еси́, Христе́, Сын Бо́га Жива́го,// и в Тебе́ утверди́ся дух мой.

Егда́ отсту́пницы нечести́вии воста́ша на Го́спода и на святы́х Его́,/ тогда́ ты, богому́дре Афана́сие, нело́жно уча́ше,/ ка́ко подоба́ет в дому́ Бо́жии жи́ти,/ я́же есть Це́рковь Бо́га Жи́ва, столп и утвержде́ние и́стины.

Реко́ша отсту́пницы в безу́мии свое́м:/ несть Бог, прииди́те и отста́вим вся пра́здники Бо́жия от земли́ Ру́сския./ Ты же, святи́телю Афана́сие, лю́дем поколеба́вшимся вопия́л еси́:/ Русь Свята́я, храни́ ве́ру правосла́вную, в не́йже тебе́ утвержде́ние.

Повелева́л еси́ апо́стольски ве́рным, Афана́сие богодухнове́нне,/ отлуча́тися вся́каго бра́та, безчи́нно ходя́ща, а не по преда́нию,/ и благода́тию утвержда́ти сердца́.

Богоро́дичен: Еди́на пло́тию Бо́га ро́ждшая, мо́лимся Ти, Чи́стая:/ изба́ви сете́й вра́жиих ду́ши на́ша/ и утверди́ на ка́мени Боже́ственных за́поведей,/ я́ко на Тя упова́ние возложи́хом.

Седа́лен, глас 4:

Взира́я на Нача́льника ве́ры и Соверши́теля Иису́са, святи́телю о́тче Афана́сие,/ благода́тию не́мощь естества́ челове́ческаго превозмо́гл еси́:/ в го́рьких рабо́тах мно́жае,/ в ра́нах пребо́ле,/ в темни́цах и́злиха, близ сме́рти мно́гащи,/ во изгна́нии надо́лзе пребыва́я,/ беды́ от гони́телей, беды́ от лжебра́тии безро́потно терпе́л еси́/ и пра́вду яви́л еси́./ Те́мже жи́зни ве́чныя ны́не наслажда́ешися.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Днесь све́тло красу́ется сла́внейший град Влади́мир,/ ра́достно соверша́я, Влады́чице,/ пра́здник явле́ния Твоего́ святи́телю Макси́му,/ его́же ны́не воспомина́юще и моля́щеся Тебе́, взыва́ем си́це:/ о, Пречу́дная Влады́чице Богоро́дице,/ моли́ся Преве́чному Архиере́ю – Сы́ну Твоему́,/ да Це́рковь Правосла́вную непоколеби́му утверди́т,/ град сто́льный Влади́мир и всю зе́млю Ру́сскую в ми́ре сохрани́т/ и спасе́т в правове́рии ду́ши на́ша. (Тропарь Максимовской иконе Богоматери, написанный святителем Афанасием)

Песнь 4

Ирмо́с: Ты моя́ кре́пость, Го́споди,/ Ты моя́ и си́ла,/ Ты мой Бог, Ты мое́ ра́дование,/ не оста́вль не́дра О́тча,/ и на́шу нищету́ посети́в./ Тем с проро́ком Авваку́мом зову́ Ти:// си́ле Твое́й Сла́ва, Человеколю́бче.

Вся́кая печа́ль упраздня́ется моле́бными пе́нии твои́ми, святи́телю Афана́сие,/ сло́во бо твое́, благода́тию испо́лненное,/ воздвиза́ет вся сла́вити Еди́наго Человеколю́бца.

Испове́дал еси́ Го́спода пред отсту́пники и гони́тели, со проро́ком взыва́я:/ с на́ми Бог, разуме́йте и покаря́йтеся,/ стра́ха же ва́шего не убои́мся, ниже́ смути́мся,/ Го́спода же Бо́га на́шего Того́ святи́м, Еди́наго Человеколю́бца.

И да́же до ста́рости не оста́ви тя Госпо́дь, святи́телю Афана́сие,/ до́ндеже мы́шцу Его́ ро́ду гряду́щему возвести́л еси́, наставля́я:/ я́ко а́ще не Госпо́дь помо́гл бы нам, не помяну́лося бы и́мя Руси́ Святы́я ктому́,/ ны́не же прославля́ем Еди́наго Человеколю́бца.

Богоро́дичен: Добро́ту Иа́ковлю, Ю́же возлюби́, Пребезнача́льное Сло́во от ве́ка избра́/ и, всели́вся в Ню, обнови́ челове́ческое естество́./ Те́мже прославля́ем Его́, Еди́наго Человеколю́бца.

Песнь 5

Ирмо́с: Я́ко Бо́га ино́го, Бла́же,/ па́че Тебе́, не зна́ем,/ к Тебе́, Све́ту Незаходи́мому, от но́щи у́тренююще,// воспева́ем Тя, Человеколю́бче.

От па́ствы разлуче́н быв, святи́телю,/ Христа́ испове́дал еси́ во изгна́нии,/ те́мже пра́вило ве́ры и о́браз благоче́стия бли́жним и да́льним показа́л еси́,/ прославля́я Го́спода Человеколю́бца.

Круг богослуже́бный по вся дни исполня́я, святи́телю Афана́сие,/ устав церко́вный ве́рным изъясни́л еси́,/ науча́я лю́ди воспева́ти Го́спода Человеколю́бца.

От лю́тыя сме́рти изба́ви тя Бог,/ да возмо́жеши утеша́ти су́щия в ско́рбех и печа́лех,/ науча́я ты́я прославля́ти Помо́щника и Покрови́теля,/ Го́спода Человеколю́бца.

Богоро́дичен: Напра́ви мя к покая́нию, Не́бо У́мное, Со́лнце пра́вды нам возсия́вшее,/ я́ко да узрю́ свет спасе́ния, Влады́чице Чи́стая,/ и просла́влю Го́спода Человеколю́бца.

Песнь 6

Ирмо́с: Ио́ну в ки́те, Го́споди,/ еди́наго всели́л еси́,/ мене́ же, свя́заннаго мре́жами вра́жиями,// я́ко от тли о́наго спаси́.

Це́рковь Росси́йская воспева́ет по́двиги твоя́, святи́телю Афана́сие,/ ты бо, забы́в жите́йская и небре́г теле́сная жи́зни ра́ди бу́дущия,/ тоя́ насле́дник яви́лся еси́ и ны́не мо́лишися о душа́х на́ших.

А́ще и обурева́еми гоне́нии безбо́жными бы́ша лю́дие ве́рнии,/ оба́че словесы́ твои́ми на спасе́ния стези́ упра́вил еси́ ты́я,/ о́тче Афана́сие богоглаго́ливе.

Текл еси́ те́сным путе́м, ра́дуяся, Афана́сие великоимени́те,/ пе́сни твоя́ со слеза́ми покая́ния и испове́дания,/ я́ко же́ртву благоприя́тную, Бо́гу принося́.

Богоро́дичен: Освяти́ ум мой и просвети́ се́рдце мое́, Пресвята́я Ма́ти Бо́жия,/ и обдержа́щих мя зол изба́ви, христиа́н Засту́пнице.

Конда́к, глас 3:

Днесь Афана́сий святи́тель,/ Христо́в испове́дник и пра́ведник,/ в невече́рнем Ца́рстве Сла́вы/ све́тло лику́ет/ и в со́нме всех Ру́сских святы́х,/ всесоста́вным гла́сом побе́дную песнь воспева́я,/ приле́жно мо́лит о нас// Преве́чнаго Триеди́наго Бо́га.

И́кос:

Днесь, ве́рнии, соше́дшеся, восхва́лим святи́теля Афана́сия,/ безсме́ртия тезоимени́таго, ревни́теля Правосла́вия,/ блюсти́теля благоче́стия, обличи́теля отсту́пников,/ пропове́дника покая́ния,/ песнопе́нии досточу́дными святы́х,/ в земли́ Росси́йстей просия́вших, просла́вльшаго,/ той бо приле́жно мо́лит о нас Преве́чнаго Триеди́наго Бо́га.

Песнь 7

Ирмо́с: Бо́жия снизхожде́ния/ огнь устыде́ся в Вавило́не иногда́./ Сего́ ра́ди о́троцы в пещи́, ра́дованною ного́ю,/ я́ко во цве́тнице, лику́юще, поя́ху:// благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Име́я щит ве́ры правосла́вныя,/ стре́лы разжже́нныя мучи́телей отража́л еси́, со проро́ком вопия́:/ а́ще бо па́ки возмо́жете, и па́ки побежде́ни бу́дете,/ аз же воспою́:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Со беззако́нными вмени́вся, кротча́йший о́тче,/ путе́м нечести́вых никогда́же ходи́л еси́ и ненави́димь Го́спода ра́ди был еси́,/ оба́че малоду́шие и ро́пот не поколеба́ се́рдце твое́./ Те́мже любо́вию воспева́л еси́ Бо́га оте́ц на́ших.

Поко́я не име́л еси́, мно́гими содержи́мь напа́стьми и во узи́лищи пребыва́я, я́ко во рву льви́ном,/ но, наде́яся на Бо́га, возставля́ющаго ме́ртвыя, взыва́л еси́:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Богоро́дичен: А́гнца зря́щи воздвиза́ема на Дре́ве непра́ведне,/ Непоро́чная А́гница, ма́терски слезя́щи,/ долготерпе́ние воспева́ше Сы́на Своего́ и Бо́га оте́ц на́ших.

Песнь 8

Ирмо́с: Нече́стия орга́ны ину́ю песнь,/ благоче́стия же благовеща́ннии поя́ху гу́сли:// благослови́те, дела́ Госпо́дня, Христа́ во ве́ки.

Си́лою благода́тною Ца́рствие Бо́жие бли́жним и да́льним благовествова́л еси́, святи́телю Афана́сие,/ да испове́дают лю́дие ру́сстии Го́спода во ве́ки.

Еде́мом све́тлым узи́лище мра́чное соде́лав,/ ре́ку боже́ственных песнопе́ний источи́л еси́, иера́рше богоглаго́ливый,/ да почерпа́ют лю́дие ру́сстии весе́лие духо́вное и благословя́т Го́спода во ве́ки.

Но́вый испове́дник Це́ркве Правосла́вныя, святи́телю Афана́сие,/ и оби́тель Ду́ха Свята́го яви́лся еси́,/ Его́же со Отце́м и Сы́ном воспева́еши во ве́ки.

Богоро́дичен: Безсме́ртнаго Бо́га ро́ждшая,/ тече́ние сме́ртное укроти́ла еси́,/ те́мже умертви́, Чи́стая, стра́сти телесе́ моего́,/ да Тя сла́влю во ве́ки.

Песнь 9

Ирмо́с: Благослове́н Госпо́дь, Бог Изра́илев,/ воздви́гнувый рог спасе́ния нам/ в дому́ Дави́дове, о́трока Своего́,/ в ни́хже посети́ нас Восто́к с высоты́// и напра́вил ны есть на путь ми́ра.

Умо́м твои́м Го́рняя созерца́я, терпеливоду́шне Афана́сие,/ в страда́ниих Бо́га, я́ко Помо́щника и Покрови́теля, призыва́л еси́:/ Твой есмь аз, спаси́ мя, и напра́ви на путь ми́рен.

Де́нно и но́щно тепле́йшия моли́твы твори́л еси́, святи́телю Афана́сие,/ егда́ иноплеме́нницы го́рдии грех ра́ди на́ших на Русь ополчи́шася,/ ты же, свя́тче, вопия́л еси́:/ пощади́, пощади́, Го́споди, Оте́чество на́ше/ и напра́ви мир весь на путь ми́рен.

Ели́ко суди́ Госпо́дь ме́ру дний жития́ твоего́,/ благоче́стно испо́лнил еси́, святи́телю Афана́сие./ Ны́не же, предстоя́ Престо́лу Вседержи́теля, мо́лиши Его́,/ да напра́вит лю́ди Своя́ на путь ми́ра.

Богоро́дичен: Тя ве́рою и любо́вию воспева́ющия/ просвети́, Всенепоро́чная Влады́чице,/ и тьмы кроме́шныя изми́ моли́твенным предста́тельством к Сы́ну Твоему́ и Бо́гу на́шему.

Свети́лен:

Предста́вил еси́ себе́ же́ртву жи́ву Бо́гови,/ свя́ту, благоуго́дну и непоро́чну в слове́снем служе́нии и испове́дании,/ святи́телю Христо́в Афана́сие,/ и та́ко просвети́ся свет твой пред челове́ки,/ я́ко сла́вят вы́ну о тебе́ Отца́ Небе́снаго.

Сла́ва, ин свети́лен:

Печа́льнику земли́ Ру́сския преподо́бному Се́ргию тезоимени́т сый,/ от ю́ности того́ возлюби́л еси́, свя́те Афана́сие,/ и той, я́ко второ́е со́лнце, житие́ твое́ озаря́ше,/ с ни́мже ку́пно моли́ Триеди́наго Бо́га о спасе́нии душ на́ших.

И ны́не, Богоро́дичен:

Свет Незаходи́мый ми́ру ро́ждшая,/ све́тлости святы́х сподо́би лю́ди земли́ Ру́сския, Тебе́ почита́ющия,/ и благодаре́ние от души́ принося́щия и вопию́щия:/ не забу́ди рабы́ Твоя́, Еди́на Благослове́нная.

На хвали́тех стихи́ры, глас 4:

Святи́телю о́тче Афана́сие всехва́льне,/ ты в годи́ну лю́тых гоне́ний на ве́ру Христо́ву,/ у́зами и ра́нами искуси́вся,/ в лише́ниих, изгна́ниих и го́рьких рабо́тах многоле́тне пребыва́я,/ Це́рковь Ру́сскую песнопе́нии украси́л еси́/ и столп Правосла́вия яви́лся еси́./ Сего́ ра́ди в час кончи́ны твоея́/ вси святи́и земли́ Росси́йския яви́шася тебе́,/ с ни́миже, ны́не Престо́лу Бо́жию предстоя́,// моли́ спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.

Святи́телю о́тче Афана́сие богоно́сне,/ ты, я́ко свети́льник пресве́тлый, яви́лся еси́,/ егда́ бо нече́стие омрачи́ зе́млю на́шу,/ пра́вду Бо́жию со дерзнове́нием пропове́дал еси́/ и, оскорбля́емь, гони́мь и низлага́емь,/ Бо́гу ве́рен оста́лся еси́./ Сего́ ра́ди свиде́тель и́стинен быв,/ страда́ния новому́чеников Росси́йских запечатле́л еси́,/ с ни́миже, ны́не Престо́лу Бо́жию предстоя́,// моли́ спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.

Святи́телю Афана́сие богоблаже́нне,/ ты, по сло́ву Госпо́дню любо́вь ко враго́м явля́я,/ клену́щия тя благословля́ше,/ ненави́дящим тя добро́ творя́ше/ и за зло де́ющих ти моля́шеся,/ те́мже и́стинным сы́ном Отца́ Небе́снаго наре́клся еси́./ Сего́ ра́ди, дерзнове́ние ве́лие име́яй,/ в собо́ре святы́х земли́ Росси́йския лику́еши/ и с ни́ми Престо́лу Бо́жию предстои́ши,// моля́ спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.

Иерусали́ма Вы́шняго гра́жданы,/ от земли́ Ру́сския возсия́вшия/ и вся́кое ме́сто ея́ освяти́вшия,/ во дни же обстоя́ний сугу́бо за ню предста́тельствующия,/ и́хже чрез все житие́ воспева́л еси́,/ яви́шася с Го́сподем пред кончи́ною твое́ю уте́шити ду́шу твою́,/ я́ко не ве́дети ти, в те́ле или́ кроме́ те́ла,/ на земли́ или́ на Небеси́ был еси́, святи́телю Афана́сие,// Бо́га ди́внаго во святы́х восхваля́я.

Сла́ва, глас 8:

Прииди́те, правосла́внии лю́дие,/ просла́вим святи́теля Афана́сия,/ той бо со все́ми святы́ми, в земли́ Росси́йстей просия́вшими,/ предстои́т Триипоста́сному Бо́гу/ и со дерзнове́нием мо́лится:/ Русь Свята́я,/ храни́ ве́ру Правосла́вную,// в не́йже тебе́ утвержде́ние.

И ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже.

Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:

О, пресла́внаго чудесе́!/ Небесе́ и земли́ Цари́ца,/ от святы́х сро́дников на́ших умоля́емая,/ до ны́не зе́млю Ру́сскую покрыва́ет/ и ли́ка Своего́ изображе́нии ми́лостивно обогаща́ет./ О, Влады́чице Держа́вная!/ Не преста́ни и на бу́дущее вре́мя/ во утвержде́ние на Руси́ Правосла́вия// ми́лости и чудеса́ излива́ти до ве́ка. Ами́нь.

На Литурги́и

Блаже́нны от кано́на, пе́сни 3-я и 6-я. Проки́мен, глас 7: Испове́мся Тебе́, Го́споди,// всем се́рдцем мои́м. Стих: А́ще пойду́ посреде́ ско́рби, живи́ши мя. Апо́стол ко Ефесе́ем, зача́ло 233. Аллилу́ия, глас 2: Пра́веднии испове́дятся и́мени Твоему́, и вселя́тся пра́вии с лице́м Твои́м. Стих: Го́споди, Го́споди, Си́ло спасе́ния моего́, осени́л еси́ над главо́ю мое́ю в день бра́ни. Ева́нгелие Луки́, зача́ло 64. Прича́стен: В па́мять ве́чную бу́дет пра́ведник:

Моли́тва

О, многострада́льне и благоглаго́ливе святи́телю и испове́дниче Христо́в Афана́сие, па́стырю до́брый Це́ркве Ру́сския, Правосла́вия ревни́телю, покая́ния пропове́дниче, моли́твы сто́лпе, любве́ неизсяка́емый исто́чниче, цевни́це богодохнове́нная!

Ты во дни гоне́ний на Це́рковь Христо́ву лю́тая неи́стовства неве́рных претерпе́л еси́ и, я́ко пле́нник наги́й, от ме́ста на ме́сто нево́лею преходи́л еси́, не име́яй зде пребыва́ющаго гра́да, но Небе́снаго взыску́яй. Сего́ ра́ди благода́тию Свята́го Ду́ха просвеще́н, па́ству твою́ де́лы па́че слов поуча́я, испове́дник Святы́я Це́ркве яви́лся еси́.

Те́мже, блаже́нства изгна́нных пра́вды ра́ди сподо́бився и Престо́лу Пренебе́сному предстоя́, моли́ Всеблага́го Бо́га на́шего, да возроди́тся Ру́сская земля́ святы́м покая́нием, да утвержда́ется Свята́я Це́рковь непозы́блемо от ересе́й, раско́лов и гоне́ний, да пребу́дут па́стыри и ча́да Ея́ тве́рды во испове́дании свята́го Правосла́вия и еди́ным се́рдцем и еди́ными усты́ прославля́ют ди́внаго во святы́х Свои́х Бо́га, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

святитель Афанасий (Сахаров), исповедник, епископ Ковровский

Дни памяти: 29 января (11 февраля) (Собор новомучеников российских), 15(28) октября

Родился будущий епископ Афанасий (Сергей Григорьевич Сахаров) 2 июля (ст. ст.) 1887 года, в праздник Положения честной ризы Пресвятой Богородицы во Влахерне. Родители Сергия, Григорий и Матрона, жили во Владимире. Отец, уроженец Суздаля, был надворным советником, мать происходила из крестьян. Их доброта и благочестие стали благодатной почвой, на которой взрастали духовные дарования их единственного сына. Нареченный в честь печальника земли Русской Преподобного Сергия Радонежского, будущий владыка глубоко воспринял беззаветную любовь к Церкви и Отечеству, которая так отличала Преподобного.

Детские и юношеские годы Сергия Сахарова прошли в древнем и святом граде Владимире-на-Клязьме.

Трудности и испытания в жизни Сергия начались с малолетства, став той жизненной средой, в которой он духовно мужал. Отца мальчик лишился в раннем возрасте, но в матери своей нашел все, что нужно было для достойного вхождения в жизнь. Она желала видеть его в монашеском чине, и за это Сергий был признателен ей всю жизнь. Сергий охотно ходил в приходскую церковь, никогда не тяготился продолжительностью церковных служб. Богослужение как высшая степень молитвы было главной любовью будущего владыки. Он с детства предощущал себя служителем Церкви и даже сверстникам своим дерзновенно говорил, что будет архиереем.

Благочестивый отрок легко выучился рукоделию, мог шить и вышивать даже церковные облачения. Это очень пригодилось ему в дальнейшем, во время ссылок и лагерей, когда он шил облачения и ризы для икон. Однажды владыка изготовил даже специальный походный антиминс, на котором литургисал для заключенных.

Начальное учение давалось отроку Сергию нелегко, но он не ослабевал в прилежании, и Господь щедро благословил Своего будущего служителя и исповедника. Владимирскую духовную семинарию, а затем и Московскую духовную академию он, неожиданно для всех, окончил весьма успешно. Впрочем, это не изменило его скромного и смиренного отношения к людям.

Особенно серьезно будущий владыка углубился в вопросы литургики и агиологии. В богослужении находил он для себя особое богословие, будучи очень внимательным к тексту богослужебных книг. На полях личных богослужебных книг владыки можно найти множество примечаний, уточнений, разъяснений особо трудных слов.

Еще в Шуйском духовном училище Сергий Сахаров пишет свой первый литургический гимн — тропарь чтимой Шуйско-Смоленской иконе Божией Матери. Академическое его сочинение «Настроение верующей души по Триоди постной» уже свидетельствует о большой осведомленности автора в вопросах церковной гимнологии, которая осталась для него одним из главных увлечений на всю жизнь.

Первым учителем и духовным наставником Сергия был архиепископ Владимирский Николай (Налимов), оставивший по себе благоговейную память. Следующим педагогом стал известный богослов и строгий аскет, ректор Московской духовной академии епископ Феодор (Поздеевский), который и постриг его в храме Покрова Божией Матери с именем Афанасий, в честь Патриарха Цареградского. От руки владыки Феодора монах Афанасий получает посвящение сначала во иеродиакона, а потом и в иеромонаха. Но именно монашеский постриг владыка Афанасий ценил каким-то особым образом…

Церковные послушания владыки Афанасия начались с Полтавской духовной семинарии, где его сразу заметили как талантливого преподавателя. Но в полную силу ученого-богослова владыка вошел в родной Владимирской семинарии, проявив себя убежденным и вдохновенным благовестником слова Божия. Его вводят в Епархиальный совет, возлагают ответственность за состояние проповеди на приходах епархии. Он же заведует беседами и чтениями при Успенском кафедральном соборе, освещая многие злободневные вопросы тогдашнего времени.

Иеромонаху Афанасию было тридцать лет, когда в России произошла революция. В это время начали часто собираться так называемые «епархиальные съезды», на которых поднимали голову люди, враждебные вековым православным устоям русской жизни. Все это требовало строгой церковной оценки и должного отпора.

В лавру Преподобного Сергия в 1917 году съехались представители всех российских мужских монастырей. На этом съезде иеромонах Афанасий (Сахаров) избирается членом исторического Поместного Собора Русской Церкви 1917–18 годов, где работает в отделе по богослужебным вопросам.

В это же время он начинает работу над знаменитой службой Всем святым, в земле Российской просиявшим, ставшей замечательным литургическим памятником его любви к нашей Святой Церкви. Иеромонаху Афанасию принадлежала мысль избрать для стихир на «Господи, воззвах» по одной стихире из Общей Минеи каждому лику святых, а в каноне расположить святых по областям. Каждая песнь канона завершалась, также по его идее, тропарем иконе Божией Матери, наиболее чтимой в этой области. Рассматривавший новую службу член Синода митрополит Сергий (Страгородский) внес в нее составленный им самим тропарь «Яко же плод красный…». Подготовленный первый вариант службы рассматривал затем и Святейший Патриарх Тихон.

Революция пронеслась по России, как смерч, пролила море христианской крови. Новая власть начала грубое глумление над мощами святых угодников Божиих, истребление духовенства и разорение православных храмов. Верующий народ видел в непрекращающихся бедствиях в нашем Отечестве, гонениях на Церковь Христову исполнение грозных пророчеств о гибели Русского Царства, превращение его «в сброд иноверцев, стремящихся истребить друг друга» (святой праведный Иоанн Кронштадтский, слово 14 мая 1907 года).

В 1919 году в ходе антирелигиозной кампании началось глумление над тем, что особенно дорого Православию, — нетленными останками святых угодников. Во Владимире, как и в других русских городах, в агитационных целях прошла так называемая демонстрация вскрытых мощей народу: их выставляли на всеобщее обозрение в обнаженном виде. Чтобы пресечь надругательство, владимирское духовенство под руководством иеромонаха Афанасия, члена епархиального совета, установило в Успенском соборе дежурство. В храме стояли столы, на которых лежали святые мощи. Первые дежурные — иеромонах Афанасий и псаломщик Александр Потапов — ожидали народ, толпившийся у дверей храма. Когда открылись двери, иеромонах Афанасий провозгласил: «Благословен Бог наш…», в ответ ему раздалось: «Аминь» — и начался молебен Владимирским угодникам. Входящие люди благоговейно крестились, клали поклоны и ставили у мощей свечи. Так предполагаемое поругание святынь превратилось в торжественное прославление.

Вскоре Священноначалие ставит ревностного пастыря на ответственное место: его (уже в сане архимандрита) назначают наместником двух древних монастырей епархии — Боголюбского и владимирского Рождества Пресвятой Богородицы.

Важнейшим и переломным событием в жизни владыки Афанасия стало поставление его из архимандритов во епископа Ковровского, викария Владимирской епархии. Произошло это в Нижнем Новгороде в день памяти преподобного Сампсона Странноприимца, 10 июля 1921 года. Возглавил хиротонию митрополит Владимирский Сергий (Страгородский), будущий Патриарх Московский и всея Руси.

Главной заботой и болью святительского подвига владыки Афанасия было не противодействие властей, не разруха и даже не закрытие храмов и монастырей, а появление внутри Церкви нового раскола, известного под именем «обновленчества».

Семена обновленчества как раскольнического течения, призванного реформировать Российскую Православную Церковь, были посеяны задолго до октябрьского переворота. До революции псевдоправославные новации проникли в стены духовных школ, религиозно-философских обществ и были уделом некоторой части интеллигентствующего духовенства. Революционные власти использовали реформаторские идеи для раскола Церкви, но опирались они не на интеллигентствующее меньшинство, а на огромную массу конформистов и маловеров внутри церковной ограды, усвоивших в прежние времена почитание всякой власти кесаря — и самодержавной, и большевистской.

Противостояние святителя Афанасия обновленческому расколу — это не столько борьба с еретическими убеждениями, сколько обличение иудина греха — отступничества от Церкви Христовой, предательства ее святителей, пастырей и мирян в руки палачей.

Святитель Афанасий объяснял своей пастве, что раскольники, восставшие против канонического епископата, возглавляемого Патриархом Тихоном, не имеют права совершать Таинства, а потому храмы, в которых они совершают богослужения, безблагодатны. Он заново освящал оскверненные раскольниками церкви, увещевал отступников приносить покаяние вместе с приходом, обличая тех, кто не раскаялся. Запрещая общаться с обновленцами, чтобы усрамить их, он при этом просил не питать к ним злобы за захват ими православных святынь, так как святые, как говорил Преосвященный, всегда бывают духом только с православными.

Первый арест святителя произошел 30 марта 1922 года. Он положил начало многолетним тюремным мытарствам владыки Афанасия. Но, как это ни покажется странным, положение заключенного владыка считал более легким, чем положение тех, кто, оставаясь на воле, терпел бесчисленные притеснения от обновленцев. Он даже называл тюрьму «изолятором от обновленческой эпидемии». Путь владыки по тюрьмам и ссылкам был нескончаемым и изнурительным: тюрьмы: владимирская, Таганская в Москве, Зырянская, туруханская, лагеря: Соловецкий, Беломоро-Балтийский, Онежский, Мариинские в Кемеровской области, Темниковские в Мордовии…

9 ноября 1951 года окончился последний срок лагерных мытарств шестидесятичетырехлетнего святителя. Но и после этого его держали в полной неизвестности о дальнейшей судьбе, а затем в принудительном порядке поместили в дом инвалидов на станции Потьма (в Мордовии), где режим почти не отличался от лагерного.

Архипастыря могли арестовать прямо в дороге, как случилось однажды при объезде им Юрьев-Польского уезда. В 1937–38 годах его неоднократно, арестовав, готовили к немедленному расстрелу.

В начале Великой Отечественной войны владыку отправили в Онежские лагеря Архангельской области пешим этапом, причем свои вещи заключенные несли на себе. В результате тяжелой дороги и голода владыка так ослабел, что всерьез готовился к смерти…

Онежские лагеря сменились бессрочной ссылкой в Омской области. В одном из совхозов возле городка Голышманово владыка работал ночным сторожем на огородах. Затем был переселен в город Ишим, где жил на средства, присылаемые друзьями и духовными чадами.

Зимой 1942 года епископа Афанасия неожиданно этапировали в Москву. Следствие длилось полгода. Допрашивали около 30 раз, обычно ночами. Обычно допрос шел часа четыре, но однажды продолжался целых девять часов. Иногда за четыре часа допроса мог быть написан всего один лист протокола, а иногда — больше десяти листов… Ни разу на допросах владыка не только никого не выдал, но и не совершил самооговора.

Но вот объявлен приговор: 8 лет заключения в Мариинских лагерях Кемеровской области, прославившихся своей жестокостью. Работы для «идейных врагов соввласти» назначались самые тяжелые и грязные.

Летом 1946 года владыка был вновь этапирован в Москву для нового следствия по ложному доносу. Но вскоре доносчик отказался от своих показаний, и Преосвященного отправили в Темниковские лагеря Мордовии отбывать срок до конца. Физически он был уже слаб и мог заниматься только плетением лаптей. Через два года владыку отправили в Дубровлаг (в той же Мордовии), где по возрасту и состоянию здоровья он уже не работал.

Однако ни при каких обстоятельствах владыка не терял веры в Бога и чувства великой к Нему благодарности. Еле живой после пыток, сдерживая стон, святитель часто говорил близким людям: «Давайте помолимся, похвалим Бога!» И первым запевал: «Хвалите имя Господне». И пение это его оживляло. Вновь пришедших узников владыка ободрял: «Не падай духом. Господь сподобил тебя, по Своей великой милости, немного за Него пострадать. Благодари Бога за это!»

Лагерные работы были всегда изнурительными, а часто и опасными. Однажды владыку Афанасия назначили инкассатором, чем он очень тяготился. Вскоре у него похитили тысячу рублей, о чем пришлось доложить начальству как о собственной недостаче. Не разбираясь в деле, власти тут же наложили на заключенного тяжелые взыскания…

На Соловках владыка Афанасий заразился тифом. Ему угрожала смерть, но Господь явно хранил Своего страдальца, и владыка выжил буквально чудом.

Но при этом постоянном утомлении владыка видел духовную пользу — возможность проявить силу своей веры. Он неизменно держался устава Святой Церкви, никогда не прерывал молитвенного правила, молясь не только келейно, но и в обществе своих сокамерников. Даже в лагере он строго держал посты, находя возможность готовить постную пищу.

С окружающими владыка держался просто и задушевно, находил возможность духовно утешать тех, кто «с воли» обращался к нему за поддержкой. Никогда нельзя было увидеть его праздным: то он работал над литургическими заметками, то украшал бисером бумажные иконки святых, то ухаживал за больными.

7 марта 1955 года епископа Афанасия освободили из Потьминского инвалидного дома, который своим лагерным режимом окончательно подорвал его здоровье. Вначале владыка поселяется в городе Тутаеве (Романов-Борисоглебск) Ярославской области, но затем выбирает для места жительства поселок Петушки Владимирской области.

Хотя с этого времени владыка формально был на свободе, власти всячески сковывали его действия. В Петушках, например, ему разрешали совершать богослужения только при закрытых дверях храма и без архиерейских регалий.

В 1957 году прокуратура Владимирской области вновь рассмотрела дело 1936 года, по которому проходил владыка Афанасий. Владыка был допрошен на дому, приведенные им в свою защиту доводы не были признаны убедительными. Реабилитации не состоялось…

Утешением для владыки были богослужения в Троице-Сергиевой лавре — ведь он, помня свой монашеский постриг в ее стенах, всегда считал себя в числе ее братии. Несколько раз владыка сослужил Святейшему Патриарху Алексию (Симанскому), а 12 марта 1959 года участвовал в хиротонии архимандрита Никона (Лысенко) во епископа Уфимского.

На одном из богослужений владыки Афанасия молящиеся заметили, что во время Евхаристического канона он ходил над полом храма, его как будто плавно выносила из алтаря какая-то волна…

Владыка Афанасий тяжело переживал новый этап либеральных гонений на Церковь в период «оттепели», умножал молитвы русским святым и Матери Божией — Покровительнице Руси. Он даже свой уход на покой стал рассматривать как уклонение от борьбы с наступающим злом и хотел просить назначения викарным епископом, но подорванное здоровье не позволило продолжить общественное служение. Как бы тяжела ни была жизнь владыки Афанасия, он никогда не унывал. Напротив, в тюрьмах, лагерях, ссылках он преисполнялся какой-то удивительной энергии, находя спасительные для души занятия. Именно там, в застенках, возникла удивительная в литургическом смысле служба Всем русским святым. Она получила свою законченность после обсуждения с иерархами, которые были заключены вместе с владыкой Афанасием.

Одним из иерархов был и архиепископ Тверской Фаддей, прославленный Церковью как священномученик. И вот 10 ноября 1922 года в 172-й камере Владимирской тюрьмы впервые было совершено празднование Всем русским святым по исправленной службе.

Смерть матери побудила владыку не только к горячим сыновним молитвам о ней, но и к написанию фундаментального труда «О поминовении усопших по Уставу Православной Церкви», который был высоко оценен митрополитом Кириллом (Смирновым).

В августе 1941 года Преосвященный Афанасий составил «Молебное пение об Отечестве», исполненное глубокого покаяния и необычайной молитвенной силы, обнимающее все стороны жизни нашего Отечества. В периоды заключений владыкой были составлены молебные пения «О сущих в скорбях и различных обстояниях», «О врагах, ненавидящих и обидящих нас», «О сущих в темницах и заточении», «Благодарение о получении милостыни», «О прекращении войн и о мире всего мира»…

Святитель Афанасий поистине пел Богу «дондеже есмь» (Пс.45:1), пел даже во вратах смерти, и Господь сохранил Своего служителя для любимых им Церкви и Отечества.

Годы исповедничества веры Христовой в лагерях и тюрьмах, как бы ни были они тяжелы и ужасны, стали на жизненном пути владыки Афанасия не потерей, а приобретением. Они стяжали его смиренной душе тот благодатный свет духа, которого так недостает миру. На этот внутренний свет сразу со всех сторон потянулись люди, каждый со своими наболевшими жизненными вопросами. И люди эти встречались с человеком чистой души, наполненной непрестанной молитвой.

Никто никогда не слышал от владыки ни слова ропота на тюремное прошлое. Каждого пришедшего встречал он незлобием, добротой, участием и любовью. Он делился с каждым своим богатым жизненным опытом, раскрывал смысл Евангелия и житий святых угодников Божиих, помогал пастырям приводить пасомых к истинному покаянию.

Святитель любил в жизни все прекрасное, видя в нем отблеск вечности, и умел находить это прекрасное повсюду. Живя в Петушках, владыка получал до 800 писем в год, поддерживая переписку со многими бывшими соузниками, скорби которых переживал как свои. К Рождеству и Пасхе он посылал по 30–40 посылок нуждающимся в помощи и утешении.

Духовные дети владыки Афанасия вспоминают, как он был прост и внимателен в общении, как ценил самую малую услугу, за которую всегда старался отблагодарить.

Живя скромно, он почти не обращал внимания на внешность людей. Не любил славу и честь людскую, учил творить добро только во славу Божию, чтобы не лишиться будущего воздаяния. Наставлял, что таланты — это дар Божий и ими нельзя гордиться.

Однажды на вопрос «Как спастись?» он ответил: «Самое главное — это вера. Без веры никакие самые лучшие дела не спасительны, потому что вера — фундамент всего. А второе — это покаяние. Третье — молитва, четвертое — добрые Дела. И хуже всякого греха — отчаяние». К покаянию владыка учил прибегать как можно чаще, сразу, как только осознается грех, — очищать душу слезами покаяния.

Молитва заполняла всю жизнь святителя и была такой живой и сильной, что молящиеся с ним отрешались от всего земного. И многие по его молитве получали скорую помощь. Владыка часто говорил, что в трудных случаях жизни надо молитвенно прибегать к тому святому, чье имя ты носишь. Молитвенному обращению к нашим заступникам — святым Православной Церкви — он вообще придавал особое значение. Прозорливость свою владыка скрывал, обнаруживая ее в исключительных случаях и только ради пользы ближних, к нуждам которых никогда не оставался равнодушным и чьи немощи нес так терпеливо…

Еще в августе 1962 года владыка Афанасий начал говорить, что ему пора умирать. Когда однажды ему ответили, что близкие чада не перенесут разлуки с ним, он строго заметил: «Разве можно так привязываться к человеку? Этим мы нарушаем свою любовь ко Господу. Не одни ведь, а с Господом остаетесь».

За несколько дней до блаженной кончины владыки Афанасия из лавры приехали наместник архимандрит Пимен, благочинный архимандрит Феодорит и духовник игумен Кирилл, что очень обрадовало Преосвященного. Это был канун пятидесятилетия его монашеского пострига. В самый день, в четверг, владыка был особенно благостным, благословляя всех присутствующих.

Но вот приблизилась смерть. Владыка уже не мог говорить, погруженный в молитву. Однако в пятницу вечером он тихо сказал в последний раз: «Молитва вас всех спасет!» Затем написал рукой на одеяле: «Спаси, Господи!»

В воскресенье 28 октября 1962 года, на память святителя Иоанна Суздальского святитель тихо предал свой дух Богу. Он предсказал этот день и час заранее.

Поставленный на архиерейскую кафедру Патриархом Тихоном епископ Афанасий за 33 года архиерейства провел на епархиальном служении 33 месяца, в изгнании – 76 месяцев, в лагерях – 254 месяца.

Мощи светителя находятся в Богородице-Рождественском монастыре, наместником которого он был в 1920 году.

Тропарь святителю Афанасию исповеднику, епископу Ковровскому, глас 4

Славы Божия ревнителя / и благолепия церковнаго блюстителя, / тесным житием и многими подвиги / великому иерарху Александрийскому подобника, / святителя Афанасия, исповедника Российскаго, усердно восхвалим, вернии, / сей бо присно молится / о спасении земнаго Отечества своего / и о всех, живущих в нем, / велегласно с любовию взывая: / Русь Святая, / храни веру православную, // в нейже тебе утверждение.

Кондак святителю Афанасию исповеднику, епископу Ковровскому, глас 3

Днесь Афанасий святитель, / Христов исповедник и праведник, / в невечернем Царствии славы / светло ликует / и в сонме всех русских святых / всесоставным гласом победную песнь воспевая, / прилежно молит о нас // превечнаго Триединаго Бога.

Величание

Величаем тя, святителю отче Афанасие, / и чтим страдания твоя, яже во исповедание / Православие во Отечестве своем утвердил еси. Ино величание (поем пременяюще): Величаем тя, святителю и исповедниче Христов Афанасие, / богодухновенными песньми Церковь Русскую украсившаго // и святых сродников наших любовию воспевшаго.

«А тюрьмы нам нечего бояться…»

В этом году исполняется 55 лет со дня блаженной кончины священноисповедника Афанасия (Сахарова), епископа Ковровского. Митрополит Зиновий (Мажуга) однажды сказал о нем близко знавшим святителя людям: «Если бы вы знали, рядом с кем живёте! Бойтесь обидеть этого человека не только словом, но взглядом! Он один из великих, таких больше нет».

Детство и годы обучения

Святитель Афанасий (Сахаров) Сергей Сахаров – таким было мирское имя епископа Афанасия. Он родился 2 июля 1887 года в селе Царёвка Тамбовской губернии. Родители его жили во Владимире: отец, Григорий Сахаров, был надворным советником в отставке; мать, Матрона Сахарова, происходила из простых крестьян. Имя мальчику родители позволили выбрать самому, разложив перед ним несколько листиков с написанными на них именами чтимых святых. Младенец потянулся к тому из них, где значилось имя преподобного Сергия Радонежского.

Отец Сергея умер, когда мальчику не исполнилось и двух лет, воспитанием занималась мать. В возрасте девяти лет он поступил в Шуйское училище. Поначалу учеба Сереже давалась тяжело, однажды он даже был оставлен на второй год, однако закончил училище юноша уже в числе способнейших учеников. Особое место среди его главных увлечений в это время заняла литература, поэзия, любимым автором был А.К. Толстой. Сам юноша пытался писать стихи.

Ещё в самом раннем возрасте Сергей полюбил церковное богослужение. Дома он часто играл «в церковь», со временем научился даже вышивать церковное облачение. На вопросы, кем он хочет стать, мальчик без колебания отвечал: «Архиереем». Однако играми всё не ограничилось. В возрасте двенадцати лет Сергей написал свой первый тропарь Шуйско-Смоленской иконе Божий Матери. Главную роль в таком глубоком нравственном воспитании ребенка, безусловно, сыграла мать будущего святителя. Будучи весьма благочестивой женщиной, она всегда имела желание, чтобы ее сын принял монашество.

Монашеский постриг

После училища последовало обучение во Владимирской семинарии, а затем Сергей поступает в Московскую духовную академию. Он окончил ее в 1912-м году, получив степень кандидата богословия. 12 октября того же года Сергей принимает монашеский постриг, получив имя в честь святого Патриарха Цареградского Афанасия. Спустя два дня последовала диаконская хиротония, а 17 октября он принял уже священнический сан. В это же время он начал преподавать в Полтавской духовной семинарии.

В 1913-м году иеромонах Афанасий вернулся в родной Владимир, где продолжил преподавать литургику и искусство проповеди уже во Владимирской семинарии, выпускником которой некогда был сам. В 1918-м году он принимал участие в работе Поместного Собора Русской Церкви, а в период с 1918 по 1920 годы был членом Владимирского епархиального управления. 20 января 1920 года Афанасия возводят в сан архимандрита с назначением наместником Владимирского Богородице-Рождественского монастыря.

Епископ Ковровский

Рукоположение архимандрита Афанасия во епископа Ковровского состоялось 17 июня 1921 года, одновременно с назначением викарием Владимирским и настоятелем Свято-Боголюбского монастыря. Время, в которое святитель занял епископскую кафедру, мало назвать трудным для Русской Церкви – оно предполагало прямое исповедничество, если человек хотел сохранить свою веру чистой. Это был период жестокого преследования православных советскими властями, глумления над мощами святых, ограбления храмов. Известно, что когда в Успенском соборе Владимира планировалось устроить массовое вскрытие мощей угодников Божиих, при входе комиссии духовенство во главе с епископом Афанасием, вопреки этому, начало служить молебен, который сразу же поддержал народ – таким образом, планы безбожников были разрушены.

Кроме того, в это самое время большие обороты набирало обновленческое движение, храмы отбирали так называемые «живоцерковцы», поддерживаемые советским руководством. Против этого церковного раскола также активно выступал епископ Афанасий, призывая свою паству не отлучаться от истинной Церкви и не переходить к обновленцам.

Однажды – это было уже после ссылки – несколько знакомых священников пригласили святителя принять участие в съезде обновленцев, проходившем во Владимире, и епископ… не отказался. Однако когда он пришел на собрание и увидел там знакомого епископа, то стал взывать к его совести, а затем обратился с обличительным словом ко всем собравшимся. Затем он сам пошел к митрополиту с покаянием, что присутствовал на подобном собрании без его благословения.

Годы ссылок и лагерей

Первый арест епископа Афанасия произошел в марте 1922 года по делу, связанному с изъятием церковных ценностей. Он был приговорен к одному году заключения, но по амнистии был освобожден раньше. Однако в том же году владыка вновь был арестован за борьбу с обновленческим движением и сослан в Усть-Сысольск.

В январе 1925 года епископ Афанасий вернулся во Владимир, однако уже в следующем, 1926-м, году ему поставили ультиматум: оставить управление епархией или покинуть город. Поскольку ни одного из этих требований он не выполнил, то был вновь арестован и отправлен в Москву. Здесь он отбывал срок на Лубянке, а также в Бутырской тюрьме. В 1927-м году по обвинению в принадлежности к некой группе архиереев, которую возглавлял митрополит Сергий (Страгородский), владыка был приговорен к трем годам Соловецких лагерей. Не без иронии владыка вспоминал, что сам митрополит Сергий заключения тогда избежал. На Соловках епископ Афанасий чудом выжил, перенеся заражение тифом. Затем он был отправлен в Туруханский край, также на три года.

Епископ всякий раз готовился к своей очереди, но смерть его обошла

18 апреля 1936 года по нелепому обвинению «в связи с Ватиканом» владыка был приговорен к пяти годам в Беломорско-Балтийских лагерях. В 1937-м году владыку без объяснений поместили на три месяца в штрафной изолятор, где каждую ночь расстреливали людей. Епископ всякий раз готовился к своей очереди, но смерть его обошла. Затем целым списком последовали другие тюрьмы и лагеря: Онежские, Каргопольские, Сибирские, Мариинские, Темниковские, Дубравлаг. Всего в них владыка провел 33 года своей жизни. Приходилось ему работать и на лесоповале, и на строительстве дорог, и плести лапти, и убирать навоз.

Фактически срок лагерного заключения епископа Афанасия закончился 9 ноября 1951 года. Однако после этого его насильно поместили в дом инвалидов в Мордовии. Условия там были не лучше, чем в тюрьме.

Удивительно, что за всё время, которое владыка провёл в заключении, он ни разу не возроптал, не озлобился и не пришёл в уныние. Каждый раз, возвращаясь с допросов после долгих избиений, первым делом он принимался благодарить Господа. Потерпеть какую-то скорбь ради Него он считал для себя честью. На свои условия епископ Афанасий никогда не жаловался, ему даже стыдно было за своё «сравнительно спокойное житие». Он считал, что людям, которые остались на свободе, в условиях борьбы с обновленцами, было гораздо тяжелее. «А тюрьмы нам нечего бояться. Здесь лучше, чем на свободе, это я не преувеличивая говорю. Здесь истинная Православная Церковь. Мы здесь как бы взяты в изолятор во время эпидемии», – писал он.

Возвращаясь с допросов после избиений, первым делом он принимался благодарить Господа

Напротив, скорбь ближних, которые переживали за него и, отрывая от себя последнее, присылали владыке какую-то провизию, заставляла его несколько жалеть о своем положении: «Мысль о страданиях за меня моих близких угнетала меня более, чем мои личные злострадания». Помощь от знакомых действительно была огромная. Своим духовным чадам святитель привил особое почитание пророка Илии, которому он молился каждый день в тюрьме, читая им самим составленный тропарь святому. Владыкам считал, что именно по молитвам пророка Илии ему удалось избежать тогда голодной смерти.

В таких условиях епископу Афанасию удалось не только не возроптать, но и сохранить своё природное чувство юмора. Когда он отбывал заключение в Уст-Сысольске, то вместе с другими архиереями ему пришлось жить в маленькой избе. Места было мало, а поскольку владыка Афанасий был самым младшим из них, то койку ему пришлось устраивать себе за печкой. Тогда он сам в шутку стал называть себя епископом Запечским.

В тюрьме владыка научился искусно делать иконы и кресты для священников. Ещё более удивительно, что в таких нереальных условиях ему удавалось совершать службу и во всём следовать Уставу. Суточный круг богослужения он проходил ежедневно по памяти. Никогда не давал себе поблажек относительно положенного поста. И при этом епископ Афанасий смог также продолжить свой труд по исправлению службы Всем Российским святым.

Даже спустя время, находясь уже на покое, он никогда не отзывался о проведенных в заключении годах со скорбью или негодованием. А в письмах он писал: «Даже и в моих нелегких условиях мне приходится только Бога благодарить за все те милости, которые Он не перестает изливать на меня грешного. Даже и здесь, при совершенно беспричинной злобе одних, я часто вижу чрезвычайно трогающее меня и много утешающее доброе отношение других. Даже и начальство, по милости Божией, в большинстве относится ко мне благожелательно. Слава Богу за все. Аминь…».

Группа «непоминающих» архиереев

Известно, что важный раскол в Русской Церкви произошел в 1927-м году, когда возглавивший ее митрополит Сергий (Страгородский) обнародовал Декларацию, согласно которой Церковь шла на сближение с советской властью. Часть архиереев в связи с этим сразу же отошла от митрополита Сергия, перестав ему подчиняться. Отдельно стояла группа архиереев, которые, не отрицая власти митрополита, тем не менее не стали поминать его имя за богослужением, считая, что он превысил свои полномочия. К числу таких «непоминающих» принадлежал и владыка Афанасий. Однако при этом он продолжал служить и призывал своих духовных чад не отходить от Церкви. Владыка писал: «Отказавшись от какого-либо участия в церковной работе под руководством митрополита Сергия, я не уклонялся от посещения храмов, где богослужение совершалось священнослужителями, признававшими митрополита Сергия».

Но когда в 1946-м году Церковь возглавил Патриарх Алексий I, епископ Афанасий сразу же признал его канонические права и призвал всех оставить «непоминание», признав нового главу. Его слово было веско и авторитетно еще и потому, что владыка был другом почившего к тому времени митрополита Казанского Кирилла, который негласно считался главой «непоминающих». Таким образом, в значительной степени благодаря усилиям владыки Афанасия в Русской Церкви удалось избежать ещё одного раскола.

Владыка на покое

Святитель Афанасий наконец был освобожден из дома инвалидов в марте 1955 года и смог вернуться домой. Вскоре он был назначен председателем комиссии по Церковному уставу, однако его взгляды на Устав расходились со взглядами других членов комиссии, поэтому владыке пришлось вернуться в Петушки. Ему было позволено служить в местном храме, но только при закрытых дверях и без архиерейского облачения – он от этого отказался.

Последние годы жизни епископ Афанасий проводил в домашней молитве, в беседе с людьми, которые приезжали к нему; также он спешил закончить некоторые свои церковные труды. Незадолго до смерти владыку наградили саном архиепископа, однако принимать его он не поехал.

Литургические труды святителя

Трудно будет найти, наверно, в нашей Церкви человека, который бы с такой же любовью и трепетом относился к церковному богослужению, как святитель Афанасий (Сахаров). «Я не созерцатель, я уставщик и буквоед», – говорил он сам о себе. В письмах епископ Афанасий признавался, что самым большим его желанием было упорядочить, дополнить и исправить церковные службы, чтобы облегчить их понимание современными богомольцами.

Безусловно, более всего мы знаем епископа Афанасия как одного из авторов службы «Всем святым, в земле Российской просиявшим». Работу над ней он начал еще в 1918-м году, когда вышел первый ее вариант. Он был назначен помощником профессора Б.А.Тураева в исправлении и доработке службы. Однако вскоре Тураев умер, и весь этот громадный труд лег на плечи святителя Афанасия. Работу над редакцией службы он не оставлял даже в лагерях. Часто вновь прибывшим заключенным представлялась необычная картина: в камере они встречали епископа, сидящего на нарах и со всех сторон обложенного книгами. К русским святым владыка имел особое благоговение, известно, что даже икона Собора всех святых, в земле Российской просиявших, была написана с благословения и по эскизу самого святителя Афанасия.

Кроме того, владыка составил службу Максимовской иконе Божией Матери, написал ряд величаний и песнопений, используемых в современном богослужении. В тюрьмах он также составил несколько молебных пений: «Об Отечестве», «О прекращении войн и мире всего мира», «О сущих в скорбях» и другие. Также перу епископа Афанасия принадлежит огромный труд «О поминовении усопших по уставу Православной Церкви», который он посвятил памяти своей матери.

Блаженная кончина и канонизация

Последними словами, которые он произнес, были: «Молитва вас всех спасет!»

Близость своей смерти владыка предчувствовал. За несколько дней до этого он неожиданно спросил у своей келейницы: «День? Час?» И после ее ответа произнес: «Воскресенье, восемь часов». Так и произошло. Епископ Афанасий тихо отошел ко Господу 28 октября 1962 года в восемь часов утра. Это было воскресенье. Известно, что последними словами, которые он произнес, были: «Молитва вас всех спасет!»

Отпевание проходило в Успенском соборе Владимира при огромном стечении народа. Похоронили владыку на кладбище возле Князь-Владимирского храма, где была похоронена и мать святителя, рядом с ней.

Канонизация Русской Православной Церковью исповедника и песнописца Афанасия (Сахарова), епископа Ковровского, состоялась в августе 2000 года. Он был прославлен в лике новомучеников и исповедников Российских. Мощи святителя было обретены и перенесены 29 октября того же года во Владимирский Богородице-Рождественский монастырь, в котором он некогда был настоятелем.

Цитаты и наставления
из писем святителя Афанасия (Сахарова)

О скорбях и испытаниях

Узы и всякие стеснения – это епитимия, Самим Господом наложенная. Но по великой милости Своей только за то, что я не отрекался и не отрекаюсь быть служителем Его, – Наказующий и само наказание в глазах братий представляет как некий подвиг ради Него. Буди слава Господу во веки.

***

Всякая скорбь и теснота искупают наши грехи. Здесь поскорбим – там облегчение будет.

***

Некоторая оставленность иногда попускается Господом для нашего испытания, для усиления и укрепления нашей веры.

О милосердии Божием

Суд Божий не суды людские. Если здесь выискивают все, за что можно было бы зацепиться, чтобы обвинить, – там будут (если не грешно так выразиться) выискивать все, за что можно было бы зацепиться, чтобы оправдать. И один платочек, омоченный слезами, на весах правосудия Божия перетянет все наши грехи, как было с оным разбойником.

***

О грехах надо памятовать, надо сокрушаться и скорбеть, – но не надо унывать, не надо терять надежды. Много милости у Бога, без границ Его любовь. В неизмеримом океане Божия милосердия потонут моря наших грехов.

***

Безмерная печаль опасна тем, что она ослабляет Нашу веру в Божие о нас попечение. А без этой веры и Господь нам помочь не сможет. Святые отцы говорят: Господь создал нас без нас, а спасти нас без нас Он не может.

***

У нас много грехов, но есть одно, что должно утверждать нас в надежде на спасение – это то, что при множестве грехов мы не отрицаемся от Бога.

***

О грехах надо всегда памятовать, но никогда не надо унывать. Много у нас грехов, но милость Божия безмерна.

О Церкви и богослужении

Корабль Иисусов не захлестнут никакие волны. Только надо быть на этом корабле, надо держаться его. “Вне церкви нет спасения. Кому Церковь не мать, тому Бог не отец”, – говорили святые отцы.

***

Не может не исполниться соборная молитва Церкви. Это в будущей жизни. Но и в сей какое утешение всегда быть в дому Господнем, услаждаться красотою церковною, умиляться нашими дивными песнопениями.

***

И какое великое утешение – вера наша! Мы в бедах не унываем и в скорбях благодушествуем. Разлученные телесно, утешаемся общением духовным, молитвенным. Не теряем надежды встретиться здесь, но если бы сего не случилось, уповаем, что за скорбь земной разлуки Господь утешит нас радостию вечного общения в Его горних обителях… Сие буди… буди…

***

Восторгаюсь нашими дивными церковными песнопениями. Как обидно, что в прежнее время так мало было сделано для популяризации нашего богослужения, когда это легко было сделать, и как мало им интересовались. А ведь даже просто со стороны литературной, словесной – оно заслуживает всякого внимания. Какая глубина мыслей, какое богатство содержания, какая красота изложения, какие потрясающие сопоставления и антитезы, какие оригинальные выражения, какое дерзновение, если не сказать иногда – дерзость.

Духовные наставления

Христианину можно и должно иметь «суждение», не допуская его перейти в «осуждение». Святые отцы все советуют делать с рассуждением.

***

Лучше малое со смирением и за послушание, чем многое самочинно и с самоуслаждением.

***

Относительно келии: хорошо уединение, но мир и любовь с окружающими дороже всего. Посему не огорчайся и все со смирением потерпи Господа ради. Наипаче храни клеть сердца своего. Никогда не унывай, не падай духом, ни на кого не обижайся. Верь и надейся, что Господь к лучшему все устроит.

***

Нам не должно высчитывать, когда придет день Господень. Нам должно вести себя всегда так, чтобы всякий день, всякий час, всякую минуту быть готовыми услышать: “Се Жених грядет. Исходите в Сретение Ему”.

***

О ненужном никому и бесполезном нашем существовании, я думаю, нам и думать не следует. Если Господь дал нам жизнь, поставил нас в известные условия и жизнь нашу не прерывает, значит, жизнь наша для кого-то и для чего-то нужна. В мире вообще ничего нет бесполезного, ненужного, бессмысленного. Все имеет свой смысл, значение и назначение. Это даже о неодушевленной природе, тем паче о жизни разумных существ.

***

Истинная ревность о вере не может соединяться со злобой. Где злоба – там нет Христа, там внушение темной силы. Христианская ревность – с любовию, со скорбию, может быть, и со гневом, но без греха (гневаясь – не согрешайте).

***

Подвиг служения другим во имя Христа выше всякого иного подвига, ибо соделанное для братии Господь приемлет как соделанное Ему Самому.

Текст утвержден Священным Синодом
Русской Православной Церкви
4 октября 2012 года
(журнал № 97)

Ме́сяца окто́вриа в 15-й день
Священноиспове́дника Афана́сия, епи́скопа Ковро́вскаго, песнопи́сца

На Го́споди, воззва́х: стихи́ры, глас 8.

Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:

Святи́телю Афана́сие досточу́дне,/ печа́льнику земли́ Ру́сския,/ преподо́бному Се́ргию ревну́я,/ я́ко еди́н от учени́к о́наго яви́лся еси́,/ и любве́ ра́ди Христо́вы/ ду́шу за Це́рковь Правосла́вную положи́л еси́,/ я́ко сла́вий добропе́снивый,/ святы́х сро́дников на́ших прославля́я,// с ни́миже ны́не воспева́еши Тро́ицу Единосу́щную.

Святи́телю Афана́сие богому́дре,/ страда́нием за Христа́ очи́стив се́рдце твое́,/ стяжа́л еси́ дерзнове́ние необори́мое,/ во е́же обличи́ти отсту́пники,/ преда́ния церко́вная отверга́ющия/ и нововведе́ния льсти́вая вводя́щия,/ те́мже Не́бо благода́рственно прия́т тя,/ иде́же ны́не дре́ва жи́зни наслажда́ешися,// Христу́ моля́ся, дарова́ти нам мир и ве́лию ми́лость.

Святи́телю Афана́сие блаже́нне,/ благоуха́ние Христо́во яви́лся еси́ в Це́ркви на́шей,/ я́ко сладкопе́вец но́вый,/ святы́я, в земли́ Росси́йстей просия́вшия, пе́сньми велича́я,/ и я́ко па́стырь до́брый,/ ду́шу твою́ за о́вцы полага́я,/ у́зы и го́рькия рабо́ты Христа́ ра́ди претерпе́л еси́,/ те́мже, вене́ц пра́вды стяжа́в,// моли́ся дарова́ти нам мир и ве́лию ми́лость.

Сла́ва, глас 6:

По вся дни Бо́га ра́ди умерщвля́емь был еси́,/ Це́ркве Ру́сския сла́во, святи́телю Афана́сие,/ вмени́лся еси́ я́ко овча́ заколе́ния,/ ско́рби и тесноты́, гоне́ния и глад претерпева́я,/ и испове́дал еси́, я́ко ничто́же тя возмо́же разлучи́ти от любве́ Бо́жия,// я́же о Христе́ Иису́се, Го́споде на́шем.

И ны́не, Богоро́дичен.

Вход. Проки́мен дне. И чте́ния.

Прему́дрости Соломо́новы чте́ние (главы́ 4, 6, 7 и 2):

Похваля́ему пра́веднику, возвеселя́тся лю́дие./ Безсме́ртие бо есть па́мять его́,/ я́ко от Го́спода познава́ется и от челове́к/ и уго́дна Го́сподеви душа́ его́./ Возлюби́те у́бо, о му́жие, му́дрость и поживете́,/ восхощи́те ея́ и нака́зани бу́дете./ Нача́ло бо ея́ любы́ и соблюде́ние зако́на./ Почти́те прему́дрость, да во ве́ки ца́рствуете./ Возвещу́ вам и не скры́ю от вас та́ин Бо́жиих:/ я́ко Той му́дрости Наста́вник есть,/ и му́дрых Испра́витель, и вся́кому смы́слу и де́лу Хитре́ц,/ и всем смы́слом научи́т му́дрость./ Есть бо в ней Дух разу́мен и Свят,/ и сия́ние Све́та Присносу́щнаго,/ и о́браз бла́гости Бо́жия./ Та дру́ги Бо́жия и проро́ки устроя́ет./ Благоле́пнейши же есть со́лнца и па́че вся́каго сотворе́ния звезд,/ све́ту сосужда́ема, обрета́ется пе́рвейши./ Та угожда́ющих ей от боле́зней изба́ви/ и наста́ви на стези́ пра́выя./ Даде́ им ра́зум име́ти свят, и сохрани́ я́ от ловя́щих,/ и по́двиг кре́пок подаде́ им./ Да разуме́ют вси, я́ко си́льнейши всего́ есть благоче́стие./ И никогда́же премо́жет зло́ба му́дрости,/ ниже́ пре́йдет злы́я, облича́ющи суд./ Реко́ша же в себе́, помы́сливше непра́ведно:/ наси́льствуем пра́ведному, и не пощади́м преподо́бства его́,/ ни усрами́мся седи́н ста́рости многоле́тны./ Бу́дет бо нам кре́пость зако́н,/ и улови́м пра́веднаго, я́ко неуго́ден нам есть,/ и проти́вится дело́м на́шим,/ и поно́сит нам отпаде́ние зако́на,/ и облича́ет нам согреше́ния наказа́ния на́шего./ Возвеща́ет нам ра́зум име́ти Бо́жий/ и о́трока Госпо́дня себе́ имену́ет./ Бысть нам на обличе́ние помышле́нием на́шим,/ и тя́жек нам есть,/ и ви́димь, я́ко неподо́бно ины́м житие́ Его́/ и изменены́ стези́ Его́:/ в поруга́ние вмени́хомся Ему́,/ и удаля́ется от путе́й на́ших, я́ко от нечисто́т,/ и блажи́т после́дняя пра́ведных./ Уви́дим у́бо, а́ще словеса́ Его́ и́стинна суть:/ искуси́м, я́же сбыва́ются Ему́./ Руга́нием и му́кою истя́жем Его́,/ да разуме́ем кро́тость Его́, и искуси́м беззло́бство Его́:/ сме́ртию безобра́зною осу́дим Его́, бу́дет бо посеще́ние от слове́с Его́./ Сия́ помы́слиша и прельсти́шася:/ ослепи́ бо я́ зло́ба их, и не разуме́ша тайн Бо́жиих,/ и не разсуди́ша, я́ко Ты еси́ Бог Еди́н, живота́ име́яй и сме́рти власть,/ и спаса́яй во вре́мя ско́рби, и избавля́яй от вся́каго зла,/ Щедр и Ми́лостив, и дая́ преподо́бным Свои́м благода́ть,/ и Свое́ю мы́шцею го́рдым противля́яся.

Прему́дрости Соломо́новы чте́ние (главы́ 5 и 6):

Пра́ведницы во ве́ки живу́т, и в Го́споде мзда их,/ и попече́ние их у Вы́шняго./ Сего́ ра́ди прии́мут Ца́рствие благоле́пия/ и вене́ц добро́ты от руки́ Госпо́дни,/ зане́ десни́цею покры́ет я́ и мы́шцею защити́т их./ Прии́мет всеору́жие рве́ние свое́/ и вооружи́т тварь в месть враго́м./ Облече́тся в броня́ пра́вды/ и возложи́т шлем, суд нелицеме́рен./ Прии́мет щит непобеди́мый, преподо́бие,/ поостри́т же напра́сный гнев во ору́жие,/ спобо́рет же с ним мир на безу́мныя./ По́йдут праволу́чныя стре́лы мо́лниины/ и, я́ко от благокру́гла лу́ка облако́в, на наме́рение полетя́т,/ и от каменоме́тныя я́рости испо́лнь паду́т гра́ды./ Вознегоду́ет на них вода́ морска́я,/ ре́ки же потопя́т я́ на́гло./ Сопроти́в ста́нет им Дух Си́лы/ и, я́ко ви́хор, разве́ет их,/ и опустоши́т всю зе́млю беззако́ние,/ и злоде́йство преврати́т престо́лы си́льных./ Слы́шите у́бо, ца́рие, и разуме́йте,/ навы́кните, судии́ конце́в земли́./ Внуши́те, держа́щии мно́жества,/ и гордя́щиися о наро́дех язы́к,/ я́ко дана́ есть от Го́спода держа́ва вам/ и си́ла от Вы́шняго.

Прему́дрости Соломо́новы чте́ние (глава́ 3):

Пра́ведных ду́ши в руце́ Бо́жией,/ и не прико́снется им му́ка./ Непщева́ни бы́ша во очесе́х безу́мных умре́ти,/ и вмени́ся озлобле́ние исхо́д их,/ и е́же от нас ше́ствие – сокруше́ние,/ они́ же суть в ми́ре./ И́бо пред лице́м челове́ческим а́ще и му́ку прии́мут,/ упова́ние их безсме́ртия испо́лнено./ И вма́ле нака́зани бы́вше, вели́кими благоде́тельствовани бу́дут,/ я́ко Бог искуси́ я́ и обре́те их досто́йны Себе́./ Я́ко зла́то в горни́ле, искуси́ их/ и, я́ко всепло́дие же́ртвенное, прия́т я́./ И во вре́мя посеще́ния их возсия́ют/ и, я́ко и́скры по сте́блию, потеку́т./ Су́дят язы́ком и облада́ют людьми́,/ и воцари́тся Госпо́дь в них во ве́ки./ Наде́ющиися Нань разуме́ют и́стину/ и ве́рнии в любви́ пребу́дут Ему́,/ я́ко благода́ть и ми́лость в преподо́бных Его́/ и посеще́ние во избра́нных Его́.

На лити́и стихи́ры, глас 2.

Подо́бен: Егда́ от Дре́ва:

Измла́да правосла́вному благоче́стию прилепи́вся,/ Афана́сие, о́тче свяще́нный,/ от си́лы в си́лу ше́ствовал еси́,/ орга́н быв Свята́го Ду́ха,/ Его́же де́йствием све́тло укра́шен/ и песнопе́нии Це́рковь Ру́сскую обогати́в,// па́стырь до́брый яви́лся еси́.

Сла́ва, глас 8:

Святи́телю и испове́дниче Христо́в Афана́сие,/ поне́же не от ми́ра сего́ был еси́,/ сего́ ра́ди возненави́де тя мир,/ но, дерза́я на премно́гую бла́гость Победи́вшаго мир,/ испове́довал еси́ Его́, я́ко и́стиннаго Бо́га, Го́спода Иису́са,/ Ему́же даде́ся вся́кая власть на Небеси́ и на земли́.// Те́мже сонасле́дник Ца́рствия Небе́снаго яви́лся еси́.

И ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже, самогла́сен:

Сра́дуются с на́ми у́мная вся чинонача́лия,/ духо́вный совоку́пльше лик,/ ви́дяще Цари́цу и Влады́чицу всех,/ многоиме́нне ве́рными сла́виму:/ ра́дуются же и ду́си пра́ведных,/ су́щии зри́телие виде́ния, — / на возду́се моле́бно простира́ющу всечестне́и Свои́ ру́це,/ прося́щи умире́ния ми́ру,/ и земли́ Ру́сской утвержде́ния// и спасе́ния душ на́ших.

На стихо́вне стихи́ры, глас 2.

Подо́бен: До́ме Евфра́фов:

Земле́ Ру́сская,/ гра́де святы́й,/ велича́й святи́теля твоего́,/ и́же пе́сньми боже́ственными // ве́лий сонм святы́х просла́ви.

Стих: Бог мой еси́ Ты,// и испове́мся Тебе́.

Це́рковь Ру́сская,/ красу́йся и лику́й,/ се бо Афана́сий святи́тель/ Престо́лу Влады́чню// во сла́ве предстои́т, ра́дуяся.

Стих: Отве́рзите мне врата́ пра́вды,// вшед в ня, испове́мся Го́сподеви.

Святи́телю о́тче Афана́сие,/ архиере́ю честне́йший,/ моли́ся ко Го́споду/ о земно́м оте́честве твое́м// и о почита́ющих тя любо́вию.

Сла́ва, глас и подо́бен то́йже:

Но́вый до́ме Евфра́фов,/ уде́ле избра́нный,/ Русь Свята́я,/ храни́ ве́ру Правосла́вную,// в не́йже тебе́ утвержде́ние.

И ны́не, Богоро́дичен, глас 8.

Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:

О, пресла́внаго чудесе́!/ Небесе́ и земли́ Цари́ца,/ от святы́х сро́дников на́ших умоля́емая,/ доны́не зе́млю Ру́сскую покрыва́ет/ и ли́ка Своего́ изображе́нии ми́лостивно обогаща́ет./ О, Влады́чице Держа́вная!/ Не преста́ни и на бу́дущее вре́мя/ во утвержде́ние на Руси́ Правосла́вия// ми́лости и чудеса́ излива́ти до ве́ка. Ами́нь.

Тропа́рь, глас 4:

Сла́вы Бо́жия ревни́теля/ и благоле́пия церко́внаго блюсти́теля,/ те́сным житие́м и мно́гими по́двиги/ вели́кому иера́рху Александри́йскому подо́бника,/ святи́теля Афана́сия, испове́дника Росси́йскаго,/ усе́рдно восхва́лим, ве́рнии./ Сей бо при́сно мо́лится/ о спасе́нии земна́го Оте́чества своего́/ и о всех, живу́щих в нем,/ велегла́сно с любо́вию взыва́я:/ Русь свята́я,/ храни́ ве́ру Правосла́вную,// в не́йже тебе́ утвержде́ние.

На Бог Госпо́дь: тропа́рь то́йже. Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен.

По 1-м стихосло́вии седа́лен, глас 5:

Се́рдце ми́лующее име́л еси́, святи́телю о́тче Афана́сие,/ расточа́я и дая́ убо́гим ску́дная име́ния твоя́,/ ни еди́ному же гоня́щему тя зла за зло воздая́,/ сего́ ра́ди ми́лости от Бо́га сподо́бился еси́/ и пра́вда твоя́ пребыва́ет в век ве́ка.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен, глас 4:

Я́ко многоце́нное сокро́вище храни́т град Шу́я,/ чуде́сне напи́санную ико́ну Твою́,/ Пресвята́я Влады́чице Де́во Богоро́дице,/ во исцеле́ние лю́тыя я́звы и во утеше́ние правосла́вным Тобо́ю дарова́нную,/ от нея́же исто́чники благода́тныя ми́лости и утеше́ния и доны́не оби́льно излива́ются./ Проба́ви, Пречи́стая, и на бу́дущее вре́мя ми́лости Твоя́ ве́дущим Тя,/ храни́ град Твой и всю зе́млю Ру́сскую/ и спаса́й лю́ди, к Тебе́ с ве́рою и любо́вию притека́ющия. (Тропарь Шуйской-Смоленской иконе Богоматери, написанный cвятителем Афанасием)

По 2-м стихосло́вии седа́лен, глас 7:

Прии́м вся ору́жия Бо́жия и обле́кся в броню́ пра́вды,/ не пло́тию, но ду́хом вои́нствовал еси́, святи́телю о́тче Афана́сие,/ и благода́тию Бо́жиею испове́дал еси́ Иису́са Христа́, я́ко Го́спода и Спаси́теля./ Его́же моли́ поми́ловати нас в день лют.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен, глас 4:

Днесь све́тло красу́ется богохрани́мый град Ковро́в,/ я́ко свяще́нный дар восприи́м, Влады́чице, святу́ю Твою́ ико́ну Смоле́нскую,/ к не́йже мы притека́ем и вопие́м:/ прибе́жище и си́ла на́ша, Богоро́дице,/ держа́вная по́мощь рабо́м Твои́м!/ Покры́й град Твой и окре́стныя ве́си от вся́каго зла,/ зе́млю Ру́сскую в ми́ре сохрани́,/ люде́й Твои́х в Правосла́вии утверди́,/ и к Сы́ну Твоему́ моли́тву вознеси́ о спасе́нии душ на́ших. (Тропарь Ковровской-Смоленской иконе Богоматери, написанный святителем Афанасием)

Велича́ние:

Велича́ем тя,/ священноиспове́дниче Афана́сие,/ и чтим святу́ю па́мять твою́,/ ты бо мо́лиши за нас// Христа́, Бо́га на́шего.

И́но велича́ние (пое́м пременя́юще):

Велича́ем тя,/ святи́телю и испове́дниче Христо́в Афана́сие,/ богодохнове́нными пе́сньми Це́рковь Ру́сскую украси́вшаго/ и святы́х сро́дников на́ших// любо́вию воспе́вшаго.

Псало́м избра́нный:

Испове́мся Тебе́, Го́споди, всем се́рдцем мои́м о ми́лости Твое́й и и́стине Твое́й.

Госпо́дь Помо́щник мой, на Него́ упова́ се́рдце мое́, и испове́мся Ему́.

Глаго́лах о свиде́ниих Твои́х пред цари́, и не стыдя́хся.

Испове́мся и́мени Твоему́, Го́споди, я́ко бла́го, я́ко от вся́кия печа́ли изба́вил мя еси́.

На Бо́га упова́х, не убою́ся, что сотвори́т мне челове́к.

Изведи́ из темни́цы ду́шу мою́, испове́датися и́мени Твоему́.

Поноше́ния понося́щих Ти нападо́ша на мя.

От бездн земли́ па́ки возве́л мя еси́, и́бо аз испове́мся Тебе́ в лю́дех, Го́споди.

Весели́теся, пра́веднии, о Го́споде, и испове́дайте па́мять святы́ни Его́.

Да испове́дятся Тебе́, Го́споди, вся дела́ Твоя́.

По полиеле́и седа́лен, глас 4:

Прииди́те, празднолю́бцы и по́стницы,/ воспои́м благоче́стия ревни́теля, Афана́сия богоглаго́ливаго,/ и́же, я́ко труба́ та́инственная, к духо́вному пе́нию вся воздви́же,/ святы́х земли́ Ру́сския восхваля́я/ и пе́нии моле́бных слове́с Це́рковь Ру́сскую напая́я.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

К Засту́пнице страны́ на́шея/ Присноде́ве Богоро́дице притеце́м,/ и к первопи́санней ико́не Ея́ ны́не припаде́м,/ с ве́рою зову́ще из глубины́ души́:/ О, Ма́ти Бо́жия, спаси́ зе́млю Ру́сскую,/ исцели́ сокруше́ние ея́ и ве́рныя лю́ди уте́ши. (Тропарь Владимирской иконе Богоматери из Службы Собору святых, в земли Российстей просиявших)

Степе́нна 1-й антифо́н 4-го гла́са.

Проки́мен, глас 4: Честна́ пред Го́сподем// смерть преподо́бных Его́. Стих: Что возда́м Го́сподеви о всех, я́же воздаде́ ми. Вся́кое дыха́ние: Ева́нгелие от Луки́, зача́ло 64.

По 50-м псалме́ стихи́ра, глас 6:

Прие́м си́лу, наше́дшу Свято́му Ду́ху на тя,/ святи́телю о́тче Афана́сие,/ свиде́тель Христо́в во вре́мя безбо́жных гоне́ний/ в земли́ Росси́йстей был еси́,/ о́браз покая́ния и испове́дания явля́я/ и богодохнове́нными песнопе́нии ве́рныя укрепля́я./ Моли́ Христа́ Бо́га, па́стырю наш до́брый,// поми́ловати ду́ши на́ша.

Кано́н,
его́же краегране́сие: Претерпе́вый до конца́, той спасе́н бу́дет.
Глас 8.

Песнь 1

Ирмо́с: Колесницегони́теля фарао́ня погрузи́,/ чудотворя́й иногда́/ Моисе́йский жезл, крестообра́зно порази́в,/ и раздели́в мо́ре,/ Изра́иля же беглеца́, пешехо́дца спасе́,// песнь Бо́гови воспева́юща.

Приими́ пе́ние и хвале́ние на́ше, святи́телю Афана́сие,/ ты бо, поноше́ния и ра́ны, заточе́ние и изгна́ние, и го́рькия рабо́ты Христа́ ра́ди претерпе́в,/ в Ца́рствие Небе́сное вшел еси́,/ иде́же о нас мо́лиши и взыва́еши:/ Русь Свята́я, храни́ ве́ру правосла́вную,/ в не́йже тебе́ утвержде́ние.

Ре́вностию по Бо́зе распала́емь, святи́телю Афана́сие,/ мо́ре неве́рия и злоче́стия проше́л еси́/ и земли́ обетова́нныя, рая́ сла́дости, дости́гл еси́,/ иде́же со все́ми святы́ми земли́ Росси́йския взыва́еши:/ Русь Свята́я, храни́ ве́ру правосла́вную,/ в не́йже тебе́ утвержде́ние.

Егда́ даде́ся ти, святи́телю, благода́ть,/ не то́чию во Христа́ правосла́вно ве́ровати, но и по Нем страда́ти и Его́ испове́дати,/ о́браз ве́рным сыново́м Росси́йским яви́л еси́, взыва́я:/ Русь Свята́я, храни́ ве́ру правосла́вную,/ в не́йже тебе́ утвержде́ние.

Богоро́дичен: Тебе́, Пречи́стая Де́во, возопи́ Арха́нгел:/ благослове́н Плод чре́ва Твоего́, Богоневе́сто,/ те́мже и мы, раби́ Твои́, я́ко и́стинную Богома́терь, правосла́вно Тя велича́ем.

Песнь 3

Ирмо́с: Утвержде́й на ка́мени ве́ры,/ на сем сози́жду Мою́ Це́рковь, реки́й, Го́споди,/ спаси́ мя, вопию́ща:/ Ты еси́, Христе́, Сын Бо́га Жива́го,// и в Тебе́ утверди́ся дух мой.

Егда́ отсту́пницы нечести́вии воста́ша на Го́спода и на святы́х Его́,/ тогда́ ты, богому́дре Афана́сие, нело́жно уча́ше,/ ка́ко подоба́ет в дому́ Бо́жии жи́ти,/ я́же есть Це́рковь Бо́га Жи́ва, столп и утвержде́ние и́стины.

Реко́ша отсту́пницы в безу́мии свое́м:/ несть Бог, прииди́те и отста́вим вся пра́здники Бо́жия от земли́ Ру́сския./ Ты же, святи́телю Афана́сие, лю́дем поколеба́вшимся вопия́л еси́:/ Русь Свята́я, храни́ ве́ру правосла́вную, в не́йже тебе́ утвержде́ние.

Повелева́л еси́ апо́стольски ве́рным, Афана́сие богодухнове́нне,/ отлуча́тися вся́каго бра́та, безчи́нно ходя́ща, а не по преда́нию,/ и благода́тию утвержда́ти сердца́.

Богоро́дичен: Еди́на пло́тию Бо́га ро́ждшая, мо́лимся Ти, Чи́стая:/ изба́ви сете́й вра́жиих ду́ши на́ша/ и утверди́ на ка́мени Боже́ственных за́поведей,/ я́ко на Тя упова́ние возложи́хом.

Седа́лен, глас 4:

Взира́я на Нача́льника ве́ры и Соверши́теля Иису́са, святи́телю о́тче Афана́сие,/ благода́тию не́мощь естества́ челове́ческаго превозмо́гл еси́:/ в го́рьких рабо́тах мно́жае,/ в ра́нах пребо́ле,/ в темни́цах и́злиха, близ сме́рти мно́гащи,/ во изгна́нии надо́лзе пребыва́я,/ беды́ от гони́телей, беды́ от лжебра́тии безро́потно терпе́л еси́/ и пра́вду яви́л еси́./ Те́мже жи́зни ве́чныя ны́не наслажда́ешися.

Сла́ва, и ны́не, Богоро́дичен:

Днесь све́тло красу́ется сла́внейший град Влади́мир,/ ра́достно соверша́я, Влады́чице,/ пра́здник явле́ния Твоего́ святи́телю Макси́му,/ его́же ны́не воспомина́юще и моля́щеся Тебе́, взыва́ем си́це:/ о, Пречу́дная Влады́чице Богоро́дице,/ моли́ся Преве́чному Архиере́ю – Сы́ну Твоему́,/ да Це́рковь Правосла́вную непоколеби́му утверди́т,/ град сто́льный Влади́мир и всю зе́млю Ру́сскую в ми́ре сохрани́т/ и спасе́т в правове́рии ду́ши на́ша. (Тропарь Максимовской иконе Богоматери, написанный святителем Афанасием)

Песнь 4

Ирмо́с: Ты моя́ кре́пость, Го́споди,/ Ты моя́ и си́ла,/ Ты мой Бог, Ты мое́ ра́дование,/ не оста́вль не́дра О́тча,/ и на́шу нищету́ посети́в./ Тем с проро́ком Авваку́мом зову́ Ти:// си́ле Твое́й Сла́ва, Человеколю́бче.

Вся́кая печа́ль упраздня́ется моле́бными пе́нии твои́ми, святи́телю Афана́сие,/ сло́во бо твое́, благода́тию испо́лненное,/ воздвиза́ет вся сла́вити Еди́наго Человеколю́бца.

Испове́дал еси́ Го́спода пред отсту́пники и гони́тели, со проро́ком взыва́я:/ с на́ми Бог, разуме́йте и покаря́йтеся,/ стра́ха же ва́шего не убои́мся, ниже́ смути́мся,/ Го́спода же Бо́га на́шего Того́ святи́м, Еди́наго Человеколю́бца.

И да́же до ста́рости не оста́ви тя Госпо́дь, святи́телю Афана́сие,/ до́ндеже мы́шцу Его́ ро́ду гряду́щему возвести́л еси́, наставля́я:/ я́ко а́ще не Госпо́дь помо́гл бы нам, не помяну́лося бы и́мя Руси́ Святы́я ктому́,/ ны́не же прославля́ем Еди́наго Человеколю́бца.

Богоро́дичен: Добро́ту Иа́ковлю, Ю́же возлюби́, Пребезнача́льное Сло́во от ве́ка избра́/ и, всели́вся в Ню, обнови́ челове́ческое естество́./ Те́мже прославля́ем Его́, Еди́наго Человеколю́бца.

Песнь 5

Ирмо́с: Я́ко Бо́га ино́го, Бла́же,/ па́че Тебе́, не зна́ем,/ к Тебе́, Све́ту Незаходи́мому, от но́щи у́тренююще,// воспева́ем Тя, Человеколю́бче.

От па́ствы разлуче́н быв, святи́телю,/ Христа́ испове́дал еси́ во изгна́нии,/ те́мже пра́вило ве́ры и о́браз благоче́стия бли́жним и да́льним показа́л еси́,/ прославля́я Го́спода Человеколю́бца.

Круг богослуже́бный по вся дни исполня́я, святи́телю Афана́сие,/ устав церко́вный ве́рным изъясни́л еси́,/ науча́я лю́ди воспева́ти Го́спода Человеколю́бца.

От лю́тыя сме́рти изба́ви тя Бог,/ да возмо́жеши утеша́ти су́щия в ско́рбех и печа́лех,/ науча́я ты́я прославля́ти Помо́щника и Покрови́теля,/ Го́спода Человеколю́бца.

Богоро́дичен: Напра́ви мя к покая́нию, Не́бо У́мное, Со́лнце пра́вды нам возсия́вшее,/ я́ко да узрю́ свет спасе́ния, Влады́чице Чи́стая,/ и просла́влю Го́спода Человеколю́бца.

Песнь 6

Ирмо́с: Ио́ну в ки́те, Го́споди,/ еди́наго всели́л еси́,/ мене́ же, свя́заннаго мре́жами вра́жиями,// я́ко от тли о́наго спаси́.

Це́рковь Росси́йская воспева́ет по́двиги твоя́, святи́телю Афана́сие,/ ты бо, забы́в жите́йская и небре́г теле́сная жи́зни ра́ди бу́дущия,/ тоя́ насле́дник яви́лся еси́ и ны́не мо́лишися о душа́х на́ших.

А́ще и обурева́еми гоне́нии безбо́жными бы́ша лю́дие ве́рнии,/ оба́че словесы́ твои́ми на спасе́ния стези́ упра́вил еси́ ты́я,/ о́тче Афана́сие богоглаго́ливе.

Текл еси́ те́сным путе́м, ра́дуяся, Афана́сие великоимени́те,/ пе́сни твоя́ со слеза́ми покая́ния и испове́дания,/ я́ко же́ртву благоприя́тную, Бо́гу принося́.

Богоро́дичен: Освяти́ ум мой и просвети́ се́рдце мое́, Пресвята́я Ма́ти Бо́жия,/ и обдержа́щих мя зол изба́ви, христиа́н Засту́пнице.

Конда́к, глас 3:

Днесь Афана́сий святи́тель,/ Христо́в испове́дник и пра́ведник,/ в невече́рнем Ца́рстве Сла́вы/ све́тло лику́ет/ и в со́нме всех Ру́сских святы́х,/ всесоста́вным гла́сом побе́дную песнь воспева́я,/ приле́жно мо́лит о нас// Преве́чнаго Триеди́наго Бо́га.

И́кос:

Днесь, ве́рнии, соше́дшеся, восхва́лим святи́теля Афана́сия,/ безсме́ртия тезоимени́таго, ревни́теля Правосла́вия,/ блюсти́теля благоче́стия, обличи́теля отсту́пников,/ пропове́дника покая́ния,/ песнопе́нии досточу́дными святы́х,/ в земли́ Росси́йстей просия́вших, просла́вльшаго,/ той бо приле́жно мо́лит о нас Преве́чнаго Триеди́наго Бо́га.

Песнь 7

Ирмо́с: Бо́жия снизхожде́ния/ огнь устыде́ся в Вавило́не иногда́./ Сего́ ра́ди о́троцы в пещи́, ра́дованною ного́ю,/ я́ко во цве́тнице, лику́юще, поя́ху:// благослове́н еси́, Бо́же оте́ц на́ших.

Име́я щит ве́ры правосла́вныя,/ стре́лы разжже́нныя мучи́телей отража́л еси́, со проро́ком вопия́:/ а́ще бо па́ки возмо́жете, и па́ки побежде́ни бу́дете,/ аз же воспою́:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Со беззако́нными вмени́вся, кротча́йший о́тче,/ путе́м нечести́вых никогда́же ходи́л еси́ и ненави́димь Го́спода ра́ди был еси́,/ оба́че малоду́шие и ро́пот не поколеба́ се́рдце твое́./ Те́мже любо́вию воспева́л еси́ Бо́га оте́ц на́ших.

Поко́я не име́л еси́, мно́гими содержи́мь напа́стьми и во узи́лищи пребыва́я, я́ко во рву льви́ном,/ но, наде́яся на Бо́га, возставля́ющаго ме́ртвыя, взыва́л еси́:/ благослове́н Бог оте́ц на́ших.

Богоро́дичен: А́гнца зря́щи воздвиза́ема на Дре́ве непра́ведне,/ Непоро́чная А́гница, ма́терски слезя́щи,/ долготерпе́ние воспева́ше Сы́на Своего́ и Бо́га оте́ц на́ших.

Песнь 8

Ирмо́с: Нече́стия орга́ны ину́ю песнь,/ благоче́стия же благовеща́ннии поя́ху гу́сли:// благослови́те, дела́ Госпо́дня, Христа́ во ве́ки.

Си́лою благода́тною Ца́рствие Бо́жие бли́жним и да́льним благовествова́л еси́, святи́телю Афана́сие,/ да испове́дают лю́дие ру́сстии Го́спода во ве́ки.

Еде́мом све́тлым узи́лище мра́чное соде́лав,/ ре́ку боже́ственных песнопе́ний источи́л еси́, иера́рше богоглаго́ливый,/ да почерпа́ют лю́дие ру́сстии весе́лие духо́вное и благословя́т Го́спода во ве́ки.

Но́вый испове́дник Це́ркве Правосла́вныя, святи́телю Афана́сие,/ и оби́тель Ду́ха Свята́го яви́лся еси́,/ Его́же со Отце́м и Сы́ном воспева́еши во ве́ки.

Богоро́дичен: Безсме́ртнаго Бо́га ро́ждшая,/ тече́ние сме́ртное укроти́ла еси́,/ те́мже умертви́, Чи́стая, стра́сти телесе́ моего́,/ да Тя сла́влю во ве́ки.

Песнь 9

Ирмо́с: Благослове́н Госпо́дь, Бог Изра́илев,/ воздви́гнувый рог спасе́ния нам/ в дому́ Дави́дове, о́трока Своего́,/ в ни́хже посети́ нас Восто́к с высоты́// и напра́вил ны есть на путь ми́ра.

Умо́м твои́м Го́рняя созерца́я, терпеливоду́шне Афана́сие,/ в страда́ниих Бо́га, я́ко Помо́щника и Покрови́теля, призыва́л еси́:/ Твой есмь аз, спаси́ мя, и напра́ви на путь ми́рен.

Де́нно и но́щно тепле́йшия моли́твы твори́л еси́, святи́телю Афана́сие,/ егда́ иноплеме́нницы го́рдии грех ра́ди на́ших на Русь ополчи́шася,/ ты же, свя́тче, вопия́л еси́:/ пощади́, пощади́, Го́споди, Оте́чество на́ше/ и напра́ви мир весь на путь ми́рен.

Ели́ко суди́ Госпо́дь ме́ру дний жития́ твоего́,/ благоче́стно испо́лнил еси́, святи́телю Афана́сие./ Ны́не же, предстоя́ Престо́лу Вседержи́теля, мо́лиши Его́,/ да напра́вит лю́ди Своя́ на путь ми́ра.

Богоро́дичен: Тя ве́рою и любо́вию воспева́ющия/ просвети́, Всенепоро́чная Влады́чице,/ и тьмы кроме́шныя изми́ моли́твенным предста́тельством к Сы́ну Твоему́ и Бо́гу на́шему.

Свети́лен:

Предста́вил еси́ себе́ же́ртву жи́ву Бо́гови,/ свя́ту, благоуго́дну и непоро́чну в слове́снем служе́нии и испове́дании,/ святи́телю Христо́в Афана́сие,/ и та́ко просвети́ся свет твой пред челове́ки,/ я́ко сла́вят вы́ну о тебе́ Отца́ Небе́снаго.

Сла́ва, ин свети́лен:

Печа́льнику земли́ Ру́сския преподо́бному Се́ргию тезоимени́т сый,/ от ю́ности того́ возлюби́л еси́, свя́те Афана́сие,/ и той, я́ко второ́е со́лнце, житие́ твое́ озаря́ше,/ с ни́мже ку́пно моли́ Триеди́наго Бо́га о спасе́нии душ на́ших.

И ны́не, Богоро́дичен:

Свет Незаходи́мый ми́ру ро́ждшая,/ све́тлости святы́х сподо́би лю́ди земли́ Ру́сския, Тебе́ почита́ющия,/ и благодаре́ние от души́ принося́щия и вопию́щия:/ не забу́ди рабы́ Твоя́, Еди́на Благослове́нная.

На хвали́тех стихи́ры, глас 4:

Святи́телю о́тче Афана́сие всехва́льне,/ ты в годи́ну лю́тых гоне́ний на ве́ру Христо́ву,/ у́зами и ра́нами искуси́вся,/ в лише́ниих, изгна́ниих и го́рьких рабо́тах многоле́тне пребыва́я,/ Це́рковь Ру́сскую песнопе́нии украси́л еси́/ и столп Правосла́вия яви́лся еси́./ Сего́ ра́ди в час кончи́ны твоея́/ вси святи́и земли́ Росси́йския яви́шася тебе́,/ с ни́миже, ны́не Престо́лу Бо́жию предстоя́,// моли́ спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.

Святи́телю о́тче Афана́сие богоно́сне,/ ты, я́ко свети́льник пресве́тлый, яви́лся еси́,/ егда́ бо нече́стие омрачи́ зе́млю на́шу,/ пра́вду Бо́жию со дерзнове́нием пропове́дал еси́/ и, оскорбля́емь, гони́мь и низлага́емь,/ Бо́гу ве́рен оста́лся еси́./ Сего́ ра́ди свиде́тель и́стинен быв,/ страда́ния новому́чеников Росси́йских запечатле́л еси́,/ с ни́миже, ны́не Престо́лу Бо́жию предстоя́,// моли́ спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.

Святи́телю Афана́сие богоблаже́нне,/ ты, по сло́ву Госпо́дню любо́вь ко враго́м явля́я,/ клену́щия тя благословля́ше,/ ненави́дящим тя добро́ творя́ше/ и за зло де́ющих ти моля́шеся,/ те́мже и́стинным сы́ном Отца́ Небе́снаго наре́клся еси́./ Сего́ ра́ди, дерзнове́ние ве́лие име́яй,/ в собо́ре святы́х земли́ Росси́йския лику́еши/ и с ни́ми Престо́лу Бо́жию предстои́ши,// моля́ спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.

Иерусали́ма Вы́шняго гра́жданы,/ от земли́ Ру́сския возсия́вшия/ и вся́кое ме́сто ея́ освяти́вшия,/ во дни же обстоя́ний сугу́бо за ню предста́тельствующия,/ и́хже чрез все житие́ воспева́л еси́,/ яви́шася с Го́сподем пред кончи́ною твое́ю уте́шити ду́шу твою́,/ я́ко не ве́дети ти, в те́ле или́ кроме́ те́ла,/ на земли́ или́ на Небеси́ был еси́, святи́телю Афана́сие,// Бо́га ди́внаго во святы́х восхваля́я.

Сла́ва, глас 8:

Прииди́те, правосла́внии лю́дие,/ просла́вим святи́теля Афана́сия,/ той бо со все́ми святы́ми, в земли́ Росси́йстей просия́вшими,/ предстои́т Триипоста́сному Бо́гу/ и со дерзнове́нием мо́лится:/ Русь Свята́я,/ храни́ ве́ру Правосла́вную,// в не́йже тебе́ утвержде́ние.

И ны́не, Богоро́дичен, глас то́йже.

Подо́бен: О, пресла́внаго чудесе́:

О, пресла́внаго чудесе́!/ Небесе́ и земли́ Цари́ца,/ от святы́х сро́дников на́ших умоля́емая,/ до ны́не зе́млю Ру́сскую покрыва́ет/ и ли́ка Своего́ изображе́нии ми́лостивно обогаща́ет./ О, Влады́чице Держа́вная!/ Не преста́ни и на бу́дущее вре́мя/ во утвержде́ние на Руси́ Правосла́вия// ми́лости и чудеса́ излива́ти до ве́ка. Ами́нь.

Блаже́нны от кано́на, пе́сни 3-я и 6-я. Проки́мен, глас 7: Испове́мся Тебе́, Го́споди,// всем се́рдцем мои́м. Стих: А́ще пойду́ посреде́ ско́рби, живи́ши мя. Апо́стол ко Ефесе́ем, зача́ло 233. Аллилу́ия, глас 2: Пра́веднии испове́дятся и́мени Твоему́, и вселя́тся пра́вии с лице́м Твои́м. Стих: Го́споди, Го́споди, Си́ло спасе́ния моего́, осени́л еси́ над главо́ю мое́ю в день бра́ни. Ева́нгелие Луки́, зача́ло 64. Прича́стен: В па́мять ве́чную бу́дет пра́ведник:

О, многострада́льне и благоглаго́ливе святи́телю и испове́дниче Христо́в Афана́сие, па́стырю до́брый Це́ркве Ру́сския, Правосла́вия ревни́телю, покая́ния пропове́дниче, моли́твы сто́лпе, любве́ неизсяка́емый исто́чниче, цевни́це богодохнове́нная!

Ты во дни гоне́ний на Це́рковь Христо́ву лю́тая неи́стовства неве́рных претерпе́л еси́ и, я́ко пле́нник наги́й, от ме́ста на ме́сто нево́лею преходи́л еси́, не име́яй зде пребыва́ющаго гра́да, но Небе́снаго взыску́яй. Сего́ ра́ди благода́тию Свята́го Ду́ха просвеще́н, па́ству твою́ де́лы па́че слов поуча́я, испове́дник Святы́я Це́ркве яви́лся еси́.

Те́мже, блаже́нства изгна́нных пра́вды ра́ди сподо́бився и Престо́лу Пренебе́сному предстоя́, моли́ Всеблага́го Бо́га на́шего, да возроди́тся Ру́сская земля́ святы́м покая́нием, да утвержда́ется Свята́я Це́рковь непозы́блемо от ересе́й, раско́лов и гоне́ний, да пребу́дут па́стыри и ча́да Ея́ тве́рды во испове́дании свята́го Правосла́вия и еди́ным се́рдцем и еди́ными усты́ прославля́ют ди́внаго во святы́х Свои́х Бо́га, Отца́, и Сы́на, и Свята́го Ду́ха, во ве́ки веко́в. Ами́нь.

На великой вечерни

К приближающемуся празднику всех Русских святых.

С л у ж б а

иже во святых отцу нашему Афанасию, епископу Ковровскому, исповеднику и песнописцу.

Блажен муж: 1-й антифон. На Господи, воззвах: стихиры на 8, глас 8.

Подобен: О, преславнаго чудесе:

О, преславнаго чудесе! / светильник Церкве пресветлый, / святитель Афанасий чудный, / верными прославляется днесь./ Славословят земнородных собори, / сликовствуют им ангельстии чини. / О, каковый молитвенник нам земным даровася, / егоже предстательством, Христе, спаси души наша, / яко Един Благоутробен.

Возвеселись ныне Церковь Русская, / вселенная вся ей светло сторжествуй, / священную память совершающе / многострадальнаго исповедника Христова, / Афанасия, святителей честное украшение, / земли Владимирския славу и похвалу. / Емуже возопим со умилением: / моли спастися душам нашим, / пастырю наш добрый и милостивый.

Приидите, вернии, / лик сладкозвучный составим, / воспоим богомудраго Афанасия святителя, / святых сродников наших прославльшаго: / гусль сладкоглаголивую Церкви ублажим, / кандило молитвы неугасимое возвеличим, / егоже ходатайством спасаемся, / и благодарение Господу приносим, / Единому Благоутробному.

Стецемля днесь, людие, / в памяти святителя Афанасия возвеселимся, / венцы похвальныя плетуще в песнех, / и главу преславнаго исповедника венчающе, / молящагося с сонмом святых русских, / об Отечестве, Церкви и людех, / во еже соблюсти нас в правоверии, / мире и единомыслии, / и спасти души наша.

Ины стихиры, глас 2.

Подобен: Егда от древа:

Егда в смутную годину, / архиерейства жезл ти Господь дарова, / и воздвигл тя средь тьмы безверия, / пастыря светосияннаго добродетельми, / тогда ты, Афанасие, воистину, / явился еси людем отец чадолюбивый, / Церкве Христовой защищение твердое, / о славе Божией ревнитель дерзновенный / и молитвенник о душах наших.

Егда терпя лютыя гонения, / зрел еси, отче Афанасие, / храмов безмолвие и святынь поругание, / душ человеческих безбожием растление, / тогда из глубины сердечныя / непрестанно вопиял еси ко Господу, / да молитвами Пречистыя Своея Матери, / и боголюбезных святых русских / помилует Христос Отечество наше и люди Своя.

Слава, глас 5.

Подобен: Радуйся:

Прииди, богоблаженне Афанасие, к нам, / твоего требующим милостивнаго посещения, / и избави озлобленныя злокозненными прещении / лютаго неистовства лукавых духóв, / от нихже, яко пленницы уловляемы есмы, / немощствуем, унываем и болезнуем. / Ущедри убо, прехвальне, / и даруй нам ослабу, / утоли бурю и угаси, еже на ны, негодование, / Бога моляще, / подающаго миру велию милость.

И ныне, глас тойже: В Чермнем мори:

Чтения три.

На литии стихиры храма и святаго, глас 4:

Пýтие и стези´ Отечества нашего проповедают, / кое множество людей стецахуся к тебе, / чающее окормления духовнаго / и благодушнаго совета житейскаго. / И нас умудри, святителю Афанасие, / право ходити по заповедем Господним.

Келия твоя убогая, / отче Афанасие милостиве, / в тесноте своей вмещаша Небо: / ты бо молитвою непрестанною / земная и Горняя совокупляя, / единодушно с лики небожителей / словословие Богу приносил еси, / и всех притекавших к тебе / о вечном жительстве во славе Отчей / мудрствовати научал еси.

Слава, глас 8:

Постническому сочтался еси, отче, сословию, / и преподобническим украсился еси житием, / мученическим ликóм приобщился еси, / святительства облеклся еси одеждею, / и ныне в Небесных веселишися селениих, / идеже непрестанно ликуют Ангели / с сонмами достославных святых. / Поминай выну, архиерее всечестне, / любовию прославляющих тя на земли / и пресвятое твое творящих успение, / Афанасие блаженне.

И ныне, глас тойже:

Богородице Дево, / Всеблаженная Марие, / угль Божества во утробе вмещшая неопально, / рождшая Спаса Христа Господа, / принеси фимиам сладкоуханных молитв Твоих / Сыну Твоему и Богу нашему, / да помилует нас многопрегрешивших / и спасет души наша.

На стиховне стихиры, глас 5:

Подобен: Радуйся:

Радуйся, благочестия поборниче, / люботрудный служб церковных рачителю, / молитвы непрестанной усердный делателю, / монашескаго жития похвалó равноангельная, / святителей богокрасная добрóто, / Афанасие, предстателю наш теплейший, / испроси нам у Бога велия милости.

Стих: Возвеличите Господа во мною, / и вознесем имя Его вкупе.

Радуйся, страстотерпче неодоленный, / богоборческаго неистовства громогласный обличителю, / святотатцев богодерзновенный посрамителю, / терпеливодушный поруганий и скорбей сносителю, / Афанасие святе, мучеников равночестне, / исходатайствуй Отечеству нашему велию милость.

Стих: На Тя, Господи, уповах, / да не постыжуся во век.

Радуйся, Евангелия деятельный благовестниче, / христианскаго жития светосиянный образе, / помощи чудесной скорый подателю, / услышателю молитв наших благоутробный, / смиренномудрия учителю, / кроткий монахов и мирянов наставниче, / Афанасие любомудре, старче благостый, / испроси душам нашим мира и велия милости.

Слава, глас 8:

Афанасие, отче наш, / ты яко пчела неустанно трудился еси, / нектар божественной премудрости собирающе, / и медоточныя твоя словеса и песнопения, / воистину, Церкве Божией явишася украшение боголепное. / Темже достойное возмездие трудов твоих приял еси, / ныне торжествуеши в Небесном Иерусалиме, / и о нас присно молишися ко Спасу душ наших.

И ныне, глас тойже: Безневестная Дево:

На благословении хлебов тропарь святаго дважды и Богородице Дево: единожды.

Тропарь святаго, глас 4:

Славы Божия ревнителя / и благолепия церковнаго блюстителя, / тесным житием и многими подвиги / великому иерарху Александрийскому подобника, / святителя Афанасия, исповедника Российскаго, / усердно восхвалим, вернии. / Сей бо присно молится / о спасении земнаго Отечества своего / и о всех живущих в нем, / велегласно с любовию взывая: / Русь Святая, / храни веру православную, / в нейже тебе утверждение.

Ин тропарь, глас 2:

Святителю отче Афанасие, / никтоже тя разлучи от любве Божия, / но яко луча Солнца правды / во мраце гонений богоборческих / над землею Русскою возсиял еси, / поношения и раны, заточения и дальняя изгнания / и горькия работы / Христа ради тридесять лет претерпевая, / святых сродников наших воспевая и в помощь призывая, / иже пред кончиною твоею купно с Господом явишася тебе. / С нимиже и ныне водворяяся взываеши: / Русь Святая, / храни веру православную, / в нейже тебе утверждение.

На утрени

На Бог Господь: тропарь святаго дважды. Слава, ин тропарь, И ныне, Богородичен.

По 1-м стихословии седален, глас 1:

Яко архиерей всечестен / и благочестия священнострадалец, / прещений богоненавистных не убоявся, / безумство тех победил еси, / святителю Афанасие, / моли Христа Бога спастися душам нашим.

Слава, и ныне, глас тойже:

Едина истинная христиан Покровительнице, / всяких лютых обстояний, / бед и скорбей нас избави / и молитвами Твоими спаси души наша.

По 2-м стихословии седален, глас 2:

В житии твоем, святителю Афанасие, / любовию своею согревал еси всех / и молитвами своими покрывал еси / от различных зол и напастей, / темже и ныне не отрини нас от твоего заступления.

Слава, и ныне, глас тойже:

Устами и сердцем величаем Тя, / Матерь Божию: / Ты же, рождшая Бога, / не отрини нас от Твоего заступления.

Величание:

Величаем тя, / святителю и исповедниче Христов Афанасие, / богодухновенными песньми Церковь Русскую украсившаго / и святых сродников наших / любовию воспевшаго.

По полиелее седален, глас 4:

Днесь пресветлое торжество / созывает верных собори, / и храмы Божии святии / оглашаются памятствованием дивных подвигов / и сладкозвучным именем / святителя Афанасия достославнаго. / Темже и мы радостно воззовем: / предвари избавити нас от всяких бед, / пастырю наш добрый и молитвенниче присный.

Слава, и ныне, Богородичен:

Пророцы Тя предвозвестиша, / апостоли проповедаша, / мученицы прославиша, / святителие ублажиша, / темже и мы с ними Богородицу Тя исповедающе, / благочестно в песнех величаем.

Таже степенна, 1-й антифон, глас 4. Прокимен, глас 4: Многи скорби праведным, / и от всех их избавит я Господь. Стих: Благословлю Господа на всякое время, / выну хвала Его во устех моих. Всякое дыхание: Евангелие от Луки, зачало 64.

По 50-м псалме стихира самогласна, глас 6:

Святителю Афанасие богочестне, / ты в житии своем неуклонно исповедал еси Христа Бога / пред неверными власти, соборы и владычиствы, / и Духом Святым благодатно наученный, / с кротостию и благоговением / свидетельствовал еси о уповании своем / и благодушно славословил еси Спаса Господа, / от Негоже стопы человеком исправляются, / во спасение душ наших.

Неделя 19-я по Пятидесятнице, глас 2-й, свт. Афанасия Ковровского

Тропа́рь воскре́сный, глас 2:

Егда́ снизше́л еси́ к сме́рти, Животе́ Безсме́ртный, / тогда́ а́д умертви́л еси́ блиста́нием Божества́: / егда́ же и уме́ршия от преиспо́дних воскреси́л еси́, / вся́ си́лы небе́сныя взыва́ху: // Жизнода́вче, Христе́ Бо́же на́ш, сла́ва Тебе́.

(загрузить)

Тропaрь воскrнъ, глaсъ в7:

Е#гдA снизшeлъ є3си2 къ смeрти, животE безсмeртный,/ тогдA ѓдъ ўмертви1лъ є3си2 блистaніемъ б9ествA./ є3гдa же и3 ўмeршыz t преисп0днихъ воскRси1лъ є3си2,/ вс‰ си6лы нбcныz взывaху:// жизнодaвче хrтE б9е нaшъ, слaва тебЁ.

Тропарь преподобномученице Елисавете, глас 1-й:

Смире́нием досто́инство кня́жеское сокры́вши, / богому́драя Елисаве́то, / сугу́бым служе́нием Ма́рфы и Мари́и / Христа́ почти́ла еси́. / Милосе́рдием, терпе́нием и любо́вию себе́ предочи́стивши, / я́ко же́ртва пра́ведная Бо́гу принесла́ся еси́. / Мы же, чту́ще доброде́тельное житие́ и страда́ния твоя́, / я́ко и́стинную наста́вницу усе́рдно про́сим тя: / свята́я му́ченице вели́кая княги́не Елисаве́то, // моли́ Христа́ Бо́га спасти́ и просвети́ти ду́ши на́ша.

(загрузить)

Тропaрь прпdбномyченицэ Е#3лісавeтэ, глaсъ №:

Смирeніемъ дост0инство кнsжеское сокрhвши, / бGомyдраz є3лисавeто, / сугyбымъ служeніемъ мaрfы и3 марjи / хrтA почти1ла є3си2. / млcрдіемъ, терпёніемъ и3 люб0вію себE пред8wчи1стивши, / ћкw жeртва прaведнаz бGу принеслaсz є3си2. / мh же, чтyще добродётельное житіE и3 страд†ніz тво‰, / ћкw и4стинную настaвницу ўсeрднw пр0симъ тS: / с™az м§нце вели1каz кнzги1не є3лисавeто, // моли2 хrтA бGа сп7сти2 и3 просвэти1ти дyшы нaшz.

Тропарь свт.Афанасию. еп.Ковровскому, глас 4:

Сла́вы Бо́жия ревни́теля/ и благоле́пия церко́внаго блюсти́теля,/ те́сным житие́м и мно́гими по́двиги/ вели́кому иера́рху Александри́йскому подо́бника,/ святи́теля Афана́сия, испове́дника Росси́йскаго,/ усе́рдно восхва́лим, ве́рнии./ Сей бо при́сно мо́лится/ о спасе́нии земна́го Оте́чества своего́/ и о всех, живу́щих в нем,/ велегла́сно с любо́вию взыва́я:/ Русь Свята́я,/ храни́ ве́ру правосла́вную,// в не́йже тебе́ утвержде́ние.

(загрузить)

Тропaрь сщ7енноисповёднику ґfанaсію, є3пcкпу ковр0вскому, пэснопи1сцу, глaсъ д7:

Слaвы б9іz ревни1телz/ и3 бlголёпіz цRк0внагw блюсти1телz,/ тёснымъ житіeмъ и3 мн0гими пHдвиги/ вели1кому їерaрху ґлеxандрjйскому под0бника,/ с™и1телz ґfанaсіz, и3сповёдника рwссjйскаго,/ ўсeрднw восхвaлимъ, вёрніи./ сeй бо при1снw м0литсz/ њ сп7сeніи земнaгw nтeчества своегw2/ и3 њ всёхъ, живyщихъ въ нeмъ,/ велеглaснw съ люб0вію взывaz:/ рyсь с™az,/ храни2 вёру правослaвную,// въ нeйже тебЁ ўтверждeніе.

Конда́к воскре́сный, глас 2:

Воскре́сл еси́ от гро́ба, Всеси́льне Спа́се, / и а́д ви́дев чу́до, ужасе́ся,/ и ме́ртвии воста́ша; / тва́рь же ви́дящи сра́дуется Тебе́, / и Ада́м свесели́тся, // и ми́р, Спа́се мо́й, воспева́ет Тя́ при́сно.

(загрузить)

Кондaкъ воскrнъ, глaсъ в7:

Воскrлъ є3си2 t гр0ба всеси1льне сп7се, /и3 ѓдъ ви1дэвъ чyдо, ўжасeсz,/ и3 мeртвіи востaша:/ твaрь же ви1дzщи срaдуетсz тебЁ,/ и3 ґдaмъ свесели1тсz,// и3 мjръ сп7се м0й воспэвaетъ тS при1снw.

Кондак преподобномученице Елисавете, глас 2-й:

Вели́чие по́двига ве́ры кто пове́сть: / во глубине́ земли́, я́ко в раи́ све́тлости, / страстоте́рпица вели́кая княги́ня Елисаве́та / со А́нгелы во псалме́х и пе́ниих ра́довашеся / и, убие́ние претерпева́ющи, о безбо́жных мучи́телех взыва́ше: / Го́споди, прости́ им грех сей, / не ве́дят бо, что творя́т. / Тоя́ моли́твами, Христе́ Бо́же, // поми́луй и спаси́ ду́ши на́ша.

(загрузить)

Кондaкъ прпdбномyченицэ Е#3лісавeтэ, глaсъ в7:

Вели1чіе п0двига вёры кто2 повёсть: / во глубинЁ земли2, ћкw въ раи2 свётлости, / страстотeрпица вели1каz кнzги1нz є3лисавeта / со ѓгGлы во pалмёхъ и3 пёніихъ рaдовашесz / и3, ўбіeніе претерпэвaющи, њ безб0жныхъ мучи1телехъ взывaше: / гDи, прости2 и5мъ грёхъ сeй, / не вёдzтъ бо что2 творsтъ. / ТоS мlтвами, хrтE б9е, // поми1луй и3 сп7си2 дyши нaшz.

Сла́ва Отцу́ и Сы́ну и Свято́му Ду́ху:

Кондак свт. Афанасию, еп. Ковровскому, глас 3:

Днесь Афана́сий святи́тель,/ Христо́в испове́дник и пра́ведник,/ в невече́рнем Ца́рстве Сла́вы/ све́тло лику́ет/ и в со́нме всех Ру́сских святы́х/ всесоста́вным гла́сом/ побе́дную песнь воспева́я,/ приле́жно мо́лит о нас// Преве́чнаго Триеди́наго Бо́га.

(загрузить)

Кондaкъ сщ7енноисповёднику ґfанaсію, є3пcкпу ковр0вскому, пэснопи1сцу, глaсъ G:

Днeсь ґfанaсій с™и1тель,/ хrт0въ и3сповёдникъ и3 првнdикъ,/ въ невечeрнэмъ цrтвэ слaвы/ свётлw ликyетъ/ и3 въ с0нмэ всёхъ рyсскихъ с™hхъ,/ всесостaвнымъ глaсомъ/ побёдную пёснь воспэвaz,/ прилёжнw м0литъ њ нaсъ// превёчнаго тріеди1наго бGа.

И ны́не и при́сно и во ве́ки веко́в. Ами́нь.

Кондак Богородице, глас 6:

Предста́тельство христиа́н непосты́дное,/ хода́тайство ко Творцу́ непрело́жное,/ не пре́зри гре́шных моле́ний гла́сы,/ но предвари́, я́ко Блага́я, на по́мощь нас, ве́рно зову́щих Ти:/ ускори́ на моли́тву и потщи́ся на умоле́ние,// предста́тельствующи при́сно, Богоро́дице, чту́щих Тя.

(загрузить)

Кондaкъ ко прес™ёй бцdэ, глaсъ ѕ7:

Предстaтельство хrтіaнъ непостhдное,/ ходaтайство ко творцY непрел0жное,/ не прeзри грёшныхъ молeній глaсы,/ но предвари2 ћкw бlгaz на п0мощь нaсъ, вёрнw зовyщихъ ти2:/ ўскори2 на мlтву, и3 потщи1сz на ўмолeніе,// предстaтельствующи при1снw бцdе, чтyщихъ тS.

Проки́мен воскре́сный, глас 2:

Кре́пость моя́ и пе́ние мое́ Госпо́дь,/ и бысть мне во Спасе́ние.

(загрузить)

Прокjменъ воскrный, глaсъ в7:

Крёпость моS и3 пёніе моE гDь,/ и3 бhсть мнЁ во спасeніе.
Стjхъ: Наказyz наказa мz гDь, смeрти же не предадe мz.

О поминовении усопших по уставу Православной Церкви

Предисловие Даты и этапы моей жизни Епископ Афанасий От автора Молитва об усопших и послушание святой Церкви О поминовении усопших Вечернее Богослужение Утреннее Богослужение Дневное Богослужение Превосходство Литургийного поминовения Вселенские родительские субботы Служба суббот мясопустной и пятидесятницы Поминовение во вселенские субботы Субботы великого поста Субботы малых постов Субботняя служба «Со аллилуйей» «Аллилуиа»в пяток вечера Димитриевская суббота Радоница Четверток седьмой седмицы по Пасхе Отпевание всех оставшихся без церковного погребения Поминовение убогих Третий, девятый, сороковой дни. година Обычные субботы Будничные дни Обычная лития Послепасхальные будничные дни Предпразднства и попразднства двунадесятых праздников Праздники со славословием Праздники с полиелеем Предпразднства и попразднства Попразднство пятидесятницы Отдание великих праздников Праздники со бдением Праздники 24 и 29 июня и 29 августа Поминовение воинов 29 августа Праздник храма Воскресные дни «Вечная память» в неделю православия Благословение колива в праздники Девять нарочитых дней Двунадесятые праздники Праздник Святой Троицы Рождество Христово и Богоявление Святая Пасха Будничные дни святой Четыредесятницы и некоторые дни других постов Великий Пяток Непорочны Непорочны на воскресной утрени Непорочны на утрени великой субботы Непорочны на заупокойных последованиях Непорочны на заупокойных утренях Непорочны в субботы мясопустную и пятидесятницы Непорочны на утрени великопостных суббот Непорочны на утрени суббот «егда поется аллилуйя» Непорочны на панихиде Непорочны при погребении мiрских человек и священников Непорочны при погребении монахов Праздничное и будничное Богослужения Торжественность заупокойных последований Каждение при заупокойных Богослужениях Возжжение светильников при заупокойных Богослужениях Возжжение светильников на кануннице Крест на могиле Церковные облачения Цвет церковных облачений Цвет облачения при заупокойных Богослужениях Литургия заупокойная Ранняя Литургия Заупокойные прошения на Литургийной великой ектении «Во блаженном успении» на Литургии Несколько заупокойных ектений на одной Литургии Поминовение усопших на великом входе Служение панихиды после Литургии Замена на Литургии положенного по уставу заупокойным Поминовение усопших в великом посте Полная Литургия в будничные дни великого поста «Заупокойная» Литургия – преждеосвященных Совершение Литургий в будничные дни малых постов Заупокойные тропарь и кондак на часах Заупокойные песнопения на вечерне и утрени Нарочито заупокойные последования Канон на исход души Чин на разлучение души от тела Последование по исходе души от тела Наименование усопших новопреставленными Чтение священного писания у гроба Положение тела во гроб Заупокойное всенощное бдение Последование пред изнесением тела усопшего из дома Перенесение тела во храм Последование исходное мiрских человек Непорочны по последовании погребения Малая ектения в последовании погребения «Покой спасе наш» в последовании погребения Канон в последований погребения Кондак в последований погребения Стихиры «кая житейская сладость» Блаженны в последований погребения Молитва прощальная Стихиры при целовании Предание земле Возлияние елея Последование мертвенное над скончавшимся священником Последование исходное монахов Чин погребения младенческого Поминальная трапеза Последование панихиды Кутия в память усопших Псалом 90-й Заупокойная великая ектения «Аллилуиа» на панихиде Тропарь на панихиде Тропари по непорочных Непорочны на панихиде Сорокократное «Господи помилуй»на малых заупокойных ектениях Молитва «Боже духов» Ипофонное пение Псалом 50-й Канон на панихиде Заупокойные каноны восьми гласов Напев канона частных панихид Различные каноны на частных панихидах Каноны за умерших многих и за единоумершего Канон в дни нарочитого поминовения Ирмосы канона на панихиде Припевы на каноне панихиды Обращение к мученикам Катавасия на панихиде Седален по 3-й песни канона на панихиде Кондак и икос на панихиде «Благословим Отца и Сына и Святаго Духа Господа» Тропари «со духи праведных» Заупокойная сугубая ектения Заупокойный отпуст Возглашение имен святых на заупокойном отпусте «Во блаженном успении» и «вечная память» Последование панихиды в субботу мясопустную и пятидесятницы Чин поминовения о православных воинах Панихиды о младенцах «пасхальная панихида» Христосование с усопшими Пасхальное посещение могил священнослужителями Христославление на могилках Чин обычной литии Чин над кутией в память усопших Совершение православными священнослужителями заупокойных молений об инославных Поминовение усопших на домашней молитве Помянник Каноны за умерших Чтение псалтири за умерших Чтение Святого Евангелия в память усопших Синодик, сиречь помянник Поминовение на домашней молитве неправославных Канон мученику Уару об избавлении от муки во иноверии умерших Канон преподобному Паисию Великому, поемый за избавление от муки без покаяния умерших Молитва о некрещенных и мертворожденных младенцах Молитва о самоубийцах Чтение помянников Поминания Гласное поминовение живых Значение поминовения по именам Чтение заупокойных помянников на утрени и на вечерни Чтение помянников на проскомидии Чтение помянников на Литургийной заупокойной ектении Ектения на Литургии в день погребения Значение подачи поминаний Чтение помянников самими Богомольцами Устав ограничивает чтение помянников на Литургии Пение молитвословий во время чтения помянников Приношение о усопших Ектения сугубая в последовании Литургии Плата за поминовение Богослужение в церквах кладбищенских Заключение

Автор книги – Архиепископ Афанасий (в мире Сергей Григорьевич Сахаров), бывший Ковровский, викарий Владимирской епархии, родился 2 июля 1887 г. и скончался 28 октября 1962 г. в гор. Петушки Владимирской области.

Знаток богослужения и ревностнейший исполнитель устава Православной Церкви, он прожил поистине многотрудную и полную великой скорби жизнь, проведя, по его собственным словам, «в узах и горьких работах 254 месяца». При этом он сумел донести до нас непомраченный образ Христовой правды. Издание составлено на основе отдельных публикаций «Вестника Русского западно-европейского Патриаршего Экзархата» (No 66, 1969; No 69–71, 1970; No 73–76, 1971; No 77–79, 1972; No 85–88, 1974; No 89–92, 1975; No 93–96, 1976) без редакторской правки. (Примечание издательства «Сатисъ»)

Святитель Афанасий (Сахаров) — О поминовении усопших по уставу православной церкви

12 3 4 5 6 7 …22

Святитель Афанасий (Сахаров)

О поминовении усопших по уставу православной церкви

По благословению

Архиепископа Брюссельского и Бельгийского СИМОНА

Письма публикуются по изданию: «Молитва всех вас спасет: Материалы к жизнеописанию святителя Афанасия (Сахарова), епископа Ковровского». М., 2000. – 709 с.

ПРЕДИСЛОВИЕ К ПЕРВОМУ ИЗДАНИЮ (1995 г.)

Несколько лет назад в г. Петушки Владимирской области почил в Боге проживавший там на покое архиепископ Афанасий (Сахаров), один из последних руководителей той части Русской Православной Церкви, которая, сохраняя каноническую верность Патриаршему Местоблюстителю митрополиту Петру, отделилась от митрополита Сергия и ушла в катакомбы.

После Всероссийского Церковно-Поместного Собора 1945 года архиепископ Афанасий, находившийся тогда в заключении, вместе со своими единомышленниками признал Святейшего Патриарха Алексия и вошел с ним в каноническое общение.

После смерти Владыки Афанасия в его бумагах была обнаружена нижеследующая записка, которую мы приводим без всяких изменений.

ДАТЫ И ЭТАПЫ МОЕЙ ЖИЗНИ

Родился 2 июля 1887 г.

Шуйское духовное училище 1896–1902 гг.

Во 2-м классе переэкзаменовка.

В 3-м классе сидел 2 года.

Начал прислуживать в Алтаре, вероятно, со всенощной в субботу 21 августа 1899 г.

Владимирская духовная семинария 1902–1908 гг.

Посвящен в 1 степень клира – в чтеца 6 мая 1907 г.

В каникулярное время прислуживал при архиерейском богослужении.

Рипидоносцем и иподиаконом 1903–1906 гг. непрерывно во все время.

То же август 1906-сентябрь 1908 г.

ПОСТРИЖЕН В МОНАШЕСТВО 12 ОКТЯБРЯ 1912 г.

Посвящен в иеродиакона 14 октября 1912 г.

Посвящен в иеромонаха 17 октября 1912 г.

Преподаватель Полтавской духовной семинарии октябрь 1912 г. – сентябрь 1913 г.

Преподаватель Владимирской духовной семинарии 1913 г. – 1918 г.

Член Поместного Всероссийского Собора по избранию от монашествующих – помощник заместителя – январь-сентябрь 1918 г.

Член Владимирского Епархиального совета от монашествующих 1918–1920 гг.

Наместник Владимирского Рождественского монастыря 1920–1921 г.

Возведен в сан архимандрита 20 января 1920 г.

Настоятель Боголюбовского монастыря 18 июня 1921 г.

ХИРОТОНИСАН ВО ЕПИСКОПА КОВРОВСКОГО 27 ИЮНЯ 1921 г.

Арестован и препровожден в рев. трибунал 17 марта 1922 г.

Освобожден 18 марта 1922 г.

Арестован в Великую среду 30 марта 1922 г. (митрополит СЕРГИЙ, архиепископ ПАВЕЛ, епископ ВАСИЛИЙ).

Показательный суд по обвинению в связи с изъятием церковных ценностей 27 мая 1922 г.

Приговорен к одному году, по амнистии освобожден 28 мая 1922 г.

Арестован 15 июля 1922 года (епископ СЕРАФИМ, протоиерей МИРТ).

Освобожден 25 июля 1922 г.

Арестован 10 сентября 1922 г. (архиепископ НИКАНДР, архиепископ ФАДДЕЙ, епископ КОРНИЛИЙ, ДОМИОЗ, НИКОЛАЙ, ВАСИЛИЙ, протоиерей ГЛАГОЛЕВ, игумен ФИЛАРЕТ, священник С. ДУРЫЛИН, ДУЛОВ, протоиерей БЛАГОВЕЩЕНСКИЙ (Ковров), КОНСТАНТИН (Суздаль)).

Приговор: 2 года ссылки в Зырянский край, считая с 14 ноября 1922 г.

Тюрьмы: Владимирская, Московская, Таганская (епископ ФЕОДОСИЙ), Вятская.

Этапы (епископ СЕРАФИМ, епископ НИКОЛАЙ) 10 сентября 1922 г. – 15 мая 1923 г.

В Зырянском краю Усть-Сысольск, г. Усть-Вымь, с. Корчемье (митрополит Кирилл, архиепископ Фаддей, епископ Николай, протоиерей Богданов, архиепископ НЕОФИТ).

В народном суде пересуд по делу о ценностях, 1 год заключения.

За давностью дело прекращено – апрель 1924 г.

В Зырянском краю без приговора сверх срока 14 ноября 1924 г. – (12-) 20 января 1925 г.

Возвратился во Владимир на церковное делание – февраль 1925 г.

Арестован в Гавриловом Посаде 8 сентября 1925 г. при поездке по Епархии и препровожден во Владимир для выяснения личности 9 сентября 1925 г.

Освобожден 10 сентября 1925 г.

Арестован 2 января 1926 г.

Освобожден 2 марта 1926 г.

Предложено уехать из Владимира или прекратить управление Епархией. Отказался оставить вверенную мне Епархию – декабрь 1926 г.

Арестован 2 января 1927 г.

Московская внутренняя тюрьма – 3 января-30 апреля 1927 г.

В одиночке с митрополитом Сергием 23–28?

За принадлежность к группе архиереев (арх. Корнилий, арх. Григорий), возглавляемой митрополитом Сергием Старгородским, – 3 года Соловецких лагерей.

Ленинградская пересыльная тюрьма – май 1927 г.

Соловецкие лагеря – Разноволока, Чупа Пристань, Попов Остров, г. Кемь. Сторож, счетовод хозчасти, сторож.

Арестован 23 декабря 1929 г.

Отправлен на Соловецкие острова 24 декабря 1929 г.

Возвращен на Попов Остров 1 января 1930 г.

Болел сыпным тифом в январе-феврале 1930 г.

В Соловецких лагерях по приговору июнь 1927 г. – 2 января 1930 г.

Без приговора сверх срока – 2 января-23 февраля 1930 г.

Этапирован в Туруханский край на 3 года.

Тюрьмы: Ленинградские Кресты, Новосибирская, Красноярская пересыльная и внутренняя (митрополит Кирилл) – 23 февраля-23 апреля.

Г. Красноярск, Енисейск, Станки, Туруханск, Мельничное, Селиваниха, Пунково. 1930 г.

Арестован в январе 1930 г., просидел в Туруханской каталажке январь – февраль 1932 г.

Освобожден в феврале 1932 г.

В Туруханском крае по приговору – 30 апреля 1930 г. – 2 января 1933 г.

Без приговора сверх срока – 2 января-6 августа 1933 г.

Возвратился во Владимир, был на свободе, но не служил – август 1935 г. – 18 апреля 1936 г.

Арестован (архиепископ СЕРГИЙ ГРИШИН, арх. ФИЛИПП Тум., ЮВЕНАЛИЙ) 18 апреля 1936 г.

Приговорен к 5 годам Беломорско-Балтийских лагерей.

Тюрьмы: Владимирская, Ивановская, внутренняя и пересыльная, Ярославская, Вологодская, Ленинградская пересыльная, Беломорские лагеря) – ноябрь 1936-июнь 1941 г.

Работал инкассатором. За похищенные у меня деньги 1000 р. взыскана с меня эта сумма и добавлено срока 1 год – декабрь 1936 г. – январь 1937 г.

Работал на лесоповале, на строительстве кругло-лежневой дороги, бригадиром лаптеплетной бригады.

Арестован без предъявления какого-либо обвинения. По милости Божией избежал великой опасности и заключен в штрафизолятор – август-октябрь 1937 г.

Освобожден и возвращен в конце октября 1937 г.

Арестован без предъявления обвинения и заключен в штрафизолятор в начале ноября 1937 г.

Освобожден в декабре 1937 г.

На майские праздники 1938 г. заключен в штрафизолятор.

В начале войны этапирован в Онежские лагеря пешком около 400 км – июнь-июль 1941 г.

В заключении был: по приговору 18 апреля 1936 г. – 18 апреля 1942 г.; без приговора, сверх срока – 18 апреля 1942 г. – 30 ноября 1942 г.

Бессрочная высылка в Омскую область. Совхоз Голышманово – ночной сторож на огороде июль-ноябрь 1942 г.

Г. Ишим декабрь 1942 г. – ноябрь 1943 г.

Арестован 7 ноября 1943 г.

Тюрьмы: Ишимская, Омская, Московские: внутренняя, Бутырская, Краснопресненская – ноябрь 1943 г. – июль 1944 г.

Сибирские лагеря: полевые работы – август-сентябрь 1944 г.

Ассенизатор – сентябрь 1944 г. – август 1946 г.

Арестован 30 августа 1946 г.

Мариинский пересыльный пункт, Московские тюрьмы: внутренняя, Бутырская, Краснопресненская – август-сентябрь 1946 г.

Темниковские лагеря – плетение лаптей.

Дуброр. лаг. – инвалид безработ.

В заключении по приговору – 9 января 1943 г. – 9 ноября 1951 г.

Без приговора сверх срока: в лагерях 9 ноября 1951 г. – 18 мая 1954 г.

В Зубово-Полянском доме инвалидов – 18 мая 1954 г. неизвестно до каких пор.

Сверх срока в заключении 3 года 4 месяца 22 дня.

27 июня 1954 года исполнилось 33 года архиерейства.

За это время: на епархиальном служении 33 месяца.

На свободе не у дела 32 месяца.

В изгнании 76 месяцев.

В узах и горьких работах 254 месяца.

Обычно в жизни бывает: чем дольше разлука, тем больше ослабевают связи.

Христианская любовь изменяет этот порядок. Мои добрые заботники, движимые христианской, а не мирской любовию, с каждым годом усиливают проявление своей заботы и попечения, с каждым годом умножают милостыню. Если в первые 2 года 4 месяца мне было прислано 72 посылки (по 30 посылок в год), то в последний 1954 год их было уже 200. Да не оставит Господь Своею милостию благодетелей моих. Верю: услышат они во оный день: Приидите, благословенный Отца Моего… В темнице был Я и вы посетили Меня…

Еп. Афанасий

ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ

В 2000 году на Архиерейском Соборе Русской Православной Церкви к лику святых был причислен архиепископ Афанасий (Сахаров). Святитель Афанасий (в миру Сергей Григорьевич Сахаров) прожил долгую и многотрудную жизнь. Он родился в 1887 году окончил Владимирскую Духовную Семинарию, затем – Московскую Духовную Академию. В 1912 году принял постриг с именем Афанасий. В 1917 году иеромонах Афанасий был избран делегатом на Поместный Собор Православной Российской Церкви 1917-18 гг., где он работал в отделах: о богослужении, о монастырях и монашествующих, о церковной дисциплине. В 1921 году иеромонах Афанасий был хиротонисан во епископа Ковровского, викария Владимирской епархии. Тяжкие испытания выпали на долю святителя в безбожные годы. 11 раз он был арестован, 6 раз невинно осужден, в тюрьмах и лагерях провел около 22 лет, в ссылках – около 7 лет.