Молитва о духовном отце

См. раздел О ДУХОВНОМ ОТЦЕ

 • Молитва 1-я, Спасителю
 • Молитва 2-я, ко Господу
 • Молитва 3-я, ко Господу
 • Молитва 4-я, ко Пресвятой Богородице

Молитва 1-я, Спасителю о духовном отце

О, Сладча́йший Иису́се, Го́споди, безме́рно свя́т, безме́рно пра́веден, безме́рно милосе́рд. Ты́, Го́споди, освяти́ Твое́ю святы́нею отца́ на́шего духо́внаго (и́мя) и оправда́й его́ Твое́ю пра́ведностию, и покры́й его́ Твои́м милосе́рдием.
Го́споди, Ты́ соедини́л на́с на земле́ и не разлучи́ на́с и в Небе́сном Ца́рствии Твое́м, и его́ святы́ми моли́твами прости́ меня́ вели́каго гре́шника (или́: вели́кую гре́шницу), прости́ все́х его́ духо́вных ча́д. Ами́нь.

Молитва 2-я, ко Господу о духовном отце

Спаси́, Го́споди, и поми́луй отца́ моего́ духо́внаго (и́мя), да́руй ему́ душе́вное спасе́ние и теле́сное здра́вие, огради́ моли́твами святы́х а́нгел, отгони́ вся́каго, ча́ющаго ему́ зла́.
Го́споди, не осуди́, не истяжи́ в не́м дарова́ния духо́вныя, откро́й ему́, Го́споди, вся́ моя́ прегреше́ния, испо́лни его́ му́дростию, моли́твою и любо́вию. Ра́ди святы́х его́ моли́тв, да́руй мои́м грехо́м проще́ние, жи́зни исправле́ние, в доброде́телях преуспе́яние; ниспосли́ ему́ ми́лости Твоя́ бога́тыя.
Сподо́би его́, Го́споди, в де́нь се́й (но́щь сию́) без греха́ сохрани́тися, побори́ его́ враги́ плотски́я и безпло́тныя, и от ви́димых и неви́димых вра́г изба́ви его́, изми́ его́ от челове́ка льсти́ва и от му́жа непра́ведна, соблюди́ па́ству его́ до кончи́ны его́ издыха́ния, что́бы в покая́нии на́м приити́ к ти́хой и безмяте́жной жи́зни.
Го́споди, помяни́, посети́, укрепи́ и сохрани́ его́ на мно́гие ле́та.

Молитва 3-я, ко Господу о духовном отце

Спаси́, Го́споди, и поми́луй отца́ моего́ духо́внаго (и́мя), да́руй ему́ душе́вное спасе́ние и теле́сное здра́вие, огради́ его́ моли́твами святы́х А́нгел, отгони́ вся́каго, ча́ющаго ему́ зла́.
Го́споди, не осуди́, не истяжи́ его́ ра́ди грехо́вной мое́й жи́зни, умно́жи в не́м дарова́ния духо́вныя, откро́й ему́, Го́споди, вся́ моя́ прегреше́ния, испо́лни его́ му́дростию, моли́твою и любо́вию. Ра́ди святы́х его́ моли́тв да́руй мои́м грехо́м проще́ние, жи́зни исправле́ние, в доброде́телех преуспе́яние, ниспосли́ ему́ ми́лости Твоя́ бога́тыя.
Сподо́би его́, Го́споди, в де́нь се́й (в ночь сию́) без греха́ сохрани́тися, побори́ его́ враги́ плотски́я и безпло́тныя, и от ви́димых и неви́димых вра́г изба́ви его́, изми́ его́ от челове́ка льсти́ва и от му́жа непра́ведна, соблюди́ па́ству его́ до кончи́ны его́ издыха́ния, что́бы в покая́нии на́м придти́ к ти́хой и безмяте́жной жи́зни. Го́споди, помяни́, посети́, укрепи́ и сохрани́ его́ на мно́гия, мно́гия ле́та.
О Сладча́йший Иису́се! Ты́ безме́рно свя́т, безме́рно пра́веден, безме́рно милосе́рд, освяти́ Твое́ю святы́нею отца́ моего́ духо́внаго, оправда́й его́ свое́ю пра́ведностию, покры́й Твои́м милосе́рдием, исцели́ его́ от боле́зней.
Го́споди, Ты́ соедини́л на́с на земли́, не разлучи́ на́с и в Небе́сном Твое́м Ца́рствии и святы́ми его́ моли́твами прости́ вся́ моя́ согреше́ния, прости́ и все́х его́ духо́вных ча́д, я́ко Бла́г и Человеколю́бец. Ами́нь.

Молитва 4-я, ко Пресвятой Богородице о духовном отце

О, Пресвята́я Влады́чице моя́, Де́во Богоро́дице, Цари́ца Небесе́ и земли́, вонми́ вопию́щей души́ мое́й и приими́ гре́шную мольбу́ мою́, Пречи́стая Ма́терь Бо́жия, за отца́ моего́ духо́внаго, скорбя́щаго раба́ Твоего́ (и́мя).
Бу́ди ему́ всегда́ спу́тницей и на вся́кое вре́мя сопровождай и огражда́й его́ святы́ми А́нгелами. Укрепля́й его́ бо́дрствующаго, оберега́й его́ спя́щаго, утеша́й его́ плачущаго, ободряй его́ уныва́ющаго, избавля́й от скорбе́й, свобожда́й от клеветы́, воздвиза́й немощна́го, побежда́й вою́ющих проти́в него́ бесо́в, и в сме́ртной опа́сности помога́й ему́. Ежедневно явля́й его́ стра́шным для ви́димых и неви́димых враго́в, что́бы они́ зна́ли, что́ о́н ра́б Тво́й, Богома́терь, роди́вшая Бо́га и Царя́, Кото́рому подоба́ет че́сть и поклоне́ние во ве́ки веко́в.
Ма́терь Бо́жия, умягчи́ се́рдца злы́х челове́к, возстаю́щих на него́. Ты́ ви́диши труды́ и ско́рби отца́ моего́, его́ ско́рби Тебе́ еди́ной изве́стны. Ты́ ве́даеши все́ та́йны души́ его́, воззри́ ми́лостиво на него́ с небеси́, облегчи́ его́ страда́ния, покры́й его́ покро́вом Свои́м, посети́ его́ Свое́ю небе́сною ми́лостию, посли́ благослове́ние на дела́ его́ и да́й ему́ неви́димую по́мощь. И святы́ми его́ моли́твами да́й мне́ смире́ние, самоукоре́ние, терпе́ние, кро́тость, целому́дрие, молча́ние и покры́й меня́ от все́х напа́стей и враго́в ви́димых и неви́димых. Ами́нь.

Молитва по соглашению

Молитва Спасителю о духовном отце.

О, Сладчайший Иисусе, Господи, безмерно свят, безмерно праведен, безмерно милосерд. Ты, Господи, освяти Твоею святынею отца нашего духовного (имя) и оправдай его Твоею праведностью, и покрый его Твоим милосердием.
Господи, Ты соединил нас на земле и не разлучи нас и в Небесном Царствии Твоем, и его святыми молитвами прости меня великого грешника (или великую грешницу), прости всех его духовных чад. Аминь.

Молитва ко Господу о духовном отце.

Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовнаго (имя), даруй ему душевное спасение и телесное здравие, огради его молитвами святых Ангел, отгони всякаго, чающаго ему зла.
Господи, не осуди, не истяжи его ради греховной моей жизни, умножи в нем дарования духовныя, открой ему, Господи, вся моя прегрешения, исполни его мудростию, молитвою и любовию. Ради святых его молитв даруй моим грехам прощение, жизни исправление, в добродетелех преуспеяние, ниспосли ему милости Твоя богатыя.
Сподоби его, Господи, в день сей (в ночь сию) без греха сохранитися, побори его враги плотския и бесплотныя, и от видимых и невидимых враг избави его, изми его от человека льстива и от мужа неправедна, соблюди паству его до кончины его издыхания, чтобы в покаянии нам придти к тихой и безмятежной жизни. Господи, помяни, посети, укрепи и сохрани его на многия, многия лета.
О Сладчайший Иисусе! Ты безмерно свят, безмерно праведен, безмерно милосерд, освяти Твоею святынею отца моего духовнаго, оправдай его своею праведностию, покрый Твоим милосердием, исцели его от болезней.
Господи, Ты соединил нас на земли, не разлучи нас и в Небесном Твоем Царствии и святыми его молитвами прости вся моя согрешения, прости и всех его духовных чад, яко Благ и Человеколюбец. Аминь.

Молитва ко Пресвятой Богородице о духовном отце.

О, Пресвятая Владычице моя, Дево Богородице, Царица Небесе и земли, вонми вопиющей души моей и грешную мольбу мою, Пречистая Матерь Божия за отца моего духовного, скорбящего раба Твоего (имя рек).
Буди ему всегда спутницей и на всякое время сопровождай и ограждай его святыми Ангелами. Укрепляй его бодрствующаго, оберегай его спящего, утешай его плачущаго, ободряй его унывающаго, избавляй от скорбей, освобождай от клеветы, воздвизай немощного, побеждай воюющих против него бесов, и в смертной опасности помогай ему. Ежедневно являй его страшным для видимых и невидимых врагов, чтобы они знали, что он раб Твой, Богоматерь, родившая Бога и Царя, которому подобает честь и поклонение во веки веков.
Матерь Божия, умягчи сердца злых человек, возстающих на него. Ты видишь труды и скорби отца моего, его скорби Тебе единой известны. Ты ведаешь все тайны души его, воззри милостиво на него с небеси, облегчи его страдания, покрый его покровом Своим, посети его Своею небесною милостию, посли благословение на дела его и дай ему невидимую помощь. И святыми его молитвами дай мне смирение, самоукорение, терпение, кротость, целомудрие, молчание и покрый меня от всех напастей и врагов видимых и невидимых.

Mолитва по соглашению

Господи, Иисусе Христе, Сыне Божий, Ты бо рекл еси пречистыми усты Твоими: «Аминь глаголю вам, яко аще двое от вас совещаются на земли всякой вещи, ее же аще просите, будете иметь от Отца Моего, Иже на Небесех: где же два или трое собрались во имя Мое, ту есмь Аз посреде их». Непреложны словеса Твоя, Господи, милосердие Твое безприкладно и человеколюбию Твоему несть конца. Сего ради молим Тя: даруй нам, рабам Твоим (имена), согласившимся просить Тя (просьба), исполнения нашего прошения. Но обаче не якоже мы хотим, но якоже Ты. Да будет во веки воля Твоя. Аминь.

Молитва на освящение всякой вещи.

Создателю и Содетелю человеческаго рода, Дателю благодати духовныя, Подателю вечнаго спасения, Сам, Господи, посли Духа Твоего Святаго с вышним благословением на вещь сию, яко да вооружена силою небеснаго заступления хотящим ю употребляти, помощна будет к телесному спасению и заступлению, и помощи, о Христе Иисусе Господе нашем.
Аминь.
(По окончании молитвы трижды кропим святой водой вещи и продукты.)
Молитва напринятие просфоры и святой воды.

Господи Боже мой, да будет дар Твой святый (просфора, артос и др.) и святая Твоя вода в просвящение ума моего, во укрепление душевных и телесных сил моих, во здравие души и тела моего, в покорение страстей и немощей моих по беспредельному милосердию Твоему, молитвами Пречистыя Твоея Матери и всех святых Твоих. Аминь
(после чего вкушаем просфору и запиваем святой водой)


Служба «Елицы.Записки»: Заказать молебны и молитвы на всякую бытовую и духовную потребу к достопочитаемым Православным Святыням России и мира:
zapiski.elitsy.ru/special/ozdravii?partner=Posts_Elitsy_489428

Что делать, если нет духовника: нужно ли его искать, можно ли молиться о даровании духовного отца

– Отче, в наше время настоящего духовника найти практически невозможно, так ли это? Еще святые отцы об этом говорили.

– Каждый священник призван быть духовником. Если он к этому не стремится, то превращается в требоисполнителя, который приходит в храм, как продавец в магазин на работу. Его образ жизни довольно типичен. Обычно он подъезжает к храму на машине, заходит через черный ход в пономарскую, надевает, как некую спецодежду, подрясник, рясу, облачение, служит, крестит, отпевает, венчает, не говоря при этом ни одного слова назидания. Далее быстренько снимает облачение, подрясник, словно боится, что в городе узнают в нем христианина и священника, садится в машину и уезжает заниматься своими личными делами.

Священник-духовник стремится как можно больше времени уделять молитве и своей пастве. Он, как правило, старается везде ходить в подряснике или рясе, подражая при этом святителю-исповеднику Луке Крымскому (Войно-Ясенецкому), который даже в страшные безбожные годы гонений никогда не снимал рясу. Также такой священник, следуя иконописному образу Спасителя и древним назареям, обычно не стрижет волос и не укорачивает бороду. В храме он делает все для того, чтобы не только правильно исполнять священнодействия, но и активно проповедовать. Руководствуясь Священным Писанием и святоотеческой традицией, такой священник в любое время суток готов, по заповеди апостола, с кротостью и благоговением дать ответ о своем уповании (надежде). До и после богослужения его всегда ждут прихожане, чтобы получить благословение и задать вопросы, касающиеся духовной жизни, и не только.

Я нарисовал образ идеального священника-духовника. Поверьте, таких добрых пастырей в нашей Православной Церкви немало, а потому не скажу, что сейчас наметилось их резкое оскудение.

Святые отцы, когда говорили об оскудении, то имели в виду не духовничество, а старчество. Это разные категории. Старец – это человек, чаще всего монах, не обязательно в священном сане, который благодаря долголетней аскезе (молитве и посту) очистил свою душу от страстей настолько, что обрел от Господа дар рассудительности и ему открывается воля Божия о других людях, обращающихся к нему за советом. Таких прозорливцев во все времена было мало. И сейчас их единицы.

– Можно ли молиться о даровании духовника? Как почувствовать, что ты встретил своего духовного отца?

– Священник, который служит в вашем храме, и есть ваш духовник. Не надо его долго искать. Правда, в большом городе, где много храмов и священников, всегда есть возможность выбора. Каждый христианин должен постараться сделать для себя такой выбор как можно быстрее (молитва здесь не помешает), чтобы не бегать по разным храмам и духовникам, так как такой «отбор» обычно ни к чему хорошему не приводит. Человек духовно запутывается.

– Почему?

– Потому что у каждого священника свой подход к решению тех или иных духовных вопросов. Например, более темпераментные категорично настаивают, чтобы человек побыстрее отказался от той или иной плохой привычки, а более спокойные в этом вопросе проявляют больше терпения и, возможно, рассудительности.

Людям, склонным к расслабленности, нужно выбирать себе строгого духовника, который бы постоянно их будил и подгонял. И наоборот, педантичным, точным излишняя строгость со стороны духовника может навредить, они могут надорваться в духовной жизни и совсем ее забросить. Им надо искать себе духовного отца мягкого и снисходительного.

Обычно человек, который нашел себе духовника, чувствует духовную связь между ним и собою. Он реально ощущает, что духовный отец за него усердно молится, и это благотворно отражается на всех его делах.

– Возможно, кто-то не может определиться с духовником, потому что не готов проявить настоящее смирение: слушать и следовать его советам?

– Да, человеку, который в храм стал ходить в среднем или старшем возрасте, или людям с высшим образованием, привыкшим все оценивать не душою и сердцем, а рационалистически, бывает очень непросто полностью воцерковиться. В силу своей прежней, часто очень бурной и непростой, мирской жизни они ко всему привыкли относиться с недоверием, а потому начинают искать себе некого идеального духовника-старца, но закоснелые страсти не дают им всецело довериться кому-либо.

– Но ведь есть священники, которые отказываются быть духовниками. Для них это дополнительный груз ответственности за свое чадо перед Богом… Известно, что у греков исповедуют лишь одни монахи. Может, поэтому не все батюшки берут себе духовных чад?

– Такое «смирение», отказ от духовничества может позволить себе лишь монах в монастыре, имеющий какое-то особое послушание, которое не позволяет ему регулярно исповедовать людей, а каждый приходской священник, повторяюсь, обязан быть духовником, а не лишь требоисполнителем. Исключение из этого правила – для очень молодых, недавно рукоположенных священников без духовного образования. Им в силу своего возраста и малого опыта в духовной жизни не стоит слишком ретиво навязывать себя кому-либо в духовники и давать свои наставления. Нужно проявить такт, терпение и осторожность.

Что касается греческой традиции, то у них много есть такого, чего у нас нет, но не во всем нужно подражать другим народам.

 • Самые Популярные Разделы Проекта
 • ↳ Привороты и Любовная магия
 • ↳ Порчи
 • ↳ Бизнес магия и Магия денег
 • ↳ Обереги и Защитная магия
 • ↳ Молитвы
 • ↳ Обучение Каббале и Практической Магии ТАРО
 • ↳ Книга Тота
 • ↳ И.М.А.Т.
 • ↳ Дополнительный Материал
 • ↳ Дополнительный Материал 2
 • ↳ Магия Соломона. Легенды о Соломоне
 • ↳ Таро
 • ↳ Медитации на Таро
 • ↳ Эти разные колоды Таро
 • ↳ Магия Рун
 • ↳ Инициации в древнеславянские руны
 • ↳ Древние Легенды и Мифы
 • ↳ Гальдр ΙΠΣΙΣΣΙΜΥΣ
 • ↳ Сейд
 • ↳ Вирд
 • ↳ Рейки
 • ↳ ЛЕКТОРИУМ — ОНЛАЙН ЛЕКЦИИ ПО МАГИИ
 • ↳ Раздел к 9 Лекции — Эгрегоры
 • ↳ Магическая Помощь от Магистров и Мастеров проекта
 • ↳ Групповые Онлайн-Практикумы, Ритуалы, Инициации, Посвящения
 • ↳ Отзывы и Благодарности Участников Проекта
 • ↳ Новости, Объявления, Правила Проекта
 • ↳ Мастер Класс по Магии от Магистра
 • Отечественная Школа Мастерства
 • ↳ О СИБИРСКОМ МАСТЕРСТВЕ И ОБУЧЕНИИ
 • ↳ Сибирская Школа Мастерства
 • ↳ МАСТЕРСКОЙ ПОДХОД
 • ↳ Сибирское Мастерство 2
 • ↳ Сибирское Мастерство 3
 • ↳ СИБИРСКАЯ ШКОЛА МАСТЕРСТВА 4
 • ↳ СНЫ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ
 • ↳ Школа Знатких. Ступень 1
 • ↳ Подготовительный раздел к школе «Магические Атаки и Защита»
 • ↳ То что вы ищите
 • ↳ Ключи Для Постижения Мастерства
 • ↳ Методы и Подходы ОХЗДС
 • ↳ ЛЕЧЕБНЫЕ ПИСЬМА
 • ↳ ЧТО ЗНАТЬ НУЖНО. ПОВЕРЬЯ. ПРИМЕТЫ. ОТЧИТКИ. НАЧИТКИ.
 • ↳ МАГИЯ СОЗНАНИЯ И ОСОЗНАНИЯ
 • ↳ Мастера и Законы Магии
 • ↳ РОССИЙСКОЕ ЧЕРНОКНИЖИЕ
 • ↳ Старообрядство
 • ↳ Знахарство и Знахарское Искусство
 • ↳ СОВЕТЫ ЗНАХАРЯ
 • ↳ Магия от Степановой
 • ↳ МАСТЕРАМ НА ЗАМЕТКУ
 • ↳ Магия Крови
 • ↳ Славянское Язычество
 • ↳ ДРЕВНЕРУССКОЕ ПИСЬМО
 • ↳ СВЯТЫЕ ЛИКИ РОССИИ
 • ↳ Знахарям.Целителям.Мастерам.
 • ↳ ИНТЕРЕСНЫЕ МАТЕРИАЛЫ НА ЗАМЕТКУ МАСТЕРАМ
 • ↳ РИТУАЛЫ, ОБРЯДЫ, МАСТЕРСКОЙ ПОДХОД
 • ↳ Магия Священного Писания
 • ↳ Россия в Свете Православия
 • ↳ РЫБНАЯ МАГИЯ
 • ↳ «ТАРАКАНЬЯ МАГИЯ»
 • ↳ Жизненные истории о мастерах, знахарях
 • ↳ МАГИЯ НАРОДОВ РОССИИ
 • ↳ Поучительные Рассказы и Уроки
 • ↳ Методы и Подходы Старых Мастеров и Знатких
 • ↳ Жизненные Истории в Мастерстве Магии
 • ↳ КОЛДОВСКИЕ РЕЦЕПТЫ
 • ↳ Старообрядчество. Мастерство. Подходы.
 • ↳ Мракобесие
 • ↳ Сокровище Святых Старцев и Богословов
 • ↳ Пиковая Дама или Кровавая Мэри
 • ↳ Обряды и Подходы на Ивана Купалу 2016
 • ↳ Методы Одобренные Магистратом ОХЗДС
 • ↳ Эксклюзивное от Магистра Ипсиссимуса
 • ↳ Карма, Род, Энергия
 • ↳ ДРЕВНИЕ МАСТЕРСКИЕ МЕТОДЫ И СЕКРЕТЫ
 • ↳ НА ЛЫСОЙ ГОРЕ
 • ↳ РЕАЛЬНЫЕ ПИСЬМА — РЕАЛЬНЫЕ ИСЦЕЛЕНИЯ
 • ↳ Истории и рассказы для обучения и повышения знанй
 • ↳ Спецкурс Зеркальной Магии. Ступень 1
 • ↳ Уголок Розы
 • ↳ Орден Хранителей Знаний Древних
 • ↳ Семинар Шаманской Магии
 • ↳ Розенкрейцеры и их тайны
 • ↳ Славянская. Языческая Школа (Начало)
 • ↳ Луггарская Магия. Ступень 1
 • ↳ Уроки для пробуждения осознанности
 • ↳ Оккультные истории и Ваши вопросы по ним
 • ↳ Методики даваемые на короткое время
 • ↳ Методики даваемые на короткое время 2
 • ↳ Методики даваемые на короткое время 3
 • ↳ Методики даваемые на короткое время 4
 • ↳ Методики даваемые на короткое время 6. Рождественское Мастерство
 • ↳ Методики даваемые на короткое время 7. Крещение
 • ↳ Методики даваемые на короткое время 8
 • ↳ Один Мудрый Старик
 • ↳ Публикации Администрации ПЧМ
 • ↳ ТЕОРИЯ ОТ МАГИСТРА
 • ↳ СВЕДЕНИЯ О СИБИРСКОЙ ШКОЛЕ ОТ МАГИСТРА
 • ↳ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ И ВАЖНОЕ ОТ МАГИСТРА
 • ↳ МЕТОДЫ И ПОДХОДЫ МАГИСТРА
 • ↳ МЕТОДЫ И ПОДХОДЫ МАГИСТРА 2
 • ↳ Полные Методы с клона отз-ВИП
 • Белая Магия
 • ↳ Светлые Ритуалы
 • ↳ Экзорсизмы и Борьба с Подселенцами
 • ↳ Ангельская Магия
 • ↳ Отчитки
 • ↳ Кошачья Магия
 • Любовная Магия
 • ↳ ОДНОПОЛЫЕ ПРИВОРОТЫ
 • ↳ МУЖСКАЯ МАГИЯ
 • ↳ ЖЕНСКАЯ МАГИЯ
 • ↳ Для Милых Дам
 • ↳ Фагот и его магия
 • Школы Мастерства
 • ↳ Школа Магии Святого Киприана 1 поток
 • ↳ шмск 1п 2 месяц
 • ↳ Школа Практического Чернокнижия и Колдовства
 • ↳ шпч 6 месяц
 • ↳ Школа Продвинутого Мастерства 1 семестр
 • ↳ шпм1с 5месяц
 • ↳ Школа Мастерского Слова
 • ↳ Школа Мастерства Псалтири 1 поток
 • ↳ Школа Северной Традиции 3 месяц
 • ↳ Школа Мастерства Псалтири 2 поток
 • ↳ шмп2 1месяц
 • ↳ Школа Продвинутого Мастерства 2 семестр
 • ↳ ШКОЛА МУСУЛЬМАНСКОГО МАСТЕРСТВА
 • ↳ шмм4м
 • ↳ Школа Славянской Языческой Магии
 • ↳ шся 2м
 • ↳ Школа Магии Святого Киприана 2 поток
 • ↳ шмск 2п 2 месяц
 • ↳ Школа Каббалистической Магии
 • ↳ ШКМ 1 месяц
 • ↳ Дело Красоты
 • ↳ ШКОЛА РАЗБОРА СОРОКОВНИКОВ МАСТЕРСТВА 3
 • ↳ Штрафники ШРСМ
 • ↳ На исключение из школы ШРСМ
 • ↳ Ш
 • ↳ Магия Народов и Экзотическая Магия
 • ↳ Красная Горка 2016. Подходы, заговоры, обряды.
 • ↳ ΙΠΣΙΣΣΙΜΥΣ Рейки
 • ↳ Штрафники Школы Сороковников
 • ↳ Школа Формульной Магии 3
 • ↳ Школа Формульной Магии 4
 • ↳ Школа Ангельской Магии
 • ↳ Школа Редких Заговоров и Молитв
 • ↳ Школа (Архангел Рафаил)
 • ↳ Школа Снов Пресвятой Богородицы 1
 • ↳ Школа Царственных Псалмов 2
 • ↳ Магия ведьмовства и Колдовства
 • ↳ Школа Мастерская Грамота
 • ↳ Школа Знатких. Ступень 2
 • ↳ Школа Знатких. Ступень 3
 • ↳ Семинар по работе с энергией и каналами денег
 • ↳ Избавление от духов бедности
 • ↳ Школа Ясновидения 4
 • ↳ Семинар Шаманской Магии 2
 • ↳ Семинар Шаманской Магии 3
 • ↳ Неофитский курс ОХЗДС
 • ↳ Неофитский курс ОХЗДС 2
 • ↳ Луггарская Школа 2 круга
 • ↳ Школа «Черное Колдовство»
 • ↳ Школа «Черное Колдовство» 2 ступень
 • ↳ Школа Магического Искусства «Брухо»
 • ↳ Школа Магического Искусства «Брухо» 2
 • ↳ Школа Магического Искусства «Брухо» 3
 • ↳ Пасхальное Мастерство 2017
 • ↳ Семинар практикум для похудения и коррекции фигуры
 • ↳ Семинар Ночного Ока
 • ↳ Школа Цыганской Магии 1
 • ↳ Школа Цыганской Магии 2
 • ↳ Погостная Магия
 • ↳ Семинар «Защитная руническая магия»
 • ↳ Купальское Торжество
 • ↳ Школа Купальской Магии 2017
 • ↳ Школа Скорого Слова
 • ↳ Семинар Туз Пентаклей
 • ↳ Семинар «Руническая магия благополучия и успеха»
 • ↳ Работа Мастера со Снами Богородицы
 • ↳ Школа Нумерологии и Мастерство Чисел
 • ↳ Семинар Аркан Жрица
 • ↳ Семинар 10 Кубков
 • ↳ Школа Мастера Эмиля
 • ↳ Семинар Император
 • ↳ Восточная Магия Первой Ступени
 • ↳ Тайноведение
 • ↳ Восточная Школа ИЛЬМ
 • ↳ Семинар Руническая Магия Турисаз
 • ↳ Крещенский Семинар-Практикум на Обретение Духовной Силы
 • ↳ Семинар Руническая Магия Ансуз
 • ↳ Практикум — Семинар Очищения Канала Родовой Силы.
 • ↳ Семинар Аркан Колесница
 • ↳ СВЯЩЕННАЯ ФОРМУЛА ДУХОВНОГО ПРОБУЖДЕНИЯ
 • ↳ Школа Снов Пресвятой Богородицы 2
 • ↳ Шакти — Черная Тара
 • ↳ Шакти — Багаламукхи
 • ↳ Энергетическая Подготовка Неофита ОХЗДС
 • ↳ Таро 9 Чаш
 • ↳ Спецкурс «Исцеляющая Псалтирь»
 • ↳ Шакти Бхайрави
 • ↳ Школа Сейчим Рейки 1 ступень
 • ↳ Шакти Лакшми
 • ↳ Аджна Чакра
 • Святая Магия
 • ↳ Святая Магия
 • Церемониальная Магия
 • ↳ Египетская Магия
 • ↳ Герметизм
 • ↳ Каббала
 • ↳ Алхимия
 • ↳ Демонология
 • ↳ ГРИМУАРЫ
 • ↳ Некромантия
 • ↳ Трансильванская Магия
 • ↳ Цыганская Магия
 • ↳ Мистерии
 • ↳ Ритуалы и Обряды
 • ↳ МАГИЯ АРБАТЕЛЯ И КЛЮЧИ СОКРЫТИЯ
 • ↳ МАГИЯ БОГОВ И БОГИНЬ
 • ↳ Теневая Магия
 • ↳ Стихийная Магия
 • ↳ Интересное о Знаменитых Магах
 • ↳ ЗНАМЕНИТЫЕ МАГИ,ПОСВЯЩЕННЫЕ,ЭЗОТЕРИКИ.
 • ↳ САЛЕМСКАЯ МАГИЯ И САЛЕМСКИЕ ВЕДЬМЫ
 • ↳ ВИККАНСТВО, НЕОВЕДЬМОВСТВО , НЕОЯЗЫЧЕСТВО
 • ↳ МАГИЯ ЗЕРКАЛ И ЗАЗЕРКАЛЬЯ
 • ↳ МИСТИЧЕСКИЕ ОРДЕНА
 • ↳ ПУБЛИКАЦИИ И МАТЕРИАЛЫ Р+К
 • ↳ Инвентарь Мага
 • ↳ Друидизм
 • ↳ Магия Киприана
 • ↳ СПИРИТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ
 • ↳ Иисус Христос и Мария Магдалина
 • ↳ Раздел Духов: Спиритуализм
 • ↳ Младшие Арканы Таро — Масть Динариев
 • ↳ Туз Динариев. Магия и Возможности.
 • ↳ Ключи Храма
 • Магия Востока
 • ↳ Шива
 • ↳ Работа в канале ШИВЫ
 • ↳ Тантра
 • ↳ ТАНТРИЧЕСКИЕ ТЕХНИКИ
 • ↳ Гуань Инь и ее Магия
 • ↳ КИТАЙСКАЯ МАГИЯ
 • ↳ РЕИНКАРНАЦИЯ И МЕТАПСИХОЗ. ПРОШЛЫЕ ЖИЗНИ.
 • ↳ КАРМА И КАРМИЧЕСКОЕ ЦЕЛИТЕЛЬСТВО
 • ↳ АСТРАВИДЬЯ
 • ↳ Аюрведа и Тибетская Медицина
 • ↳ Мудры
 • ↳ Работа с Тонкими Огнями
 • ↳ Работа в канале Шивы
 • ↳ МАГИЯ ГАНЕШИ
 • ↳ МАНТРЫ ОТ МАГИСТРА
 • Развитие Магических Сил и Способностей
 • ↳ Магические Упражнения, Ритуалы, Комплексы и Техники
 • ↳ Энергетика. Развитие и Прокачка. Практика
 • ↳ Экстрасенсы и их методы. Экстрасенсорика
 • ↳ СВЕРХВОСПРИЯТИЕ
 • ↳ Истории из Астрала
 • ↳ Астрал и работа на внутренних планах
 • ↳ Паразиты Сознания
 • ↳ МАГИЧЕСКИЕ ФОРМУЛЫ И МАНТРЫ
 • ↳ Формульная Магия
 • ↳ Ментальная Магия
 • ↳ Эгрегоры
 • ↳ ТАЙНА ИМЕНИ И ЕГО СИЛА
 • ↳ МАГИЯ ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ. НОВИЧКАМ В МАГИИ
 • ↳ ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
 • ↳ Интересные письма и мудрость
 • Мусульманская Магия
 • ↳ Мусульманская, Арабская Магия
 • ↳ Дуа, Молитвы
 • ↳ Арабские Заклинания
 • ↳ Мусульманские Талисманы
 • ↳ Лечение и исцеление в мусульманской магии
 • ↳ Обучение Мусульманской Магии
 • ↳ Суфизм
 • ↳ Мусульманские Духовные Практитки
 • ↳ Редкие Арабские Амулеты и Талисманы
 • ↳ Редкие Дуа
 • ↳ Ритуально-обрядная Мусульманская Магия
 • ↳ Интересные Статьи
 • ↳ ЧЕРНАЯ МУСУЛЬМАНСКАЯ МАГИЯ
 • ↳ Мусульманская Видеотека
 • ↳ Поучительные истории и притчи
 • ↳ Интересное о исламе и мусульманстве
 • ↳ ДУХОВНЫЕ НАСЛЕДНИКИ ПРОРОКА ( САС )
 • ↳ КОРАН, СУРЫ, АЯТЫ.СИЛА и ПРИМЕНЕНИЕ
 • ↳ Подходы на все случаи жизни
 • ↳ Мусульманская любовная магия
 • ↳ Арабская и Мусульманская кухня
 • ↳ Покровы
 • ↳ Фикх и Указания Факихов
 • ↳ ШАМСУЛЬ МААРИФ
 • ↳ Культура и традиции Средней Азии
 • ↳ Шайтан. Иблис. Азазил
 • ↳ Суфии
 • ↳ Мусульманский Юмор
 • ↳ МУСУЛЬМАНСКАЯ МАГИЯ И ПОДХОДЫ
 • ↳ Школа Мусульманской Магии «Карамат» 1 ступень
 • ↳ Школа Мусульманской Магии «Карамат» 2 ступень
 • ↳ Школа Мусульманской Магии «Карамат» 3 ступень
 • ↳ Школа Мусульманской Магии «Карамат» 4 ступень
 • ↳ Школа Мусульманской Магии «Карамат» 5 ступень
 • ↳ Школа Мусульманской Магии «Карамат» 6 ступень
 • ↳ Школа Мусульманской Магии «Карамат» 7 ступень
 • ↳ Школа Мусульманской Магии «Карамат» 8 ступень
 • ↳ Школа Мусульманской Магии «Карамат» 9 ступень
 • ↳ Школа Мусульманской Магии «Карамат» 10 ступень
 • ↳ Школа Мусульманской Магии «Карамат» 11 ступень
 • ↳ Школа Мусульманской Магии «Карамат» 12 ступень
 • ↳ Школа Мусульманской Магии «Карамат» 13 ступень
 • ↳ МУСУЛЬМАНСКАЯ МАГИЯ ОТ МАГИСТРА
 • Ветви Шаманизма
 • ↳ Шаманизм
 • ↳ Вуду
 • ↳ Тольтеки
 • ↳ Магические аспекты работы со снами и сновидениями
 • ↳ СОЮЗНИКИ И ПОМОЩНИКИ МАСТЕРОВ МАГИИ
 • ↳ Афрокарибская Магия
 • Магия Символов
 • ↳ Руны Алхаинты
 • ↳ НЕБЕСНЫЕ ЗНАКИ И СИМВОЛЫ
 • ↳ Амулетостроение и талисманология
 • ↳ Магические Квадраты. От Абрамелина до Ану Бела
 • ↳ МАГИЧЕСКИЕ ПЕЧАТИ АЛОМ ЯХА
 • Система естественного исцеления Рейки
 • ↳ Нетрадиционные Направления Рейки
 • ↳ Каруна Рейки
 • ↳ Тибетское Рейки
 • ↳ ИНТЕРЕСНЫЕ МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ПО РЕЙКИ
 • ↳ Кундалини Рейки
 • ↳ Барака Рейки
 • ↳ РЕЙКИ — ЭНЕРГИЯ СВЕТА И ГАРМОНИИ
 • ↳ Традиционное Направление Рейки
 • ↳ Нетрадиционные Направления Рейки
 • ↳ Рейки Иггдрасиль
 • ↳ Видео и Аудиотека Рейки
 • ↳ Работа Символами Каруна Рейки
 • ↳ Сейчим Рейки
 • Целительство
 • ↳ Целебник
 • ↳ Лечение СПИДа и тяжелых заболеваний
 • ↳ Магия Исцеления
 • ↳ Духовное целительство
 • ↳ Здоровье и Целительство
 • Знахарство
 • ↳ Травник
 • ↳ Магия Камней
 • ↳ Магия Деревьев
 • ↳ ПОГРЕБОК
 • ↳ Магия Специй
 • ↳ ГРИБЫ В МАСТЕРСТВЕ И ЗНАХАРСТВЕ
 • Магия Быта
 • ↳ Магия для дома
 • ↳ Бытовая Магия
 • ↳ МАГИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ
 • ↳ Кулинарная Магия
 • ↳ Магия для Сельского Хозяйства
 • ↳ ЖИВОТНЫЕ В МАГИИ И МАГИЯ ЖИВОТНЫХ
 • Магия Предсказаний
 • ↳ Хиромантия
 • ↳ Астрология
 • ↳ Оракульство
 • Магические Дни
 • ↳ Магический Календарь на каждый день
 • ↳ Календарь. Луна. Дни. Магические обряды.
 • ↳ Календарь
 • ↳ ВАЖНОЕ, НАСУЩНОЕ, БЛИЗКОЕ
 • ↳ НОВОГОДНЯЯ МАГИЯ. РИТУАЛЫ. ОБРЯДЫ. МЕТОДЫ.
 • ↳ Магия Рождества
 • ↳ Магия на Пасху — методы, ритуалы, обряды, заговоры.
 • ↳ МАГИЯ КРЕЩЕНИЯ ( БОГОЯВЛЕНИЯ )
 • ↳ Ведовство и Магия Масленицы
 • ↳ Магия на Вербное Воскресенье
 • ↳ Красная Горка, Антипасха, Фомино Воскресенье — Магия
 • ↳ Магия на Иван Купалу, Иванов День, Купальскую Ночь
 • Зароастризм
 • ↳ Мистические Учения и Течения Зароастризма
 • ↳ Традиция Вахви Даэна Маздаясна
 • Психология
 • ↳ Кабинет Психолога
 • ↳ Магия Бессознательного
 • ↳ КОДЫ,ПСИХОКОДЫ,ЧИСЛОВЫЕ КОДЫ
 • ↳ Безумие Рядом
 • Зал
 • ↳ Школы и Направления Магии
 • ↳ ВСЯКИЕ ИНТЕРЕСНОСТИ
 • ↳ О ЧЕМ МЫ МАЛО ЗНАЕМ
 • ↳ ЗАДУМАЙТЕСЬ ВОТ О ЧЕМ…
 • ↳ О Магии — Разное
 • ↳ Различные Практики
 • ↳ РАЗЛИЧНЫЕ РИТУАЛЫ ДЛЯ РАЗНЫХ ЦЕЛЕЙ
 • ↳ Вопросы
 • ↳ Интересное и познавательное
 • ↳ Нумерология
 • ↳ СИМОРОН ИЛИ МАГИЯ ЧУДЕС
 • ↳ РЕЛИГИИ И КОНФЕССИИ
 • ↳ AETERNAE VERITATES
 • ↳ SANCTUM SANCTORUM ΙΠΣΙΣΣΙΜΥΣ
 • ↳ Байки из Склепа
 • ↳ НЕПОЗНАННОЕ.ЗАГАДОЧНОЕ.ИНТЕРЕСНОЕ.
 • ↳ НЕБЕСНЫЙ ОГОНЬ
 • ↳ Ложные и еретические писания
 • ↳ ФИЛОСОФИЯ, РАЗМЫШЛЕНИЯ, МИРОВОЗЗРЕНИЕ
 • ↳ ДУХОВНОЕ РАЗВИТИЕ И ДУХОВНЫЕ КАЧЕСТВА
 • ↳ ЗАЛ ЦЕПИ И КРУГА
 • ↳ Зал Советов
 • ↳ АРТЕФАКТЫ ДРЕВНЕЙШИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ (О ЧЕМ МОЛЧАТ ИСТОРИКИ И АРХЕОЛОГИ)
 • ↳ Тайна Тайн
 • ↳ Редкие раритеты, издания, книги
 • ↳ ИЗ ГЛУБИНЫ ВЕКОВ
 • ↳ Новости Магического Мира
 • ↳ Физиогномика
 • ↳ БЕСТИАРИЙ, МИФОЛОГИЯ И МАГИЧЕСКИЕ СУЩЕСТВА
 • ↳ Кинотеатр ПЧМ
 • ↳ О ТОМ,ЧТО МАЛО ИЗВЕСТНО…
 • ↳ ЭТО НАДО ПОМНИТЬ И ЗНАТЬ!
 • ↳ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ И ВСЕ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
 • ↳ Что должен знать каждый Адепт Магии
 • ↳ Мистические практики и медитации
 • ↳ Магические эсенции, масла, бальзамы, эликсиры, снадобья и порошки
 • ↳ МАГИЯ ОБИХОДНАЯ ИЛИ ПРЕДМЕТНАЯ
 • ↳ ВИДЕО И АУДИО МАТЕРИАЛЫ
 • ↳ ГЕКАТА Богиня Колдовства
 • ↳ Полезное
 • ↳ Атлантида — наследие эонов
 • ↳ Тайные знания народов. Этническая магия
 • ↳ Мистерии Розы
 • ↳ Блаватская, Рерихи, Клизовский
 • ↳ Мистические истории в жизни
 • ↳ Праздники
 • ↳ Магия Хроноса
 • ↳ Информация для продвинутого уровня
 • ↳ О ДРЕВНИХ. СБОРКА. ΙΠΣΙΣΣΙΜΥΣ
 • ↳ Свободный Раздел
 • ↳ Темы по вашим Вопросам и Проблемам
 • ↳ Море из капель, магия из великих душ!
 • ↳ Следы Древних и их Магия
 • ↳ О Звездных Расах и Цивилизациях
 • ↳ Интересные мистические и магические документы
 • ↳ ЖИЗНЬ. ГУМАННОСТЬ. ПОЛЕЗНЫЕ ЗНАНИЯ.
 • ↳ Ритуалы и Обряды на Самхейн Хэллоуин
 • Магия Знаков Зодиака
 • ↳ Рыбы
 • Центр Помощи «Авалон»
 • ↳ Посвящения и настройки которые вы можете пройти
 • ↳ КАБИНЕТ МАГИСТРА ИПСИСИМУСА
 • ↳ КАБИНЕТ МАГИСТРА САМИРА
 • ↳ КАБИНЕТ МАСТЕРА БРУХО
 • ↳ КАБИНЕТ МАСТЕРА НИКИФОРА
 • ↳ Периодические издания
 • ↳ Заметки ПЧМ
 • ↳ Магазин Артефактов
 • Площадь
 • ↳ Практические Вопросы
 • ↳ Ответы на Вопросы для Изданий
 • ↳ Интервью с Основателями
 • ↳ ВОПРОСЫ ОСНОВАТЕЛЕЙ К ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМ
 • ↳ Программа Публикации Тем
 • ↳ Обратная связь
 • ↳ Книги и Тетради Лжемастеров
 • ↳ Разбор и анализ методов Лжемастеров
 • ↳ Книги и Тетради Истинных Мастеров
 • ↳ Платные Школы Магии
 • ↳ *Общение
 • ↳ Творчество
 • ↳ Помощь Магов
 • ↳ Первая Башня Магов
 • ↳ Вторая Башня Магов
 • ↳ Форум Практиков ΙΠΣΙΣΣΙΜΥΣ
 • ↳ Архив
 • ↳ Притчи
 • ↳ ЗАЛ ОБСУЖДЕНИЙ И СПОРОВ
 • ↳ МАГИЧЕСКИЙ ДАМСКИЙ КЛУБ
 • ↳ Методы и Темы на Проверку