Всемирную славу от человек прозябшую текст

Догматик

 • Догматик Богословско-литургический словарь
 • Богородичен догматик Богословско-литургический словарь
 • Богородичны воскресные
 • Догматик Настольная книга священнослужителя
 • Догматик первого гласа: «Дерзайте, люди Божии!» свящ. Феодор Людоговский
 • Догматик второго гласа: «Вместо столпа огненного воссияло Солнце правды» свящ. Феодор Людоговский

Догма́тик (от греч. — δογματικὸν) – краткое песнопение догматического содержания, посвященное Богородице.

Существуют восемь догматиков – соответственно восьми гласам. По напеву догматики исполняются или обычным, или же большим знаменным распевом. В последнем догматики представляют собою замечательные образцы древнего русского церковного пения в смысле своеобразности формы и художественного развития мелодии в соответствии с текстом.

Догматик поется на воскресной вечерне (на малой и на великой) после пения стихир на «Господи воззвах». Содержится в Октоихе.

Догматики восьми гласов

После стихир на «Господи, воззвах», «Слава, и ныне» поется Богородичен, называемый догматиком, в котором прославляется Божия Матерь и содержится догматическое учение Святой Церкви о неискусомужном рождении Богочеловека Пренепорочной и Пречистой Девой Марией, Которая, став Материю, осталась Девою. И о том, что в рожденном Ею Господе неизменно, неслиянно и нераздельно соединены два естества: Божеское и человеческое. Величая Пресвятую Деву, песнопевец прославляет Воплотившегося от Нее Сына Божия, Царя Небесного, Который по человеколюбию принял нашу плоть от Девы чистой. Он есть Единственный Сын Божий: «сугуб естеством, но не ипостасию», то есть в Нем два естества: Божеское и человеческое, но одно лицо (одна ипостась). Исповедуя, что Он есть истинно совершенный Бог и совершенный Человек и воспевая Христу Богу славу, Святая Церковь тем самым возвеличивает Безневестную Матерь, к Которой мы обращаемся, дабы молила Сына Своего о помиловании душ наших.

Глас 1

Прослушать:

Всемирную славу, от человек прозябшую и Владыку рождшую, небесную дверь, воспоим Марию Деву, безплотных песнь и верных удобрение. Сия бо явися небо и храм Божества; Сия, преграждение вражды разрушивши, мир введе и Царствие отверзе: Сию убо имуще веры утверждение, Поборника имамы из Нея рождшагося Господа. Дерзайте убо, дерзайте, людие Божии; ибо Той победит враги, яко Всесилен.

Глас 2

Прослушать:

Прейде сень законная, благодати пришедши: якоже бо купина не сгораше опаляема, тако Дева родила еси и Дева пребыла еси; вместо столпа огненнаго праведное возсия Солнце; вместо Моисеа Христос, спасение душ наших.

Глас 3

Прослушать:

Како не дивимся Богомужному рождеству Твоему, Пречестная? Искушения бо мужескаго не приемши, Всенепорочная, родила еси без отца Сына плотию, прежде век от Отца рожденнаго без матере, никакоже претерпевшаго изменения, или смешения, или разделения, но обою существу свойство цело сохраншаго. Тем же, Мати Дево Владычице, Того моли спастися душам православно Богородицу исповедающих Тя.

Глас 4

Прослушать:

Иже Тебе ради Богоотец пророк Давид песненно о Тебе провозгласи величия Тебе Сотворшему: предста Царица одесную Тебе, Тя бо Матерь ходатаицу живота показа, без отца из Тебе вочеловечитися благоволивый Бог, да Свой паки обновит образ истлевший страстьми, и заблуждшее горохищное обрет овча, на рамо восприим, ко Отцу принесет, и Своему хотению, с небесными совокупит силами, и спасет, Богородице, мир, Христос, имеяй велию и богатую милость.

Глас 5

Прослушать:

В Чермнем мори неискусобрачныя Невесты образ написася иногда. Тамо Моисей – разделитель воды: зде же Гавриил – служитель чудесе. Тогда глубину шествова немокренно Израиль; ныне же Христа роди безсeменно Дева. Море по прошествии Израилеве пребысть непроходно; Непорочная по рождестве Еммануилеве пребысть нетленна. Сый и прежде сый, явлейся яко человек, Боже, помилуй нас.

Глас 6

Прослушать:

Кто Тебе не ублажит, Пресвятая Дево? Кто ли не воспоет Твоего пречистаго Рождества? Безлетно бо от Отца возсиявый Сын Единородный, Тойже от Тебе Чистыя пройде, неизреченно воплощься, естеством Бог сый и естеством быв Человек нас ради, не во двою лицу разделяемый, но во двою естеству неслитно познаваемый. Того моли, Чистая, Всеблаженная, помиловатися душам нашим.

Глас 7

Прослушать:

Мати убо позналася еси паче естества, Богородице, пребыла же еси Дева паче слова и разума, и чудесе рождества Твоего сказати язык не может, преславну бо сущу зачатию, Чистая, непостижен есть образ рождения; идеже бо хощет Бог, побеждается естества чин. Темже Тя вси Матерь Божию ведуще, молим Ти ся прилежно, моли спастися душам нашим.

Глас 8

Прослушать:

Царь Небесный за человеколюбие на земли явися, с человеки поживе: от Девы бо чистыя плоть приемый и из Нея прошедый с восприятием; един есть Сын, сугуб естеством, но не Ипостасию. Темже совершенна Того Бога и совершенна Человека воистинну проповедающе, исповедуем Христа Бога нашего: Егоже моли, Мати безневестная, помиловатися душам нашим.

Богородичны догматики поются и на седмичные дни:
– на субботы (кроме тех случаев, когда суббота совпадает с двунадесятым праздником, а также предпразднством, попразднством или отданием праздников Рождества Христова и Богоявления Господня), поется Богородичен 1, или догматик гласа настоящего, который звучал в течение всей минувшей седмицы;
– на праздники святым со славословием, полиелеем и бдением, если только они не приходятся на субботу, поется Богородичен догматик по гласу, на который исполнялась стихира на «Слава», на субботу же поется догматик гласа Недели.

Догматик первого гласа: «Дерзайте, люди Божии!»

Догматик – это песнопение в честь Богородицы на всенощном бдении под воскресенье. 31 августа в храме будет звучать догматик «Всемирную славу от человек прозябшую». В нем рассказывается о воплощении Творца, сделавшим возможным избавление человеческого рода от власти греха, смерти и диавола, и о Той, которая этому послужила и стала опорой нашей веры. Рассказывает священник Феодор Людоговский.

Глас 1:
Всемирную славу,
от человек прозябшую,
и Владыку рождшую,
небесную дверь
воспоим Марию Деву,
Бесплотных песнь, и верных удобрение:
Сия бо явися небо, и храм Божества:
Сия преграждение вражды разрушивши,
мир введе, и Царствие отверзе.
Сию убо имуще веры утверждение,
Поборника имамы из Нея рождшагося Господа.
Дерзайте убо, дерзайте людие Божии:
ибо Той победит враги, яко Всесилен.

Перевод:
Всемирно славную,
от людей происшедшую и Владыку родившую
воспоем, – Марию Деву,
небесную дверь, Бесплотных песнь и верных украшение.
Ибо явилась Она небом и храмом Божества.
Она, разрушив враждебную преграду,
мир водворила и отверзла Царство.
Потому держась Её, опоры нашей веры,
имеем мы Защитником от Нее рожденного Господа.
Дерзайте же, дерзайте, люди Божии,
ибо Он победит врагов, как Всемогущий.

Догматик – это песнопение, посвященное Богородице, которое мы всякий раз слышим на всенощном бдении под воскресенье: оно поется в качестве последней стихиры (на «И ныне…») на «Господи, воззвах» на великой вечерне, когда царские врата уже открыты и совершается вход с кадилом. Основное содержание догматиков – боговоплощение. Догматики находятся в Октоихе и всего их восемь – по числу гласов Октоиха.

Догматик первого гласа «Всемирную славу…» насыщен образами, метафорами, цель которых – показать роль Девы Марии в нашем спасении. Она именуется небесной дверью – поскольку открыла нам вход в Царство Небесное (впрочем, если требовать догматической точности, то следует сказать, что Богородица послужила нашему спасению, которое было совершено Господом Иисусом Христом). Далее Богоматерь называется небом, т. е. местом пребывания Бога, храмом, святилищем – как телесно вместившая Божество. Наконец, о Ней говорится как об опоре (буквально, в переводе с греческого, якоре) нашей веры – вероятно, потому, что воплощение Творца, сделавшее возможным избавление человеческого рода от власти греха, смерти и диавола, – это одна из наиболее важных истин христианства, отличающая его от других религий.

Говоря об этом песнопении, хотелось бы обратить внимание на его греческий оригинал. К сожалению, ни церковнославянский, ни русский переводы не передают той игры звуков, которая присутствует в греческом тексте. Приведем хотя бы один пример: тон асматон тон асма / кэ тон пистон энкаллописма (ср. по-русски: бесплотных песнь и верных украшение).

В догматике употреблено слово ναός (наос) – «храм». В Новом Завете для обозначения иерусалимского Храма обычно употребляется другое слово – ἱερόν (иерон), буквально «святилище». Слово же ναός неоднократно используется как раз для выражения мысли о телесном храме, ср.: «Иисус сказал им в ответ: разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну его. На это сказали Иудеи: сей храм строился сорок шесть лет, и Ты в три дня воздвигнешь его? А Он говорил о храме тела Своего» (Ин 2:19–21); «Разве не знаете, что вы храм Божий, и Дух Божий живет в вас? – пишет апостол Павел. – Если кто разорит храм Божий, того покарает Бог: ибо храм Божий свят; а этот храм – вы» (1Кор 3:16–17). Что же касается христианских храмов, церквей, то они не мыслятся как святилище, как место исключительного пребывания Божества: когда стоя на службе мы молимся «о святем храме сем» (греч. ὑπέρ τοῦ ἁγίου οἴκου τούτου), мы молимся о святом доме (οἶκος, икос) – о доме, в котором собрались христиане, чтобы совершить евхаристию.

И еще об одном греческом слове хотелось бы здесь сказать. Это ὑπέρμαχος (ипермахос), переведенное на церковнославянский язык как Поборник, а на русский – как Защитник. Эта лексема встречается и в другом, не менее известном, богослужебном тексте, однако там она передана по-славянски несколько менее вразумительно, хотя, возможно, и более привычно. Я имею в виду Великий акафист, который начинается со слова Взбранной. Непонимание этого слова привело к тому, что в значительной (и даже большей) части акафистов святым, написанных в России, первый кондак начинается не с в(о)збранной, а с более понятного для носителей русского языка слова – избранный, которое звучит похоже, однако имеет совершенно другое значение и содержит иной корень.

В заключение позволим себе еще раз привести последние строки догматика первого гласа: они способны укрепить ослабевших, а потерявшим надежду – вернуть упование на помощь Божью:
Ободрись же, ободрись, народ Бога, ибо Он победит врагов, будучи Всесильным.

Источник: Журнал о православной жизни «Нескучный сад»

Догматик второго гласа: «Вместо столпа огненного воссияло Солнце правды»

В первых же его строках противопоставляются Моисеев закон и благодать, явившаяся с приходом в мир Сына Божия. А что понимается под благодатью? Догматик «Прейде сень законная» комментирует священник Феодор Людоговский.

Догматик, глас 2:
Прейде сень законная,
благодати пришедши:
якоже бо купина не сгараше опаляема:
тако Дева родила еси,
и Дева пребыла еси.
Вместо столпа огненнаго,
Праведное возсия Солнце:
вместо Моисея, Христос,
Спасение душ наших.

Перевод:
Прошла тень закона,
когда благодать явилась;
ибо как не сгорал терновый куст, объятый пламенем,
так Ты, Дева, родила и девою осталась.
Вместо столпа огненного
воссияло Солнце правды,
вместо Моисея – Христос,
спасение душ наших.

На прошлой неделе мы рассматривали догматик первого гласа. Напомним: догматики входят в состав воскресной службы, находятся в Октоихе, представляют собой последнюю из группы стихир на «Господи, воззвах…» (на великой вечерне) и посвящены воплощению Сына Божия и Его рождению от Девы Марии.
Догматик второго гласа (как и многие другие церковные песнопения) построен на сопоставлении и противопоставлении событий и личностей, с одной стороны, Ветхого, с другой – Нового Завета.
В первых двух строчках этой стихиры противополагаются Закон, данный Моисею на горе Синай (Исх 19–20), и благодать (греч. χάρις, лат. gratia), явившаяся с приходом на землю Сына Божия (ср. у апостола Иоанна Богослова: «…закон дан чрез Моисея; благодать же и истина произошли чрез Иисуса Христа», Ин 1:17). Под благодатью часто подразумевают нетварную божественую энергию; однако, думается, вполне уместным здесь будет и другое – первоначальное – значение этого слова: милость, любовь. Ветхозаветный Закон определял правила жизни избранного народа; одной из главных его идей было справедливое воздаяние – и не в последнюю очередь воздаяние за грехи, за проступки против Бога и ближних. Христово же благовестие и сама жизнь нашего Учителя говорит об ином: любовь, милость – выше справедливости, выше буквы закона. Здесь можно вспомнить и многочисленные исцеления, совершенные Спасителем в субботу (напр., Мк 3:1–6), и уврачевание кровоточивой женщины (Лк 8:43–48), и притчи о блудном сыне (Лк 15:11–32) и о наёмных работниках (Мф 20:1–16), и, наконец, молитву Иисуса о распинавших Его: «Отче! прости им, ибо не знают, что делают» (Лк 23:34).

Обратим внимание на выражение тень закона в первой строке стихиры. Конечно, имеется в виду не тень от закона, а сам закон. Это – так называемая генитивная метафора (метафора, включающая в свой состав существительное в родительном падеже), ср. «тростинка мачты» (т. е мачта напоминает издали тростинку), «изумруды глаз», «яд зависти» и т. п. Закон именуется тенью, поскольку он представлял собой лишь прообраз будущего. Об этом говорится в Послании к Евреям: «Закон, имея тень будущих благ, а не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда не может сделать совершенными приходящих с ними. Иначе перестали бы приносить их, потому что приносящие жертву, быв очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов. Но жертвами каждогодно напоминается о грехах, ибо невозможно, чтобы кровь тельцов и козлов уничтожала грехи. Посему Христос, входя в мир, говорит: жертвы и приношения Ты не восхотел, но тело уготовал Мне. …Освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа» (Евр 10:1–5, 10).

Далее в догматике проводится аналогия приснодевства Марии с неопалимой купиной – прием, весьма распространённый в византийской гимнографии. Богородица, телесно вместившая огонь Божества, сохранила девство и до, и после рождения Спасителя – это столь же необычайно и чудесно, как и тот терновый куст, в котором Господь явился Моисею: куст был весь объят пламенем – и, однако же, не сгорал (Исх 3:2).

Еще одно противопоставление Ветхого и Нового Заветов, представленное в стихире: когда евреи выходили из Египта, «Господь… шел пред ними днем в столпе облачном, показывая им путь, а ночью в столпе огненном» (Исх 13:21); ныне же вместо огненного столпа нам явилось Солнце правды (Мал 4:2) – сам Христос, Бог и человек.

Наконец, в сегодняшнем догматике Спаситель сопоставляется с пророком Моисеем, которого мы уже не раз упоминали. Моисей вывел еврейский народ из египетского плена – под его руководством они вышли из земли порабощения и устремились в землю обетованную. Христос же, воплощённый Сын Божий, даровал нам свободу от греха, Он освободил нас от рабства диаволу, открыл Своей смертью и воскресением Царство Небесное.

Источник: Журнал о православной жизни «Нескучный сад»

Учебное пособие. Певческое Осмогласие. 1 глас.

Учебное Осмогласие. Глас 1

Древние церковные писатели говорили, что «первый глас важен, величествен и наиболее торжествен». Его сравнивали с солнцем, говоря, что он прогоняет леность, вялость, сон, грусть и смущение. В первой строке и тропарного, и стихирного распевов этого гласа есть широкий «шаг» мелодии наверх, что и придает ему мерность, важность и торжественность.

+ + +

В хоре выделяют четыре основные партии:

+ + +

1.Сопрано:

(партия выделена в каждом файле)

01 Господи, воззвах….mp3

02 Да исправится молитва моя….mp3

03 Запев.mp3

04 Стихира воскресная.mp3

05 И ныне… Догматик.mp3

06 Бог Господь….mp3

07 Тропарь воскресный.mp3

08 Прокимен воскресный на утрени.mp3

09 Всякое дыхание….mp3

10 Ирмос 1-й песни воскресного канона.mp3

2.Альт:

(партия выделена в каждом файле)

01 Господи, воззвах….mp3

02 Да исправится молитва моя….mp3

03 Запев.mp3

04 Стихира воскресная.mp3

05 И ныне… Догматик.mp3

06 Бог Господь….mp3

07 Тропарь воскресный.mp3

08 Прокимен воскресный на утрени.mp3

09 Всякое дыхание….mp3

10 Ирмос 1-й песни воскресного канона.mp3

3.Тенор:

(партия выделена в каждом файле)

01 Господи, воззвах….mp3

02 Да исправится молитва моя….mp3

03 Запев.mp3

04 Стихира воскресная.mp3

05 И ныне… Догматик.mp3

06 Бог Господь….mp3

07 Тропарь воскресный.mp3

08 Прокимен воскресный на утрени.mp3

09 Всякое дыхание….mp3

10 Ирмос 1-й песни воскресного канона.mp3

4.Бас:

(партия выделена в каждом файле)

01 Господи, воззвах….mp3

02 Да исправится молитва моя….mp3

03 Запев.mp3

04 Стихира воскресная.mp3

05 И ныне… Догматик.mp3

06 Бог Господь….mp3

07 Тропарь воскресный.mp3

08 Прокимен воскресный на утрени.mp3

09 Всякое дыхание….mp3

10 Ирмос 1-й песни воскресного канона.mp3

Назад к списку

глас

См. также Глас.

Русский

Морфологические и синтаксические свойства

В значении голос, мнение:

падеж ед. ч. мн. ч.
Им. гла́с *гла́сы
Р. гла́са *гла́сов
Д. гла́су *гла́сам
В. гла́с *гла́сы
Тв. гла́сом *гла́сами
Пр. гла́се *гла́сах

Существительное, неодушевлённое, мужской род, 2-е склонение (тип склонения 1a– по классификации А. А. Зализняка); формы мн. ч. предположительны или неупотребимы.

В значении церковный напев:

падеж ед. ч. мн. ч.
Им. гла́с гла́сы
Р. гла́са гла́сов
Д. гла́су гла́сам
В. гла́с гла́сы
Тв. гла́сом гла́сами
Пр. гла́се гла́сах

Корень: -глас- .

Произношение

 • МФА: (файл)

Омофоны

глаз

Семантические свойства

Значение

 1. устар., поэт. голос, звучащая речь ◆ Слыхали ль вы за рощей глас ночной // Певца любви, певца своей печали? А. С. Пушкин, «Певец», 1816 г.
 2. перен. высказываемое мнение ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).
 3. в церковном пении — ладово-мелодическое построение ◆ Когда пели «Архангельский глас», он помахивал рукой, как регент, и, стараясь подладиться под глухой стариковский бас дьячка, выводил своим тенором что-то необыкновенно сложное, и по лицу его было видно, что испытывал он большое удовольствие. А. П. Чехов, «Убийство», 1895 г.

Синонимы

 1. голос
 2. мнение
 3. ?

Антонимы

 1. молчание, тишина, немота
 2. ?

Гиперонимы

 1. звук
 2. ?
 3. мелодия, музыка, построение

Гипонимы

 1. ?
 2. ?
 3. ?

Родственные слова

Список всех слов с корнем «глас-/глаш-/голос⁽ʲ⁾-/Голосов-»
 • фамилии: Голосов
 • существительные: глас, голос; голосёнок, голосина, голосичек, голосишко, голосище, голосок, голосочек, голосьё?; гласная, гласность, гласный, глашатай, голосило, голосистость, голосник, голосница, голосность, голосня, голосование, голосованье, голосуха, голосьба, голосянка; безгласие, безгласность, безгласье, безголосица, безголосье, возглас, возглашение, возглашенье, надголосок, негласность, неполногласие, неполногласье, неразглашение, неразглашенье, несогласие, несогласование, несогласованность, несогласованье, несогласье, огласка, огласовка, оглашение, оглашенье, отголосок, перегласовка, подголосник, подголосок, подголосочность, приглашение, приглашенье, провозгласитель, провозгласительница, провозглашение, провозглашенье, разгласитель, разгласительница, разглашение, разглашенье, рассогласование, рассогласованье, согласие, согласная, согласность, согласование, согласованность, согласованье, согласье, соглашатель, соглашательница, соглашательство, соглашение, соглашенье; восьмиголосие, восьмиголосье, голосоведение, голосоведенье, двоегласие, двоегласье, двухголосие, двухголосье, единогласие, единогласье, козлогласие, козлогласование, козлогласованье, козлогласье, многоголосие, многоголосность, многоголосье, осмогласие, осмогласье, полногласие, полногласье, полугласность, псевдоголос, пятиголосие, пятиголосье, радиоголос, разногласие, разногласье, разноголосие, разноголосица, разноголосье, семиголосие, семиголосье, слабоголосость, сладкогласие, сладкогласье, трёхголосие, трёхголосье, троегласие, троегласье, четверогласие, четверогласье, четырёхголосие, четырёхголосье, шестиголосие, шестьголосье
 • прилагательные: гласный, голосастый, голосистый, голосной, голосовой, голосовый; безгласный, безголосный, безголосый, негласный, несогласный, несогласованный, оглашенный, подголосочный, пригласительный, проголосный, согласительный, согласный, согласованный, соглашательский; велегласный, восьмиголосный, восьмиголосый, громкоголосый, громогласный, двугласный, двуголосный, двуголосый, двухголосный, двухголосый, единогласный, звонкоголосный, звонкоголосый, козлогласный, многоголосный, многоголосый, неполногласный, одноголосный, одноголосый, полногласный, полноголосый, полугласный, пятиголосный, пятиголосый, разноголосный, разноголосый, семиголосный, семиголосый, слабоголосый, сладкогласный, сладкоголосый, стоголосый, тонкоголосый, трёхголосный, трёхголосый, тысячеголосый, хриплоголосый, четырёхголосный, четырёхголосый, шестиголосный, шестиголосый
 • глаголы: возглашать, возглашаться, оглашать, оглашаться, приглашать, приглашаться, провозглашать, провозглашаться, разглашать, разглашаться, соглашать, соглашаться; гласить, гласиться; возгласить, провозгласить, провозгласиться, огласить, огласиться, пригласить, пригласиться, огласовать, огласовывать, разгласить, разгласиться, разногласить, согласить, согласиться, согласовать, согласоваться, согласовывать, согласовываться; голо́си́ть, голоснуть, голосовать, голосоваться, заголосить, обезголосеть, наголосить, наголоситься, переголосить, переголосовать, переголосоваться, переголосовывать, переголосовываться, поголосить, подголосить, подголосничать, проголосовать, проголосоваться, проголосить; подголашивать
 • наречия: в голос, вполголоса; гласно, голосисто, голосно, голосом; безгласно, негласно, несогласно, несогласованно, по-соглашательски, проголосно, согласно, соглашательски; восьмиголосно, восьмиголосо, вразноголосицу, громогласно, двуголосно, двухголосно, единогласно, звонкоголосно, звонкоголосо, козлогласно, многогласно, многоголосо, одноголосно, одноголосо, полугласно, пятиголосно, пятиголосо, разноголосно, разноголосо, семиголосно, семиголосо, слабоголосо, сладкоголосо, тонкоголосо, трёхголосно, трёхголосо, тысячегласно, тысячеголосо, четырёхголосно, четырёхголосо, шестиголосно, шестиголосо
 • предлоги: согласно

Этимология

Фразеологизмы и устойчивые сочетания

 • глас народа
 • глас вопиющего в пустыне

Перевод

звук речи

 • Английскийen: voice
 • Болгарскийbg: глас
 • Испанскийes: voz
 • Итальянскийit: voce
 • Молдавскийmo: глас
 • Немецкийde: Stimme
 • Нидерландскийnl: stem
 • Польскийpl: głos
 • Португальскийpt: voz
 • Французскийfr: voix
 • Шведскийsv: röst

мнение

 • Английскийen: opinion

ладовое построение

Анаграммы

 • галс, слаг
Для улучшения этой статьи желательно:

 • Добавить примеры словоупотребления для всех значений с помощью {{пример}}
 • Добавить хотя бы один перевод для каждого значения в секцию «Перевод»

Болгарский

Ед. глас
Ед. об. гласа
Ед. суб. гласът
Мн. гласове
Мн. сов. гласовете
Числ. гласа
Зв.

глас

Существительное, мужской род, склонение 1.

Корень: —.

 1. ?
 2. мнение
 3. гласуване, гласоподаване
 1. ?
 2. ?
 3. ?
 1. ?
 2. ?
 3. ?

Ближайшее родство

 • существительные: възглас, гласец, гласност, гласовитост, гласоподавател, гласоподавателка, гласпапир, глашатай, несъгласуваност, несъгласуемост, отглас, подгласник, подгласница, полуглас, преглас, приглашение, провъзгласяване, провъзгласяне, проглас, прогласяване, прогласяне, разгласа, разгласяване, разгласяне, разноглас, разногласие, съгласие, съгласна, съгласуване, съгласуваност, съгласуемост, съгласяване, съгласяне, съглашател, съглашателство, съглашение
 • прилагательные: безгласен, гласен, гласов, гласовит, гръмогласен, двугласен, едногласен, многогласен, нагласен, негласен, несъгласен, несъгласуван, несъгласуем, огласен, оглашен, отгласен, полугласен, разногласен, сладкогласен, съгласен, съгласителен, съгласуван, съгласуем, съглашателски, съглашенски, тригласен, четиригласен
 • глаголы: възглася, възгласявам, възгласям, гласоподавам, гласувам, глася, наглася, нагласявам, нагласям, оглася, огласявам, огласям, отглася, отгласям, понаглася, понагласявам, преглася, прегласявам, прегласям, пренагласявам, пренагласям, приглася, пригласям, провъзглася, провъзгласявам, провъзгласям, проглася, прогласявам, прогласям, разглася, разгласявам, разгласям, съгласувам, съглася, съгласявам, съгласям
 • наречия: безгласно, гласно, гласовито, гръмогласно, едногласно, многогласно, негласно, несъгласувано, полугласно, разногласно, сладкогласно, съгласно, съгласувано

Для улучшения этой статьи желательно:

 • Добавить описание морфемного состава с помощью {{морфо}}
 • Добавить транскрипцию в секцию «Произношение» с помощью {{transcriptions}}
 • Добавить пример словоупотребления для значения с помощью {{пример}}

Македонский

глас

Существительное, мужской род.

Корень: —.

 1. глас (аналогично русскому слову) ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).
 1. ?
 1. ?
 1. ?

Ближайшее родство

  Для улучшения этой статьи желательно:

  • Добавить описание морфемного состава с помощью {{морфо}}
  • Добавить транскрипцию в секцию «Произношение» с помощью {{transcriptions}}
  • Добавить пример словоупотребления для значения с помощью {{пример}}

  Молдавский

  глас

  Существительное.

  Корень: —.

 1. глас (аналогично русскому слову) ◆ Отсутствует пример употребления (см. рекомендации).
 1. воче, грай, лимбэ
 1. ?

Ближайшее родство

 • прилагательные: глэсуитор
 • глаголы: а глэсуи

  Для улучшения этой статьи желательно:

  • Добавить описание морфемного состава с помощью {{морфо}}
  • Добавить транскрипцию в секцию «Произношение» с помощью {{transcriptions}}
  • Добавить пример словоупотребления для значения с помощью {{пример}}

  Церковнославянский

  • перед частицей «же» форма именительного падежа единственного числа существительного гласъ
  Украинская смута
  • Варфоломей начал готовить «украинскую» ловушку для патриарха Кирилла
   Опубликовано 29.02.2020 17:13
  • Опрос показал снижение рейтинга Зеленского
   Опубликовано 28.02.2020 19:36
  • В Польской церкви ПЦУ сочли ряжеными «мальчиками с улицы»
   Опубликовано 27.02.2020 14:48
  • Президент Польши обвинил Россию в агрессии против Украины
   Опубликовано 25.02.2020 18:26
  • «Иерарх» ПЦУ назвал проигранные в пользу УПЦ суды «духовным Иловайском»
   Опубликовано 22.02.2020 17:10
  • Путин: Россию и Украину «растаскивают», чтобы устранить конкурента
   Опубликовано 22.02.2020 14:48
  • Жители трех областей Украины не дали посадить самолет из Китая с соотечественниками
   Опубликовано 20.02.2020 14:44
  • Вышедший из ПЦУ «иерарх» обвинил Епифания Думенко в обмане
   Опубликовано 19.02.2020 18:20
  • В Кремле прокомментировали обострение обстановки в Донбассе
   Опубликовано 19.02.2020 14:47
  • Эксперт: Варфоломей потерял власть над православным миром из-за Украины
   Опубликовано 17.02.2020 18:21
  • Поклонская посоветовала Зеленскому не засматриваться на Крым
   Опубликовано 17.02.2020 13:37
  • Порошенко назвал ночь переговоров с Путиным самой ужасной в жизни
   Опубликовано 13.02.2020 17:03
  • Насельник Афона удалился с литургии, на которой «служил» «иерарх» ПЦУ
   Опубликовано 11.02.2020 17:00
  • США и Украина начинают наблюдательный полет над Россией
   Опубликовано 11.02.2020 11:16
  • Зеленский пригласил папу Римского на Украину
   Опубликовано 10.02.2020 11:17
  • Зеленский просит папу Франциска помочь в мирном урегулировании и завершении войны в Донбассе
   Опубликовано 09.02.2020 17:35
  • Без Порошенко ПЦУ бы не было, – Зоря
   Опубликовано 08.02.2020 19:41
  • Киев в ярости: Кремль переходит на прямое управление Донбассом
   Опубликовано 07.02.2020 19:31
  • Филарета исключили из cинода ПЦУ
   Опубликовано 06.02.2020 10:03
  • США собираются открыто спонсировать ПЦУ, – спикер УПЦ
   Опубликовано 05.02.2020 15:59
  • Минкульт Украины отказался признать памятником бюст Жукова в Харькове
   Опубликовано 05.02.2020 10:04
  • Турция предоставит Украине $50 миллионов для нужд армии
   Опубликовано 03.02.2020 19:33
  • Украинец украл из церкви мощи святого Николая и подарил их другу
   Опубликовано 03.02.2020 10:08
  • Помпео: Очень приятно, что Александрийская и Греческая Церкви признали ПЦУ
   Опубликовано 01.02.2020 13:32
  • Епифаний обсудил с Помпео положение ПЦУ в Крыму и Донбассе
   Опубликовано 01.02.2020 10:00
  • Украинский политик потребовал от России репарации за «оккупацию»
   Опубликовано 28.01.2020 19:39
  • Зеленский объяснил важность прямого диалога с Путиным
   Опубликовано 26.01.2020 15:23
  • В Госдуме заявили о возможности вступления Украины в Союзное государство
   Опубликовано 25.01.2020 15:57
  • Епископ Барышевский Виктор: Миротворческая позиция Украинской Православной Церкви является твердой и неизменной
   Опубликовано 24.01.2020 13:30
  • В Украинской православной церкви оценили предложение патриарха Филарета об объединении с РПЦ
   Опубликовано 21.01.2020 17:17
  • Филарет требует от Константинополя вернуть оригинал документа о роспуске УПЦ-КП
   Опубликовано 21.01.2020 12:26
  • Порошенко предложил Украине бороться с врагами святой водой
   Опубликовано 20.01.2020 12:22
  • Убийства и «милосердие» — методика католической экспансии на юго-востоке Украины
   Опубликовано 17.01.2020 18:15
  • В партии Зеленского назвали Бандеру «польским террористом»
   Опубликовано 14.01.2020 19:37
  • Лидер крымскотатарских националистов предложил праздновать 450-летие сожжения Москвы
   Опубликовано 13.01.2020 14:46
  • Зеленский заявил, что виновники авиакатастрофы в Иране «не отвертятся»
   Опубликовано 13.01.2020 11:13
  • Зинкевич пришел в Почаевскую лавру проследить, как идут ремонтные работы
   Опубликовано 12.01.2020 13:14
  • Афон и Греция: «Гитлер — великий царь Европы!»
   Опубликовано 11.01.2020 22:54
  • Иран признал, что случайно сбил украинский Boeing
   Опубликовано 11.01.2020 20:47
  • «Митрополит» ПЦУ Зинкевич в «гражданском» появился в Почаевской лавре
   Опубликовано 11.01.2020 18:26
  • Никакие анафемы Фанара для меня не имеют значения, – Филарет
   Опубликовано 11.01.2020 10:01
  • Вселенская миссия Русской Церкви
   Опубликовано 10.01.2020 19:16
  • Филарет отозвал свою подпись под постановлением о ликвидации УПЦ-КП
   Опубликовано 10.01.2020 14:48
  • Патриарх Кирилл заявил о провале врагов Церкви на Украине
   Опубликовано 08.01.2020 11:13
  • Посольство США поздравило ПЦУ с годовщиной получения Томоса
   Опубликовано 06.01.2020 17:17
  • Цена вопроса — Стокгольм
   Опубликовано 02.01.2020 15:57
  • Украина начала поставки российского газа в Европу по новому соглашению о транзите
   Опубликовано 02.01.2020 11:18
  • Главным итогом 2019 года в Русской Церкви считают сохранение ее единства с православной Украиной
   Опубликовано 02.01.2020 10:06
  • Медведев объявил о заключении соглашения с Украиной по газу
   Опубликовано 01.01.2020 19:39
  • Под Винницей активисты избили священников и прихожан канонической УПЦ
   Опубликовано 31.12.2019 11:15
  • Украина анонсировала запуск телеканала для ДНР и ЛНР
   Опубликовано 28.12.2019 19:36
  • Германия отказала Украине в военной поддержке
   Опубликовано 28.12.2019 11:13
  • В УПЦ считают, что она в сто раз свободнее, чем «автокефальная» ПЦУ
   Опубликовано 27.12.2019 19:35
  • Миллер рассказал об условиях соглашений с Украиной по транзиту
   Опубликовано 22.12.2019 15:21
  • Москва и Киев подписали протокол о продолжении транзита газа через Украину
   Опубликовано 21.12.2019 20:49
  • Источник сообщил о возможной выплате «Газпромом» Украине $3 миллиардов
   Опубликовано 21.12.2019 13:30
  • Филарет заявил, что его «церковь» отключат от коммунальных услуг
   Опубликовано 20.12.2019 12:24
  • Верховный суд Украины оставил в силе приостановку переименования УПЦ
   Опубликовано 18.12.2019 10:01
  • В Кремле оценили разницу в подходах Порошенко и Зеленского
   Опубликовано 17.12.2019 19:33
  • За неполный год «ПЦУ» потеряла более 50 процентов своей паствы
   Опубликовано 16.12.2019 12:25
  • Филарет анонсировал форум в защиту «Киевского патриархата»
   Опубликовано 16.12.2019 10:03
  • Вселенский патриарх Варфоломей в ближайшее время посетит Украину
   Опубликовано 15.12.2019 15:22
  • «Новая церковь» Украины призвала раскольника Филарета к примирению
   Опубликовано 14.12.2019 19:33
  • Зеленский рассказал, что он понял на встрече с Путиным
   Опубликовано 14.12.2019 11:15
  • Приехавших на Украину журналистов «Звезды» добавили в базу «Миротворца»
   Опубликовано 13.12.2019 20:51
  • СМИ: Путин и Зеленский договорились об обмене пленными в формате «всех на всех»
   Опубликовано 11.12.2019 12:22
  • Россия и Украина договорились по транзиту газа
   Опубликовано 11.12.2019 10:04
  • Украинский политик заявил о неблагодарности Киева за подарки от СССР
   Опубликовано 09.12.2019 18:29
  • В Пентагоне назвали условия предоставления военной помощи Украине
   Опубликовано 09.12.2019 14:49
  • Украинские СМИ показали полет ракеты, угрожающей Крымскому мосту
   Опубликовано 08.12.2019 13:24
  • Путин пообещал сохранить транзит газа через Украину
   Опубликовано 07.12.2019 14:44
  • В связи с ликвидацией УПЦ КП Филарет станет главой миссии в составе ПЦУ
   Опубликовано 06.12.2019 15:51
  • Украинцам запретят выезжать в Россию по внутренним паспортам
   Опубликовано 06.12.2019 11:16
  • Зе бред оф демократии
   Опубликовано 02.12.2019 17:45
  • Украинские греко-католики против Ватикана: угроза нового церковного раскола
   Опубликовано 02.12.2019 11:17
  • Госдеп США похвалил Зеленского
   Опубликовано 29.11.2019 14:44
  • Лавров: Киеву нужны прямые переговоры с представителями ДНР и ЛНР
   Опубликовано 28.11.2019 15:56
  • Украина неожиданно сделала шаг навстречу Газпрому
   Опубликовано 26.11.2019 12:27
  • Президент Сербии прокомментировал обвинения в «убийстве русских детей»
   Опубликовано 25.11.2019 18:23
  • Украинские дипломаты негодуют: западные СМИ признали российский Крым
   Опубликовано 25.11.2019 17:11
  • Пушков указал на истинные цели поставок газа из США на Украину
   Опубликовано 24.11.2019 13:21
  • На Украине разрешили фотографироваться на паспорт в головном уборе
   Опубликовано 23.11.2019 18:25
  • Глава комитета Рады попросил СБУ проверить деятельность сайта «Миротворец»
   Опубликовано 22.11.2019 10:02
  • Украина обвинила Россию в пропаже унитазов с возвращенных кораблей
   Опубликовано 21.11.2019 12:28
  • Американскому подполковнику предложили стать министром обороны Украины
   Опубликовано 21.11.2019 10:05
  • Источник сообщил о буксировке украинских судов из Керчи
   Опубликовано 17.11.2019 17:44
  • В СБУ заявили о задержании одного из ключевых руководителей ИГИЛ*
   Опубликовано 16.11.2019 18:28
  • Трамп заявил, что не нуждается в помощи Украины
   Опубликовано 16.11.2019 10:04
  • МИД Украины допускает выход Киева из минских договоренностей
   Опубликовано 15.11.2019 19:37
  • Коломойский предложил Украине восстановить отношения с Россией
   Опубликовано 14.11.2019 14:48
  • 70% украинцев доверяют Зеленскому
   Опубликовано 12.11.2019 17:11
  • ДНР: боевики «Правого сектора»* обстреляли военнослужащих ВСУ в Донбассе
   Опубликовано 11.11.2019 17:10
  • Госдеп США собрался упразднить пост спецпредставителя по Украине
   Опубликовано 10.11.2019 20:01
  • Большинство жителей ДНР и ЛНР выступили за присоединение к России
   Опубликовано 10.11.2019 11:07
  • Зеленский рассказал об успехах в изучении украинского языка
   Опубликовано 09.11.2019 11:13
  • Сейнер «Норд» с мощью ракетного крейсера крушит рыбный промысел Украины
   Опубликовано 06.11.2019 12:24
  • 1+1: Столтенберг заверил, что Украина станет членом НАТО
   Опубликовано 05.11.2019 14:47
  • На Украине заявили о попытке свержения Зеленского
   Опубликовано 05.11.2019 10:03
  • ООН насчитала больше трех тысяч погибших на войне в Донбассе
   Опубликовано 04.11.2019 12:22
  • «Нафтогаз» направил встречный иск к «Газпрому» на сумму $12 млрд
   Опубликовано 03.11.2019 17:47

  «Спаси, Господи!». Спасибо, что посетили наш сайт, перед тем как начать изучать информацию, просим подписаться на наше православное сообщество в Инстаграм Господи, Спаси и Сохрани † — http://www.instagram.com/spasi.gospodi/ . В сообществе больше 60 000 подписчиков.

  Нас, единомышленников, много и мы быстро растем, выкладываем молитвы, высказывания святых, молитвенные просьбы, своевременно выкладывам полезную информацию о праздниках и православных событиях… Подписывайтесь. Ангела Хранителя Вам!

  Не единожды, приходя в Церковь, можно услышать слово «глас», которое является главной составляющей всех богослужений. Но на самом деле в нём скрыт более глубокий смысл, определяющий состояние человека, его выражение и стремление к Богу в слове, музыке, мысли и её выражении с помощью мелодии. О том, что такое глас в православии, далее в статье.

  Православное песнопение — гласы

  Гласы – это система в музыке, состоящая из 8-ми ладов, которая является основой всех самых давних песнопений Православной Церкви. В более широком смысле так называют определённый набор мелодий, на которые и поются песнопения – так называемый «шаблон» для исполнения.

  Попевки каждого не похожи, так как в богослужении используются песнопения разных типов:

  • тропарь;
  • стихира;
  • прокимен.

  И для каждого для них установлены разные напевы. Сделано это для того, чтобы пение было правильным как со стороны произношения текста, так и со стороны соответствия музыкального оформления. Поэтому нужно знать не только гласа по счёту, но и его тип.

  И всё же музыкальная основа всех вариантов одного и того же гласа в первоначальном виде сохранилась и до сегодня.

  Восьминедельный гласовый цикл

  Восемь гласов символизируют количество недель, образуя таким образом восьминедельный гласовый цикл. Согласно некоторым свидетельствам,такую систему гласов ввёл преподобный Иоанн Дамаскин.

  Всего гласов – 8, из них:

  • 4 основных или главных (прямых, или высоких);
  • 4 косвенных (побочных или низких).

  Вместе образуют осмогласие – систему гласов, общепринятую для всей православной Церкви.

  В христианстве каждый глас имеет характерную для него тональность, лад и мелодические обороты — попевки.

  Существует следующее разделение:

  • четыре основных (атентических) гласа – 1,2,3,4;
  • четыре производных (плагальных) – 5-й к 1-му, 6-й ко 2-му, 7-й к 3-му, 8-й к 4-му.

  Каждый из произвольных завершает и углубляет содержание соответствующего основного.

  Большинство песнопений, которые исполняются на богослужениях на одной неделе, строго подчинено одному из восьми гласов.

  Их смена есть поочерёдной и происходит в вечер каждой субботы. Каждый глас, соответственно,исполняется на богослужении всю седмицу включительно воскресной всенощной. Восемь недель образуют гласовый цикл, который повторяется на протяжении года несколько раз.

  Счёт гласов начинается, как правило, со второй седмицы после Пасхи. Далее – циклы повторяются. И на каждый день седмицы каждого гласа присутствуют части богослужений, которые можно изменять.

  Гласы – достаточно сложные произведения. Они по-своему уникальны и своеобразны. Поэтому часто можно услышать вопрос о том, как выучить гласы церковных песнопений.

  Как выучить гласы

  Так, в православии существуют определённые, простые и доступные, рекомендации по их изучению:

  • учить медленно, не спеша;
  • уделять особое внимание качеству изучения;
  • постоянно проверять себя (выступать в роли экзаменатора или режиссёра);
  • не забывать, что повторение – основа любого учения;
  • проделывать распевки (для формирования звука с точки зрения вокала);
  • не начинать разучивать следующий глас, пока не будет идеальным образом выучен предыдущий;
  • начинать осваивать тропарные гласы лишь тогда, когда будет освоено всё стихирное осьмогласие.

  Именно это поможет выучить гласы быстрее и качественнее. Ведь в данном случае именно время играет важную роль для изучающего – чем дольше, тем лучше.

  О том, что такое гласы в церковном песнопении, можно узнавать бесконечно, ибо в каждом из них кроется огромный и глубокий смысл истинного Слова Божьего, что соединяет человека с Создателем во время исполнения и делает его ближе к заветной жизненной цели – познанию и обретению благодати и вечной жизни.

  Вот к примеру церковное песнопение — гласы 1, 8:

  Глас 1

  Тропарь Кресту «Спаси, Господи, люди Твоя»;

  Тропарь Богоявлению «Во Иордане крещающуся Тебе, Господи»;

  Тропарь Успению «В рождестве девство сохранила еси»;

  Догматик «Всемирную славу»;

  Ирмосы канонов Св. Пасхи «Воскресения день, просветимся, людие»;

  Рождества Христова «Христос раждается, славите»;

  Ирмосы воскресного канона «Твоя победительная десница».