Миряне

СРОЧНО!!! ПОЖАЛУЙСТА!!! НАПИШИТЕ КРАТКИЙ ПЕРЕСКАЗ «ДУХОВЕНСТВО И МИРЯНЕ»

е, тепер після піддання його з Військом прислані московському цареві і публічно та демонстративно на очах народу тріумфально були віддані в столиці…: золота булава велика, обсаджена дорогоцінним камінням; друга булава позолочена, дорогоцінним камінням обсаджена, майстерно зроблена; дві червоних корогви; два волосяних бунчуки; п’ять турецьких листів несли в руках, на сажень золотими літерами пописаних і дуже велику печатку турецького султана квадратну, при котрій висів і золотий шнур». Б. «Брюховецький, маючи при собі чимало запорожців, невтомно турбувався про Чорну Раду. Він навіть до царської величності написав і просив дозволу зібрати її. Він був певен, що коли вона збереться, то запорожці піднімуть бунт, заб’ють Сомка і Васюту, а його силою оберуть на гетьмана. Так воно опісля й сталося. Коли окольничий князь Гагін та стольник Кирило Йосипович Хлопов на виконання царського указу рушили на Ніжин, маючи намір провести вибори нового гетьмана, тоді Брюховецький з Гадяча і собі поспішив до них у Батурин і там, доволі довго розмовляючи з ними, настроїв їх прихильно до себе. А водночас він розіслав своїх запорожців у всі міста України і порадив всьому поспільству збиратися в Ніжин»… (З літопису Григорія Грабянки). B. «Турецький султан… бажаючи сором лиця свого безчесного втолити, ще більші свої турецькі й татарські сили зібрав і послав з поганим візиром своїм, на ім’я Мустафа, і з багатьма пашами під Чигирин здобувати його. Ті бусурманські сили, прийшовши місяця липня числа 8 до Чигирина, намагалися взяти його різними способами, приступами, страшною вогняною стрільбою, гранатами, підкопами й усякими наговорами, протягом довгого часу силкуючись злий намір свій виконати, але велику загибель собі там знайшли». (З київського «Синопсиса»). Г. «Виговський об’єднався з польським та татарським щонайдобірнішим воїнством і вирушив супроти Пушкаря на Полтаву, оскільки його посланці ніяк не могли полковника підкорити, а разом з воїнством і сам задумав піти, сподіваючись, що приводом до походу може служити неприязнь полковника та його ворожість до дій гетьмана… Спішно привів (татар) своїм на підмогу, вони перетяли дорогу, що вела на Полтаву, і стали на перехваті. А Пушкарів загін, перелякавшися татар, був розбитий Виговським. У цій січі, рубаючись разом зі своїми воїнами, загинув і Пушкар. А його воїнство, забачивши смерть свого начальника, вкрай переполошилось і кинулось втікати…». (З літопису Григорія Грабянки). Д. «А Дорошенко після перемоги над Ханенком рушив, уже без перешкод, з усім козацьким та ординським військом від Ладижина під Кам’янець. Прибувши туди, допомагав туркам добувати Кам’янець, який, бувши уфундований від природи Божою силою, здававсь у людських очах геть-но нездобутним. Але що Бог захоче, те й зробить, бо той твердий град, не так від сили й ворожої зброї, як від нужди й міцного оточення, було в суботу 17 серпня добуто і захоплено під турецьку владу…». (З літопису Самійла Величка»).

Мирянин и Евхаристия

Что церковные каноны говорят о том, каким образом мирянин должен участвовать в богослужениях, в том числе самом главном из них – литургии? Об этом рассказывает протоиерей Александр Задорнов, проректор Московской духовной академии по научно-богословской работе, член комиссии Межсоборного присутствия по вопросам богословия.

Сейчас в практике Поместных Православных Церквей мы видим, что миряне, естественно, на различном уровне, могут принимать участие в богослужении и по благословению епископа имеют возможность участвовать даже в церковном учительстве, церковных Соборах, в избрании членов клира, церковно-административной хозяйственной деятельности.

В Уставе Русской Православной Церкви редакции 2013 года определению, кем является мирянин, посвящена 16-я глава, где в соответствующем разделе о приходе и о прихожанах сказано следующее: «Прихожанами являются лица православного исповедания, сохраняющие живую связь со своим приходом». И следующий пункт, собственно, объясняет, в чем состоит эта живая связь: «Каждый прихожанин имеет своей обязанностью участвовать в богослужении, регулярно исповедоваться и причащаться, соблюдать каноны и церковные предписания, совершать дела веры, стремиться к духовно-нравственному совершенствованию и содействовать благосостоянию прихода». То есть, хотя не указана регулярность причащения, не указана регулярность участия в других Таинствах, все-таки в Уставе упоминается, что эта живая связь предполагает: человек причащается регулярно и действительно является участником жизни прихода.

Поскольку каноническое право, как и любая другая юридическая наука, является наукой формальной, эти каноны носят двойной характер: с одной стороны, характер предписывающий, когда мирянам нечто повелевается, с другой стороны, имеются правила, ограничивающие или каким-то образом уточняющие их участие в богослужении.

Начну с этих правил. Как известно, в современной практике некоторых Поместных Церквей принято, что миряне участвуют в избрании клириков на всех уровнях, начиная с приходского священника; в некоторых Церквах, как например, в Русской Православной Церкви, они принимают участие в избрании Предстоятеля Церкви.

В 5-м правиле Лаодикийского Собора мы можем прочитать следующее: «Хиротонии не должны совершаться в присутствии слушающих». Согласно толкованию комментаторов XII столетия, под хиротонией в данном случае нужно понимать не собственно священнодействие, а избрание на ту или иную священную степень. Вот как пишет канонист XII века Зонара: «Поистине неполезно, чтобы при выборе епископа присутствовало много слушающих, если и до сегодняшнего дня между избирающими совершаются частые споры. Хотя и не по всем правилам совершается дело, однако избрание проходит тайно. Хиротония же совершается открыто, чтобы те, кто присутствуют и вместе поют «Аксиос», были приняты в качестве свидетелей и соучастников».

Далее мы можем рассмотреть такую область, вполне очевидную в пастырской практике, как участие в церковном пении. И здесь мы таже сталкиваемся с тем, что правила ограничивают участие мирян. Согласно 15-му правилу Лаодикийского Собора, который оставил наибольшее количество норм в отношении участия мирян в богослужении, «не должно петь в церкви кому-то другому, кроме клириков-певцов, которые восходят на амвон и поют по девтерию, то есть по певческим пергаментам». Та же норма сохраняется и в правилах Трулльского Собора. Правило 75 говорит: «Мы желаем, чтобы приходящие в церковь петь не испускали бесчинных воплей, не принуждали свое естество к крику и не добавляли ничего неприличного и несвойственного церкви, но с великим вниманием и умилением возносили псалмопения Богу, взирающему на сокровенное. Ибо Священное слово учило сынов Израилевых быть благоговейными». Далее законодатель говорит о том, что и церковное пение, и церковное чтение должно быть совершаемо только теми людьми, которые на это поставляются соответствующей церковной властью.

Кроме того, отдельные правила относятся к теме, которая непосредственно касается одобренного на Архиерейском Совещании документа «Об участии верных в Евхаристии». В них говорится о том, какие санкции со стороны церковной власти возможны в отношении тех мирян, которые пренебрегают той самой живой связью прихода, о которой я уже упоминал. Есть ли какая-то норма, которая наказывает за редкое причащение? Как мы знаем, канонический корпус несколько раз обращается к этой теме. В частности, в 19-м правиле Лаодикийского Собора сам порядок причащения определяется таким образом, что в алтаре могут причащаться только священнослужители, только клирики. Миряне причащаются вне алтаря. Несколько правил дополнительно говорит о том, что в алтарь не имеет права входить ни один мирянин, но, как писали комментаторы в XII веке, за исключением императора.

О частоте причащения правило Сардикийского Собора говорит следующее: «Вспомните, как в прошлом отцы наши определили, что если мирянин, находясь в городе (имеется в виду, что он пребывает в том месте, где у него есть возможность причаститься – прим.) в три воскресных дня в течение трех недель не придет в собрание, он должен быть отстранен от общения. Итак, если это поставлено относительно мирян, но недолжно, неприлично и неполезно епископу или клирику, не имея никакой настоятельной необходимости или затруднительного дела, надолго оставаться вне церковного общения». То есть эта норма, которая потом будет повторяться и в правилах Трулльского Собора, была общеизвестной: если человек не причащается три воскресных дня подряд, он тем самым сам отлучает себя от живого общения с Церковью.

Как мы видим, законодатель все-таки стремится определить не только меру и способы участия мирян в богослужении, но также и предписывает какие-то ограничения. Кроме того, также есть неоднократно повторяющиеся в нашем каноническом корпусе нормы о том, что мирянин даже не может читать божественные книги (имеется в виду, естественно, на богослужениях суточного круга или Апостол на литургии), если у него нет хиротесии во чтеца. Например, в 33-м правиле того же Трулльского Собора говорится: «Читать с амвона божественные словеса народу по чину причисленных к клиру не позволено вообще никому, кроме тех, кто получил священническое посвящение и благословение от своего пастыря, в соответствии с правилами. Если же кто-то будет уличен в том, что поступает вопреки предписанию, то будет отлучен». И эти примеры можно множить.

В любом случае мы видим, что церковный законодатель все-таки предполагает некую разницу между теми мирянами, которые участвуют в церковной службе, и теми, которые назначены церковной властью для специального участия в богослужении. Особенно это касается чтения и пения.

Более того, некоторые правила регламентируют и причащение. 58-е правило Трулльского Собора нам сейчас покажется не столь актуальным, тем не менее, оно гласит: «Никто из числа мирян да не преподает себе Божественные Таины, когда есть епископ или пресвитер, или диакон». По смыслу самого выражения можно предположить, что, если нет ни пресвитера, ни диакона, ни епископа, мирянин, получается, может себе преподавать Божественные Таины. Преподобный Никодим комментирует это следующим образом: «Тот мирянин, который сам себя причащает Божественных Таин без необходимости, имеется в виду, когда есть епископ, или пресвитер, или диакон, поступает самонадеянно и присваивает себе вопреки законам достоинство священства. И по праву причащать дано иереям, а не мирянам, почему настоящее правило дерзающего делать так, несмотря на то, что есть иерей, отлучает от Церкви на одну неделю ради того, чтобы этот человек, по слову апостола, учился не думать о себе больше, чем должно думать». В общем-то прецедент такого мирянского причащения те же законодатели видят в свидетельстве Симеона Фессалоникийского, который в своих «Вопросах ответах» в 41-м вопросе говорит о монахах, которые, не имея священного сана в пустыни, тем не менее, имели позволение архиерея по практике Византийской Церкви, по практике Поместных Церквей приобщаться Преждеосвященными Дарами. То есть речь идет только об этом случае.

В рамках этой темы можно говорить также о тех канонах, которые запрещают прикасаться к священным сосудам, входить в святой алтарь и т.д. То есть мы видим, что есть целый комплекс канонов, которые напрямую ограничивают участие мирян в богослужении. Остается спросить: а есть ли какие-то каноны, которые, наоборот, предписывают мирянам нечто по отношению к богослужению?

Конечно, такие каноны тоже есть, причем как в отношении священников, клира по отношению к мирянам, так и наоборот – мирян по отношению к клиру. Самое известное, наверное, правило из истории Византии, которое касается богослужения (хотя источником является не собственно церковная власть, а власть императора) – это новелла Юстиниана «О чтении Евхаристических молитв». Правило было подтверждено уже в IX веке, тогда же, когда святителем Фотием Великим составлялся Номоканон. В формулировке сборника «Василики» это звучит следующим образом: «Мы повелеваем, чтобы все пресвитеры не тихо, а громогласно, во всеуслышание православного народа совершали Божественное приношение и молитвы при святом крещении, чтобы вследствие этого души верующих возвышались до большего сердечного сокрушения и прославления Господа Бога». Данное правило еще более усиливает формулировку новеллы императора Юстиниана, поскольку в той было сказано, чтобы слова Евхаристии (то есть молитвы во время Евхаристического канона) были слышны всем верным, находящимся в алтаре – речь не шла о всем пространстве храма.

Все предписывающие правила касаются только двух моментов. Прежде всего, говорится, что тот христианин, который молится во время богослужения и не имеет никаких прещений (собственно, если б он их имел, то не мог бы находиться на службе) в конце литургии так же, как и клирик, должен причаститься. Если мирянин не причащается, значит, должен представить какую-то благословную причину, почему этого не делает, раз никакое церковное отлучение ему в этом не препятствует.

Кроме того, ряд установлений, например, 9-е Апостольское правило, говорят о том, что всех верных, которые входят в церковь и слушают Писание, но не остаются на молитве во время Святого Причащения, должно отлучать как нарушающих порядок в церкви. Можно приводить и другие подобные правила. Например, Антиохийский Собор установил: «Всех входящих в церковь и слушающих Священное Писание, но в нарушении порядка не участвующих в молитве с народом или уклоняющихся от Причащения и Евхаристии должно отлучать от Церкви до тех пор, когда они будут в состоянии, исповедовавшись, принеся плоды покаяния и испросив прощения, получить его». Все комментаторы согласны с тем, что речь идет именно о предписании причащаться на той литургии, на которой мирянин присутствует.

Кроме того, есть еще одно предписание, которое напрямую связано с документом «Об участии верных в Евхаристии». Это правило Апостольское 69-е, которое говорит следующее: «Если епископ или пресвитер, или диакон, или иподиакон, или чтец, или певец не постится в Святую Четыредесятницу или среду, или пятницу, да будет извержен, если только ему не препятствует поститься немощь телесная. Если же мирянин, да будет отлучен». Вполне ясно, что здесь, как и в правиле 49-м Лаодикийского Собора и некоторых других, речь идет о соблюдении установленных Церковью постов как норме, необходимой для участия в Евхаристии.

В документе «Об участии верных в Евхаристии» мы читаем: «Сложившаяся в наши дни практика, согласно которой причащающийся несколько раз в году постится три дня перед причащением, вполне соответствует преданию Церкви. Также приемлемой следует признать практику, когда причащающийся еженедельно или несколько раз в месяц, и при этом соблюдающий указанные Уставом многодневные и однодневные посты, приступает к Святой Чаше без дополнительного поста, либо сохраняя однодневный пост или пост в вечер кануна причащения. Решение по этому вопросу должно приниматься с благословения духовника. Требования подготовки ко святому причащению, адресованные к часто причащающимся мирянам, относятся и к священнослужителям». То есть здесь мы видим, что вроде бы законодатель вводит разделение мирян на две категории: те, которые причащаются несколько раз в году, и те, которые причащаются часто, как здесь сказано, «несколько раз в месяц», что, как вы видели, является канонической нормой. При этом, соблюдая все предписанные Церковью посты, они не держат какого-то специального приготовительного поста, отдельного от поста в среду и пятницу или в Великий пост. Может показаться, что действительно такое разделение проводится. На самом деле в документе ничего не говорится о том, что даже первая категория, то есть те, которые причащаются реже, несколько раз в год, свободны от правила, которое требует обязательного соблюдения поста. Соблюдение поста – это каноническая норма, которая должна соблюдаться независимо от того, насколько часто человек приступает к Святому Причащению.

Общеправославное законодательство, которое зафиксировано в Номоканоне святителя Фотия, и законодательство отдельных Поместных Церквей, естественно, могут различаться в том смысле, что частное законодательство приспособлено к жизни в конкретной ситуации и на конкретной территории.

При этом все правила, предписывающие или, наоборот, ограничивающие участие верных в Евхаристии, могут применяться только с одним условием: когда миряне, осознают живую связь со своим приходом, когда их членство в приходе будет не номинальным, когда действительно это будут люди, осознающие, что, причащаясь Святых Таин, они тем самым являются свидетелями своей веры в Церковь.

В основе публикации –
доклад протоиерея Александра Задорнова наконференции
с участием духовенства и мирян Сибирского федерального округа

Миряне

Смотреть что такое «Миряне» в других словарях:

  • миряне — см. люди Словарь синонимов русского языка. Практический справочник. М.: Русский язык. З. Е. Александрова. 2011. миряне сущ., кол во синонимов: 2 • … Словарь синонимов

  • Миряне — в христианстве все лица, не принадлежащие к духовенству. Большой толковый словарь по культурологии.. Кононенко Б.И.. 2003 … Энциклопедия культурологии

  • Миряне — Мирянин (мн. Миряне; греч. λαϊκός) член Церкви Христовой, не состоящий в клире и не давший монашеские обеты. Греческий термин предполагает лиц, только не состоящих в клире. Содержание 1 В православии 2 В католицизме … Википедия

  • Миряне — верующие православной церкви, не облаченные духовным саном; это основная масса верующих, которые называются паствой, прихожанами. Миряне живут «в миру», т.е. светской жизнью, но будучи верующими людьми, живут и церковной жизнью, стремятся вести… … Основы духовной культуры (энциклопедический словарь педагога)

  • миряне — @font face {font family: ChurchArial ; src: url( /fonts/ARIAL Church 02.ttf );} span {font size:17px;font weight:normal !important; font family: ChurchArial ,Arial,Serif;}  светские люди, не духовные … Словарь церковнославянского языка

  • Миряне — рядовые верующие … Православный энциклопедический словарь

  • МИРЯНЕ — рядовые верующие (в отличие от клира) в христианстве. Все совр. христ. церкви считают необходимым повышать активность М. в упрочении религ. влияния на различные сферы обществ. жизни. II Ватикан, собор, напр., спец. декретом провозгласил всемерное … Атеистический словарь

  • Миряне — ♦ (ENG laity) (греч. laikos принадлежащий к народу) название лиц, не носящих духовный сан. В Библии оно относится ко всему народу Божьему (греч. laos народ) … Вестминстерский словарь теологических терминов

  • Миряне — рядовые верующие в противоположность к монахам и лицам, имеющим священный сан … Православие. Словарь-справочник

  • Миряне — основная часть верующих, принимающая участие в молитве при совершении богослужений. Они имеют право самостоятельно совершать богослужения, изложенные в часослове, и, страха смертного ради, таинство крещения … Православная энциклопедия

МИРЯНЕ

МИРЯНЕ — в хри­сти­ан­ских церк­вах чле­ны Церк­ви, не вхо­дя­щие в со­став ду­хо­вен­ст­ва (кли­ра).

Миряне со­став­ля­ют цер­ков­ную па­ст­ву. Стро­гое раз­де­ле­ние на кли­ри­ков и мирян при­ня­то в тех церк­вах, в ко­то­рых, в со­от­вет­ст­вии с ис­по­ве­дуе­мым ими уче­ни­ем, кли­ри­ки по­став­ля­ют­ся на слу­же­ние че­рез ру­ко­по­ло­же­ние и име­ют пре­ем­ст­во ру­ко­по­ло­же­ний, иду­щее от апо­сто­лов (все по­ме­ст­ные пра­во­слав­ные церк­ви, Рим­ско-ка­то­лическая цер­ковь, ста­ро­ка­то­ли­ки, восточные не­хал­ки­дон­ские церк­ви, час­тич­но Анг­ли­кан­ская цер­ковь и др.). При этом док­три­ны раз­ных церк­вей в трак­тов­ке апо­столь­ско­го пре­ем­ст­ва рас­хо­дят­ся.

Миряне име­ют оди­на­ко­вое с кли­ром че­ло­ве­че­ское и хри­сти­ан­ское дос­то­ин­ст­во и оди­на­ко­вую на­де­ж­ду на спа­се­ние. Миряне уча­ст­ву­ют в бо­го­слу­же­нии мо­лит­ва­ми, а так­же в ка­че­ст­ве по­но­ма­рей, све­ще­нос­цев, пев­чих, в ис­клю­читеотных об­стоя­тель­ст­вах мо­гут со­вер­шать та­ин­ст­во кре­ще­ния. По­ми­мо ус­вое­ния ос­нов цер­ков­но­го уче­ния, миряне са­ми уча­ст­ву­ют в цер­ков­ном учи­тель­ст­ве по бла­го­сло­ве­нию свя­щен­но­слу­жи­те­лей, как пра­ви­ло вне хра­ма, например в ка­че­ст­ве пре­по­да­ва­те­лей ду­хов­ных учеб­ных за­ве­де­ний, цер­ков­ных учё­ных, мис­сио­не­ров и т. д. Миряне уча­ст­ву­ют в дея­тель­но­сти ор­га­нов цер­ков­ной вла­сти; например, в Русской пра­во­слав­ной церк­ви они из­би­ра­ют­ся чле­на­ми По­ме­ст­ных со­бо­ров, епар­хи­аль­ных со­б­ра­ний, при­ход­ских со­ве­тов, со­став­ля­ют большую часть при­ход­ских со­б­ра­ний, на­зна­ча­ют­ся на от­вет­ст­вен­ные административные долж­но­сти, вклю­чая пред­се­да­те­лей си­но­даль­ных от­де­лов. Ши­ро­кое уча­стие мирян в раз­ных фор­мах цер­ков­ной жиз­ни име­ет сво­им дог­ма­тическим ос­но­ва­ни­ем уче­ние апостола Пет­ра о все­об­щем свя­щен­ст­ве (1 Пет. 2:9).

В ис­то­рии Рим­ско-ка­то­лической церк­ви про­ти­во­пос­тав­ля­лась «цер­ковь уча­щая», к ко­то­рой при­над­ле­жал клир, и «цер­ковь уча­щая­ся», вклю­чаю­щая мирян, од­на­ко ны­не это раз­де­ле­ние дей­ст­ви­тель­но толь­ко в цер­ков­ном управ­ле­нии. Пра­во­слав­ной экк­ле­зио­ло­гии та­кое про­ти­во­пос­тав­ле­ние все­гда бы­ло чу­ж­до.

По­ми­мо мирян и кли­ра — со­стоя­ний, воз­ник­ших од­но­вре­мен­но с на­ча­лом бы­тия са­мой Церк­ви, ис­то­ри­че­ски в ней сло­жи­лось ещё од­но — мо­на­ше­ст­во, ста­тус ко­то­ро­го в от­но­ше­нии мирян и кли­ра в раз­ных церк­вах трак­ту­ет­ся по-раз­но­му (осо­бен­но ста­тус мо­на­хов, не имею­щих свя­щен­но­го са­на).

В современном ре­ли­гио­ве­де­нии по­ня­тия «Миряне» и «клир» час­то при­ме­ня­ют­ся так­же по от­но­ше­нию к не­ко­то­рым не­хри­сти­ан­ским ре­лиг.иознымоб­щи­нам (буд­ди­стов, джай­ни­стов и др.).

Церковь и государство в 16 веке

Тема урока: «Церковь и государство в XVI веке»

ТЕМА УРОКА: «ЦЕРКОВЬ И ГОСУДАРСТВО В XVI ВЕКЕ»

Духовенство и миряне

ДУХОВЕНСТВО И МИРЯНЕ
До 1589 г. Главой Русской православной церкви являлся митрополит
Московский и всея Руси. Под его властью находилось 11 епархий. Во главе
каждой из них стоял архиерей.
Архиерей – общее название для священнослужителей высшей (третьей)
ступени христианской церковной иерархии. Имел духовных и светских слуг,
которые управляли хозяйством и земельными владениями, собирали доходы и
судили подчиненное духовенство и мирян.
Миряне – последователи христианства, члены церкви, не являющиеся
священнослужителями, не подлежащие к клиру.

ИЕРАРХИЯ ДУХОВЕНСТВА

Центром религиозной жизни человека был приходской храм. Его
возводили на пожертвования земледельца, крестьянской или посадской
общины. Она же давала средства на обеспечение храма утварью, книгами
иконами.
Прихожане – жители окрестных деревень или городского квартала –
избирали кандидата в священники, которого рукоположил в сан епископ.
С «поставленным» священником прихожане заключали договор о
вознаграждении его за службу продуктами (реже деньгами). Часть сельский
батюшка имел участок земли, который обрабатывал и сдавал в аренду.
Храм был не только местом для молитвы, но и местом, где объявлялись
царские указы. Священники вели богослужение, крестили детей, венчали,
отпевали покойных, помимо этого, они учили детей грамоте, участвовали в
межевании (определении границ) земель и расследовании преступлений. В
пристроенной к храму трапезной прихожане собирались на сход, обсуждали
свои дела, составляли и хранили «мирские» документы.

И знатные, и простые люди того времени заботились о спасении души – делали вклады деньгами или вещами в храмы и монастыри,

И ЗНАТНЫЕ, И ПРОСТЫЕ ЛЮДИ ТОГО ВРЕМЕНИ ЗАБОТИЛИСЬ О
СПАСЕНИИ ДУШИ – ДЕЛАЛИ ВКЛАДЫ ДЕНЬГАМИ ИЛИ ВЕЩАМИ В
ХРАМЫ И МОНАСТЫРИ, ЧТОБЫ ДАРИТЕЛЯ ПОМИНАЛИ НА
ЦЕРКОВНЫХ СЛУЖБАХ.

Иосифляне и нестяжатели.

ИОСИФЛЯНЕ И НЕСТЯЖАТЕЛИ.
В конце 15 века, с образованием единого Российского государства, светские
власти все чаще предпринимали попытки изъятия земель у церкви. Это было
вызвано не только стремлением великого князя и государя всея Руси получить в
свое владение плодородные и богатые монастырские земли, но и его желанием
подчинить церковную власть светской.
Иван 3 задумывал изъять земли, находившиеся во владении и митрополита,
епископов и монастырей. Взамен он обещал содержать церковь за счет средств из
казны, что означало бы утрату ею независимости. Против этого выступил
церковный собор 1503 года. Защитником церковного землевладения выступил
Иосиф Волоцкий.
Волоцкий считал, что церковь должна иметь большие материальные средства, для
того чтобы успешно распространять свои идеи, заниматься благотворительностью
и просвещением. Еретиков и вероотступников Иосиф призывал подвергать

смертной казни.
Иосифляне – сторонники идей Волоцкого.

Его оппонент, монах Нил Сорский, проведший в молодости более
10 лет в монастырях. Он утверждал, что монастыри не должны
заниматься благотворительностью и хозяйственной деятельность, а
следовательно, им не нужны земельные владения. Нил призывал
монахов вести аскетичный образ жизни, отрешиться от мирской
суеты. Выступал против казни за еретические высказывания.
Нестяжатели – сторонники Нила Сорского.
Последователем Нила стал монах Вассиан (Патрикеев), которых в
своих литературных произведениях критиковал иосифлян. Яркой
фигурой среди последователей нестяжателей был Максим Грек.
За то, что он встал на сторону последователей Сорского, Грека
осудили и сослали в монастырь.
Споры нестяжателей и иосифлян касались не
только церковного владения. Одним из самых
главных вопросов в них были отношения светской
и духовной власти, независимость церкви от
светской власти.
Эти споры продолжались много лет. Соборы
1547, 1549 и 1551 годов не утвердили модель
церковно-государственных отношений.

10. Ереси Матвея Башкина и Феодосия Косого.

ЕРЕСИ МАТВЕЯ БАШКИНА И ФЕОДОСИЯ
КОСОГО.
Первая половина 16 века – не только споры между нестяжателями и
иосифлянами, но и период распространения различных ересей.

11. Матвей Башкин

МАТВЕЙ БАШКИН
Боярский сын, которого мучали сомнениями относительно правильности
некоторых важных решений Священного Писания и церковных обрядов.
Исповедуясь священнику Симеону неоднократно излагал свои суждения о
своём понимании веры. После был арестован и отпоавлен в ИосифоВолокамский монастырь на «вразумления».
Феодосий Косой
Монах Кирило – Белоземского монастыря, из беглых холопов. Создал и
проповедовал новое учение, в котором критиковал догматы христианской
церкви. В 1553 году был арестован, далее сбежал в Литву, там стал лидером
протестантской веры.

12. Данные представители православного вольнодумия

ДАННЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ
ПРАВОСЛАВНОГО ВОЛЬНОДУМИЯ
не признавали Святой Троицы, Иисус Христос, по их мнению, был не Сыном
Божьим, а основателем религиозного общества.
Косой и его сторонники советовали верующим не ходить в храмы, не соблюдать
церковных обрядов и постов, не почитать кресты и иконы, не поклоняться мощам
святых.
Башкин, Косой и их единомышленники полагали, что следование заветам Иисуса
Христа должно проявляться не во внешней стороне церковной жизни, а в соблюдении
заповеди о любви к ближнему.

13. Церковь и государство

ЦЕРКОВЬ И ГОСУДАРСТВО
В 16 веке в России существовало около 500 монастырей.
Некоторым из них принадлежали обширные земли.
Объединяя русские земли князья ограничивали налоговые льготы
церкви и подчиняли настоятелей монастырей по своему суду по
светским делам. Однако светская власть еще не имела надежного
аппарата управления страной и нуждалась в поддержке церкви.
Василий 3 покровительствовал Иосифу Волоцкому.
Иосиф провозглашал божественный характер власти государя,
утверждал, что является высшим судьей в светских и церковных
делах и его суд «не посуждается». Российские государи в 16 веке
выступали покровителями православия.

14. Макарий (митрополит Московский и всея Руси)

МАКАРИЙ (МИТРОПОЛИТ
МОСКОВСКИЙ И ВСЕЯ РУСИ)
Сторонник иосифлян. Он же и возложил на Ивана 4 шапку Мономаха. Макарий
участвовал в решении важнейших государственных вопросов (реформах в
государственного управлении и др.), он был одним из вдохновителей Казанских походов.
Макарий был ярым сторонником сильной воинствующей церкви, на так называемом
Стоглавом соборе 1551 года он выступил против попыток правительства ограничить
права церкви. При участии Макария составлены «Степенная книга», «Минеи Четьи»,
Лицевой летописный свод.
Макарий идеологически обосновывает необходимость укрепления самодержавия, а также
усиления роли церкви в государстве. Макарий содействовал открытию первой русской
типографии в Москве.
Со смертью Ивана Грозного испытания для церкви не закончились. С
периодом правления Годунова сана лишили митрополита Дионисия. Новой
главой церкви стал монах Иов, который являлся сподвижником Б.Годунова.
26 января 1589 года митрополита Иова торжественно возвели в
патриарха Московского и всея Руси.
Это означало, что произошло закрепление отделения Русской
православной церкви от Константинополя и случилось это при
участии светской власти.

17. Подведение итогов:

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ:
В 16 веке Россия стала единственной православной державой в
Европе. Интересы государства и церкви не всегда совпадали; во
внутренней и внешней политике государство нуждалось в поддержке
церкви, но требовало от ее иерархов повиновения. Русская православная
церковь сохранила свои владения и обрела статус патриархии.

18. ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ:

Параграф 12 читать, пересказ

19. Спасибо за работу, урок окончен!

СПАСИБО ЗА РАБОТУ, УРОК ОКОНЧЕН!